آرشیو ویدئویی برنامه معرفت

ویدئوی صدقسمت پنجم برنامه معرفت

آرشیو بی‌نظیر از فروردین 95 تا اسفند سال 96

جهت دانلود تکی ویدئو صدقسمت پنجم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت روی «موضوع برنامه» بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در یوتیوب و ..) را مشاهده کنید.

دانلود ویدئو صدقسمت پنجم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

شرح اشعار جامی
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و یکمحدیثی مشکل و سری است مغلقدانلود ویدئو
چهارصد و دومبودم آن روز من از طایفه دُردکشاندانلود ویدئو
چهارصد و سومچند داری نگاه جامه ز گل / فرصت از دست می رود غافلدانلود ویدئو
چهارصد و چهارمای در این کاخ امانی به غم و شادی بنددانلود ویدئو
چهارصد و پنجمزبان در دهان، ترجمان دل استدانلود ویدئو
چهارصد و ششمساده مردی ز عقل دور ترک / داشت در ده یکی ضعیف خَرَکدانلود ویدئو
چهارصد و هفتمحکایت نحوی و عارف از هفت اورنگدانلود ویدئو
چهارصد و هشتممرا به کوی تو خواهم که خانه ای باشددانلود ویدئو
چهارصد و نهمگفت معنی بیچون دیدم از پرده صور بیروندانلود ویدئو
چهارصد و دهمآیینه باش و عکسِ رُخش بین در آینهدانلود ویدئو
چهارصد و یازدهمعارفی در طریق حق سندی / گشت مهمان صاحب خردیدانلود ویدئو
چهارصد و دوازدهمحبّ علی (ع) در اشعار جامیدانلود ویدئو
چهارصد و سیزدهمنفس از درون و دیو زبیرون زند رهمدانلود ویدئو
چهارصد و چهاردهمساده مریدی زجهان شسته دست / آمد و در خدمت پیری نشستدانلود ویدئو
بررسی کتاب من و جز من
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و پانزدهمآگاهی آغاز و انجام هستی استدانلود ویدئو
چهارصد و شانزدهممسئله هستی و اختیاردانلود ویدئو
چهارصد و هفدهممنشا نیاز انسان به دیده شدندانلود ویدئو
چهارصد و هجدهمعلم حقیقت ذات اضافه استدانلود ویدئو
چهارصد و نوزدهمشناخت‌شناسی مقدم است یا جهان‌شناسی؟دانلود ویدئو
چهارصد و بیستمارتباط «من» و «اندیشنده»دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و یکمانسان زبان هستی استدانلود ویدئو
چهارصد و بیست و دوماقلیم جاودانگی کجاست؟دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و سوممعنای «تنهایی من»دانلود ویدئو
چهارصد و بیست و چهارمحقیقت و خواستن حقیقت از کجا می‌آیددانلود ویدئو
چهارصد و بیست و پنجممساله من و معرفت شناسیدانلود ویدئو
چهارصد و بیست و ششمرابطه «من» با فضیلت و رذیلتدانلود ویدئو
چهارصد و بیست و هفتممعنی زندگی نزد فلاسفه خندان و گریاندانلود ویدئو
چهارصد و بیست و هشتممرگ و زندگی در من و جز مندانلود ویدئو
چهارصد و بیست و نهمواقعیت و ارزش چه ارتباطی با هم دارند؟دانلود ویدئو

شرح اشعار حکیم سنایی غزنوی
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و سی امآشنایی با حکیم سناییدانلود ویدئو
چهارصد و سی و یکمدر دهان هر زبان که گردانست/ از ثنای تو اندرو جانستدانلود ویدئو
چهارصد و سی و دوماحد است و شمار از او معزولدانلود ویدئو
چهارصد و سی و سومعاشقی را یکی فسرده بدید / که همی مُرد و خوش همی خندیددانلود ویدئو
چهارصد و سی و چهارمانبیا راستان دین بودند / خلق را راه راست بنمودنددانلود ویدئو
چهارصد و سی و پنجمباش با لطف و قهر او صابر/دار یکرنگ باطن و ظاهردانلود ویدئو
چهارصد و سی و ششمدر نگر تا که آفرید ترا/از برای چه برگزید ترادانلود ویدئو
چهارصد و سی و هفتمچون تو بیماری از هوا و هوس/رحمه العالمین طبیب تو بسدانلود ویدئو
چهارصد و سی و هشتمتو چه پنداشتی که ایزد فتح/از پی بازی ات پدید آورددانلود ویدئو
چهارصد و سی و نهممرغ و حور از بهشت ابدانست/حکمت و دین بهشت یزدانستدانلود ویدئو
چهارصد و چهلمآن سلیمان که در جهان قدر/بود سلطان وقت و پیغامبردانلود ویدئو
چهارصد و چهل و یکمآن شنیدی که از کم‌آزاری / رندی اندر ربود دستاریدانلود ویدئو
چهارصد و چهل و دومجمع کن خاطر پراکنده/تا ز معنی شوی تو آکندهدانلود ویدئو
چهارصد و چهل و سومابلهی دید اشتری به چرا/گفت نقشت همه کژست چرادانلود ویدئو
چهارصد و چهل و چهارممثلت هست در سرای غرور/مثل یخ فروش نیشابوردانلود ویدئو
چهارصد و چهل و پنجمجایگاه نور در فلسفهدانلود ویدئو
چهارصد و چهل و ششمای به خود راه خویش گم کردهدانلود ویدئو
پاسخ به سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و چهل و هفتمبی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شوددانلود ویدئو
چهارصد و چهل و هشتمیک سگی مرده به راه افتاده بود / مرد دندانش زهم بگشاده بوددانلود ویدئو
چهارصد و چهل و نهمآتشینا آب حیوان از کجا آورده ایدانلود ویدئو
چهارصد و پنجاهمما ز بالاییم و بالا میرویمدانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و یکمزکوی یار می‌آید نسیم باد نوروزیدانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و دومدوستان آینه دل چه مصفا بیننددانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و سومآیا خداوند ماهیت را آفریده است؟دانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و چهارمآن ره که بیامدم کدامستدانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و پنجمتفاوت ادراکات انسان حس، خیال و وهمدانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و ششمارزیابی و ارزش‌گذاری از کارهای عقلدانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و هفتمشرح حدیث حقیقتدانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و هشتموما اوتیتم من العلم الا قلیلادانلود ویدئو
چهارصد و پنجاه و نهمذهن محدود چگونه به نامحدود پی می‌برد؟دانلود ویدئو
چهارصد و شصتمزین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منمدانلود ویدئو
چهارصد و شصت و یکمحکایت کرد سرهنگی به کسریدانلود ویدئو
چهارصد و شصت و دوممناظره مردمک چشم با مژهدانلود ویدئو
چهارصد و شصت و سوملا فتی الا علی اش از مصطفی استدانلود ویدئو
چهارصد و شصت و چهارمرابطه حواس و نفس ناطقهدانلود ویدئو
چهارصد و شصت و پنجمحقیقت روان قابل شناسایی نیستدانلود ویدئو
بررسی کتاب فراز و فرود فکر فلسفی
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و شصت و ششمهمه شناخت ما از خود حداکثر یک صفت استدانلود ویدئو
چهارصد و شصت و هفتمویژگی‌های روان و نفس آدمیدانلود ویدئو
چهارصد و شصت و هشتمسفر معنوی انسان با نور عقلدانلود ویدئو
چهارصد و شصت و نهمجهان انسان شد و انسان جهانی/از این پاکیزه تر نبود بیانیدانلود ویدئو
چهارصد و هفتادمنفس ناطقه جلوه علم حضوری استدانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و یکمگر نبودی میل امید ثمر/که نشاندی باغبان بیخ شجردانلود ویدئو
سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و هفتاد و دومبررسی مساله فاعلیت و قابلیتدانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و سومهر کجا بوی خدا می‌آید/خلق بین بی سر و پا می‌آیددانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و چهارمراه‌های کشف گوهرهای معنوی انساندانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و پنجمدیده اش در عقل و عقلش دیده بوددانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و ششمگفتگوی آینه و شانه از پروین اعتصامیدانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و هفتمچون برآمد جان باقی از خلیلدانلود ویدئو
چهارصد و هفتاد و هشتمبده آن باده جانی که چنانیم همهدانلود ویدئو
بررسی کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و هفتاد و نهمنفاق در اخلاقدانلود ویدئو
چهارصد و هشتادممساله تطابق علم و عملدانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و یکمغایت اندیشی در افعال و تفکردانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و دومرهایی از خویشتن خویشدانلود ویدئو
بررسی کتاب از محسوس تا معقول
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و هشتاد و سومچرا انسان شگفت انگیز است؟دانلود ویدئو
بررسی سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و هشتاد و چهارمخواص و معنی اربعیندانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و پنجمدرباره مقام معنوی پیامبر اسلامدانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و ششمعلت سجده ملائکه بر آدمدانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و هفتممسئله هبوط آدم و آفرینشدانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و هشتماندیشیدن، صدای هستی استدانلود ویدئو
چهارصد و هشتاد و نهمقدر مشترک میان وجوب و امکاندانلود ویدئو
چهارصد و نودمعنای سنخیت و مناسبت در فلسفهدانلود ویدئو
شرح کتاب اختیار در ضرورت هستی
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و نود و یکمعنی اختیار و آزادیدانلود ویدئو
چهارصد و نود و دوماختیار با اختیار دیگری حاصل نمی شوددانلود ویدئو
چهارصد و نود و سومرابطه اختیار و اخلاقدانلود ویدئو
چهارصد و نود و چهارممساله اختیار و قضا و قدردانلود ویدئو
چهارصد و نود و پنجممعنی امکان و اختیاردانلود ویدئو
چهارصد و نود و ششمچیستی مندانلود ویدئو
بررسی اندیشه فیض کاشانی
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و نود و هفتماگر خدا همه جا هست چرا باید به او برسیمدانلود ویدئو
بررسی سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصد و نود و هشتمبررسی مساله جهنم و قیامتدانلود ویدئو
چهارصد و نود و نهمآیا هستی مقدم است یا آگاهی به هستی؟دانلود ویدئو
بررسی کتاب اختیار در ضرورت هستی
قسمتموضوع برنامهویدئو
پانصدمنفس ناطقه و مساله اختیاردانلود ویدئو
دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

یک دیدگاه

  1. بسیار بسیار بسیار ممنون از این فایلهایی که قرار داده اید…

    حال خوشی به ما ارزانی داشتید… رحمت خدا بر شما…و رضوان الهی بر استاد دینانی و مجری محترم و فاضل آقای لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا