آموزش آنلاین منطق از صفر
آرشیو ویدئویی برنامه معرفت

ویدئوی صدقسمت پنجم برنامه معرفت

آرشیو بی‌نظیر از فروردین 95 تا اسفند سال 96

جهت دانلود تکی ویدئو صدقسمت پنجم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت روی «موضوع برنامه» بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در یوتیوب و ..) را مشاهده کنید.

دانلود ویدئو صدقسمت پنجم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

شرح اشعار جامی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و یکم حدیثی مشکل و سری است مغلق دانلود ویدئو
چهارصد و دوم بودم آن روز من از طایفه دُردکشان دانلود ویدئو
چهارصد و سوم چند داری نگاه جامه ز گل / فرصت از دست می رود غافل دانلود ویدئو
چهارصد و چهارم ای در این کاخ امانی به غم و شادی بند دانلود ویدئو
چهارصد و پنجم زبان در دهان، ترجمان دل است دانلود ویدئو
چهارصد و ششم ساده مردی ز عقل دور ترک / داشت در ده یکی ضعیف خَرَک دانلود ویدئو
چهارصد و هفتم حکایت نحوی و عارف از هفت اورنگ دانلود ویدئو
چهارصد و هشتم مرا به کوی تو خواهم که خانه ای باشد دانلود ویدئو
چهارصد و نهم گفت معنی بیچون دیدم از پرده صور بیرون دانلود ویدئو
چهارصد و دهم آیینه باش و عکسِ رُخش بین در آینه دانلود ویدئو
چهارصد و یازدهم عارفی در طریق حق سندی / گشت مهمان صاحب خردی دانلود ویدئو
چهارصد و دوازدهم حبّ علی (ع) در اشعار جامی دانلود ویدئو
چهارصد و سیزدهم نفس از درون و دیو زبیرون زند رهم دانلود ویدئو
چهارصد و چهاردهم ساده مریدی زجهان شسته دست / آمد و در خدمت پیری نشست دانلود ویدئو
بررسی کتاب من و جز من
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و پانزدهم آگاهی آغاز و انجام هستی است دانلود ویدئو
چهارصد و شانزدهم مسئله هستی و اختیار دانلود ویدئو
چهارصد و هفدهم منشا نیاز انسان به دیده شدن دانلود ویدئو
چهارصد و هجدهم علم حقیقت ذات اضافه است دانلود ویدئو
چهارصد و نوزدهم شناخت‌شناسی مقدم است یا جهان‌شناسی؟ دانلود ویدئو
چهارصد و بیستم ارتباط «من» و «اندیشنده» دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و یکم انسان زبان هستی است دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و دوم اقلیم جاودانگی کجاست؟ دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و سوم معنای «تنهایی من» دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و چهارم حقیقت و خواستن حقیقت از کجا می‌آید دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و پنجم مساله من و معرفت شناسی دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و ششم رابطه «من» با فضیلت و رذیلت دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و هفتم معنی زندگی نزد فلاسفه خندان و گریان دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و هشتم مرگ و زندگی در من و جز من دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و نهم واقعیت و ارزش چه ارتباطی با هم دارند؟ دانلود ویدئو

شرح اشعار حکیم سنایی غزنوی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و سی ام آشنایی با حکیم سنایی دانلود ویدئو
چهارصد و سی و یکم در دهان هر زبان که گردانست/ از ثنای تو اندرو جانست دانلود ویدئو
چهارصد و سی و دوم احد است و شمار از او معزول دانلود ویدئو
چهارصد و سی و سوم عاشقی را یکی فسرده بدید / که همی مُرد و خوش همی خندید دانلود ویدئو
چهارصد و سی و چهارم انبیا راستان دین بودند / خلق را راه راست بنمودند دانلود ویدئو
چهارصد و سی و پنجم باش با لطف و قهر او صابر/دار یکرنگ باطن و ظاهر دانلود ویدئو
چهارصد و سی و ششم در نگر تا که آفرید ترا/از برای چه برگزید ترا دانلود ویدئو
چهارصد و سی و هفتم چون تو بیماری از هوا و هوس/رحمه العالمین طبیب تو بس دانلود ویدئو
چهارصد و سی و هشتم تو چه پنداشتی که ایزد فتح/از پی بازی ات پدید آورد دانلود ویدئو
چهارصد و سی و نهم مرغ و حور از بهشت ابدانست/حکمت و دین بهشت یزدانست دانلود ویدئو
چهارصد و چهلم آن سلیمان که در جهان قدر/بود سلطان وقت و پیغامبر دانلود ویدئو
چهارصد و چهل و یکم آن شنیدی که از کم‌آزاری / رندی اندر ربود دستاری دانلود ویدئو
چهارصد و چهل و دوم جمع کن خاطر پراکنده/تا ز معنی شوی تو آکنده دانلود ویدئو
چهارصد و چهل و سوم ابلهی دید اشتری به چرا/گفت نقشت همه کژست چرا دانلود ویدئو
چهارصد و چهل و چهارم مثلت هست در سرای غرور/مثل یخ فروش نیشابور دانلود ویدئو
چهارصد و چهل و پنجم جایگاه نور در فلسفه دانلود ویدئو
چهارصد و چهل و ششم ای به خود راه خویش گم کرده دانلود ویدئو
پاسخ به سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و چهل و هفتم بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود دانلود ویدئو
چهارصد و چهل و هشتم یک سگی مرده به راه افتاده بود / مرد دندانش زهم بگشاده بود دانلود ویدئو
چهارصد و چهل و نهم آتشینا آب حیوان از کجا آورده ای دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاهم ما ز بالاییم و بالا میرویم دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و یکم زکوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و دوم دوستان آینه دل چه مصفا بینند دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و سوم آیا خداوند ماهیت را آفریده است؟ دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و چهارم آن ره که بیامدم کدامست دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و پنجم تفاوت ادراکات انسان حس، خیال و وهم دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و ششم ارزیابی و ارزش‌گذاری از کارهای عقل دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و هفتم شرح حدیث حقیقت دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و هشتم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و نهم ذهن محدود چگونه به نامحدود پی می‌برد؟ دانلود ویدئو
چهارصد و شصتم زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم دانلود ویدئو
چهارصد و شصت و یکم حکایت کرد سرهنگی به کسری دانلود ویدئو
چهارصد و شصت و دوم مناظره مردمک چشم با مژه دانلود ویدئو
چهارصد و شصت و سوم لا فتی الا علی اش از مصطفی است دانلود ویدئو
چهارصد و شصت و چهارم رابطه حواس و نفس ناطقه دانلود ویدئو
چهارصد و شصت و پنجم حقیقت روان قابل شناسایی نیست دانلود ویدئو
بررسی کتاب فراز و فرود فکر فلسفی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و شصت و ششم همه شناخت ما از خود حداکثر یک صفت است دانلود ویدئو
چهارصد و شصت و هفتم ویژگی‌های روان و نفس آدمی دانلود ویدئو
چهارصد و شصت و هشتم سفر معنوی انسان با نور عقل دانلود ویدئو
چهارصد و شصت و نهم جهان انسان شد و انسان جهانی/از این پاکیزه تر نبود بیانی دانلود ویدئو
چهارصد و هفتادم نفس ناطقه جلوه علم حضوری است دانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و یکم گر نبودی میل امید ثمر/که نشاندی باغبان بیخ شجر دانلود ویدئو
سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و هفتاد و دوم بررسی مساله فاعلیت و قابلیت دانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و سوم هر کجا بوی خدا می‌آید/خلق بین بی سر و پا می‌آید دانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و چهارم راه‌های کشف گوهرهای معنوی انسان دانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و پنجم دیده اش در عقل و عقلش دیده بود دانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و ششم گفتگوی آینه و شانه از پروین اعتصامی دانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و هفتم چون برآمد جان باقی از خلیل دانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و هشتم بده آن باده جانی که چنانیم همه دانلود ویدئو
بررسی کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و هفتاد و نهم نفاق در اخلاق دانلود ویدئو
چهارصد و هشتادم مساله تطابق علم و عمل دانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و یکم غایت اندیشی در افعال و تفکر دانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و دوم رهایی از خویشتن خویش دانلود ویدئو
بررسی کتاب از محسوس تا معقول
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و هشتاد و سوم چرا انسان شگفت انگیز است؟ دانلود ویدئو
بررسی سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و هشتاد و چهارم خواص و معنی اربعین دانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و پنجم درباره مقام معنوی پیامبر اسلام دانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و ششم علت سجده ملائکه بر آدم دانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و هفتم مسئله هبوط آدم و آفرینش دانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و هشتم اندیشیدن، صدای هستی است دانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و نهم قدر مشترک میان وجوب و امکان دانلود ویدئو
چهارصد و نود معنای سنخیت و مناسبت در فلسفه دانلود ویدئو
شرح کتاب اختیار در ضرورت هستی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و نود و یک معنی اختیار و آزادی دانلود ویدئو
چهارصد و نود و دوم اختیار با اختیار دیگری حاصل نمی شود دانلود ویدئو
چهارصد و نود و سوم رابطه اختیار و اخلاق دانلود ویدئو
چهارصد و نود و چهارم مساله اختیار و قضا و قدر دانلود ویدئو
چهارصد و نود و پنجم معنی امکان و اختیار دانلود ویدئو
چهارصد و نود و ششم چیستی من دانلود ویدئو
بررسی اندیشه فیض کاشانی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و نود و هفتم اگر خدا همه جا هست چرا باید به او برسیم دانلود ویدئو
بررسی سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد و نود و هشتم بررسی مساله جهنم و قیامت دانلود ویدئو
چهارصد و نود و نهم آیا هستی مقدم است یا آگاهی به هستی؟ دانلود ویدئو
بررسی کتاب اختیار در ضرورت هستی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
پانصدم نفس ناطقه و مساله اختیار دانلود ویدئو
4.5/5 - (13 امتیاز)

یک دیدگاه

  1. بسیار بسیار بسیار ممنون از این فایلهایی که قرار داده اید…

    حال خوشی به ما ارزانی داشتید… رحمت خدا بر شما…و رضوان الهی بر استاد دینانی و مجری محترم و فاضل آقای لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا