آرشیو ویدئویی برنامه معرفت

ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت  ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

فصل اول: بزرگداشت علامه طباطبایی
قسمت موضوع برنامه دانلود متن ویدئو
اول شرح حال علامه دانلود PDF دانلود ویدئو
دوم ادامه بزرگداشت علامه دانلود PDF دانلود ویدئو
فصل دوم: ردپای عقل و عشق در عاشورا
قسمت موضوع برنامه دانلود متن ویدئو
سوم نقش عقل و عشق در زندگی دانلود PDF دانلود ویدئو
چهارم تفسیر من عرف نفسه، شهادت، فنا دانلود PDF دانلود ویدئو
پنجم حدیث قدسی گنج مخفی دانلود PDF دانلود ویدئو
ششم عشق حقیقی و مجازی دانلود PDF دانلود ویدئو
هفتم جبر و اختیار در واقعه کربلا دانلود PDF دانلود ویدئو
هشتم تفسیر آیه کل یوم هو فی شأن دانلود PDF دانلود ویدئو
نهم حضرت موسی و حقیقت وحی دانلود PDF دانلود ویدئو
دهم تفسیر آیه الله نور السموات و الارض دانلود PDF دانلود ویدئو
فصل سوم: وجودشناسی
قسمت موضوع برنامه دانلود متن ویدئو
یازدهم مفهوم وجود و حقیقت وجود دانلود PDF دانلود ویدئو
دوازدهم معنای شهود و حضور دانلود PDF دانلود ویدئو
سیزدهم برهان صدیقین ابن سینا دانلود PDF دانلود ویدئو
چهاردهم انسان معلق ابن سینا دانلود PDF دانلود ویدئو
پانزدهم وحدت وجود در نگاه ابن عربی دانلود PDF دانلود ویدئو
شانزدهم خلقت و تجلی دانلود PDF دانلود ویدئو
فصل چهارم: هستی‌شناسی عرفانی
قسمت موضوع برنامه دانلود متن ویدئو
هفدهم حضرت سلیمان و تخت بلقیس دانلود PDF دانلود ویدئو
هجدهم زیبایی عقلانی دانلود PDF دانلود ویدئو
نوزدهم تفسیر کوه، حلول و اتحاد دانلود PDF دانلود ویدئو
بیستم توجه و فناء فی الله دانلود PDF دانلود ویدئو
بیست و یکم عنایت و رابطه با خلق دانلود PDF دانلود ویدئو
بیست و دوم انسان کامل و وجه الله دانلود PDF دانلود ویدئو
بیست و سوم رابطه عقل و وحی دانلود PDF دانلود ویدئو
بیست و چهارم معیت و احاطه قیومی خداوند دانلود PDF دانلود ویدئو
فصل پنجم: شرح رباعیات خیام نیشابوری
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
بیست و پنجم مواجهه با مرگ و معنای آن چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
بیست و ششم هستی و مسئولیت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و هفتم سکوت و جایگاه آن چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
بیست و هشتم معنی ذوق در عرفان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و نهم مبحث حرکت در عالم چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی ام ماهیت زندگی و حیات چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی ویکم مرگ اختیاری چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و دوم بعثت پیامبر، غمزه و کرشمه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
سی و سوم معاد جسمانی و روحانی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و چهارم مسئله معاد و محشر چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل ششم: ویژه ماه رمضان
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
سی و پنجم بندگی عقل در ضیافت الهی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
سی و ششم صفات عرفا در بیان حضرت علی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و هفتم سرّ شب و شب قدر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی و هشتم ولایت و قرآن چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و نهم اخلاق و عدالت علوی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهلم ام چاه و علی(ع) چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و یکم فطرت و ریاضت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و دوم وابستگی و وارستگی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل هفتم: اندیشه‌های احمد غزالی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
چهل و سوم آیه یحبّهم و یحبّونهم چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
چهل و چهارم خودیت و هویت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و پنجم علم و عشق در ذات انسان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و ششم فلسفه تحلیل زبانی و معنا و مصداق چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و هفتم وقت و زمان و تفاوت آنها چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و هشتم جنگ عقل و عشق، یک جنگ زرگری چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل هشتم: اندیشه‌های عین‌القضات همدانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
چهل و نهم شرح حالی از عین القضاه چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاهم وحدت و کثرت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و یکم ویژه برنامه به مناسبت عید قربان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و دوم فرق بین فیلسوف و نبی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و سوم نسبت عقل و کلام چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و چهارم نزول فیض در عین معیت حق سی و هفت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و پنجم تجربه شهودی و تجربه عینی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و ششم قیاس و جایگاه آن در اندیشه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
فصل نهم: اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
پنجاه و هفتم پرسش و گفتگو چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل دهم: اندیشه‌های ابویعقوب سجستانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
پنجاه و هشتم تنزیه و تشبیه در اندیشه ابویعقوب چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و نهم نور و شهود در آیه نور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصتم لذت و ابتهاج عقلانی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
فصل یازدهم: اندیشه‌های ناصرخسرو
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
شصت و یکم شرح حال ناصرخسرو چهل و پنجم دقیقه لینک دانلود
شصت و دوم معیار شادی و لذت چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل دوازدهم: اندیشه‌های حکیم سنایی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
شصت و سوم منظومه فکری سنایی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و چهارم مثنوی عقل نامه سنایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و پنجم تکامل در پرتو علت غایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و ششم همراهی شعر و شعور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل سیزدهم: اندیشه‌های عطار
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
شصت و هفتم اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود در نظر عطار چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و هشتم دردمندی و شدت خواستن چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و نهم انسان مانند آینه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هفتادم مراتب دیدن حقایق پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتادو یکم مدعیان دروغین در عرفان پنجاه دقیقه لینک دانلود
فصل چهاردهم: اندیشه‌های باباطاهر
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
هفتاد و دوم تفاوت در معنی علم و معرفت چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و سوم عالم امر و عالم خلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و چهارم قربت و غربت عارف چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل پانزدهم: اندیشه‌های مولانا جلال الدین بلخی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
هفتاد و پنجم بیت اول مثنوی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و ششم حدوث ذاتی و حدوث زمانی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هفتم اختلاف تشکیکی در مراتب نفس پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هشتم عشق سیری ناپذیر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و نهم دریچه ای رو به نامتناهی در انسان پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتادم سیر آفاقی و انفسی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هشتاد و یکم وِرد و ذکر و فکر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و دوم ماهیت خنده و گریه چهل و شش دقیقه لینک دانلود
هشتاد و سوم پیرامون شب قدر پنجاه و دو دقیقه لینک دانلود
هشتاد و چهارم اشعاری از مثنوی به مناسبت عید فطر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و پنجم فطرت از نظر ملاصدرا و دینانی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و ششم خلقت به مثابه نسبت پنجاه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هفتم مشرق و مغرب معرفت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هشتم ادراکات حسی از نظر مولانا پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتاد و نهم راهی از حقیقت مقید به حقیقت مطلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
نود نقش ادراکات عقلی در نظام معرفتی مولانا پنجاه دقیقه لینک دانلود
نود و یکم عقل و وحی، ابداع عقل چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و دوم ادراکات شهودی از نظر مولانا چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و سوم رقص و سماع مولانا هرزه درآیی نیست! چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و چهارم واقعه و واقعیت، حریم حرم ذات چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و پنجم آسیب شناسی ادراکات از نگاه مولانا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
نود و ششم پیامبر، بشر برتر یا برتر از بشر پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
نود و هفتم پوزیتیویسم گذشته و پوزیتیویسم امروز چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل شانزدهم: اندیشه‌های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
نود و هشتم تشکیک در فلسفه ملاصدرا چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
نود و نهم مراد از آزاد اندیشی در فلسفه چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صدم وجود و مفهوم وجود چهل و هشت دقیقه لینک دانلود

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Secured By miniOrange