آموزش آنلاین منطق از صفر
آرشیو ویدئویی برنامه معرفت

ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت  ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

بزرگداشت علامه طباطبایی
قسمت موضوع برنامه دانلود متن ویدئو
اول شرح حال علامه دانلود PDF دانلود ویدئو
دوم شرح من عرف نفسه فقد عرف ربه دانلود PDF دانلود ویدئو
ردپای عقل و عشق در عاشورا
قسمت موضوع برنامه دانلود متن ویدئو
سوم تقابل عقل و عشق، یک نزاعِ ساختگی دانلود PDF دانلود ویدئو
چهارم شناخت واقعی از دیدگاه عرفاء دانلود PDF دانلود ویدئو
پنجم تجلی ذات در صفات؛ فیض اقدس و فیض مقدس دانلود PDF دانلود ویدئو
ششم عشق حقیقی و مجازی دانلود PDF دانلود ویدئو
هفتم منشا اختیار چیست؟ دانلود PDF دانلود ویدئو
هشتم تفسیر آیه کل یوم هو فی شأن دانلود PDF دانلود ویدئو
نهم حضرت موسی و حقیقت وحی دانلود PDF دانلود ویدئو
دهم تفسیر آیه الله نور السموات و الارض دانلود PDF دانلود ویدئو
وجودشناسی
قسمت موضوع برنامه دانلود متن ویدئو
یازدهم مفهوم وجود و حقیقت وجود دانلود PDF دانلود ویدئو
دوازدهم معنای شهود و حضور دانلود PDF دانلود ویدئو
سیزدهم برهان صدیقین ابن سینا دانلود PDF دانلود ویدئو
چهاردهم انسان معلق ابن سینا دانلود PDF دانلود ویدئو
پانزدهم وحدت وجود در نگاه ابن عربی دانلود PDF دانلود ویدئو
شانزدهم خلقت و تجلی دانلود PDF دانلود ویدئو
هستی‌شناسی عرفانی
قسمت موضوع برنامه دانلود متن ویدئو
هفدهم نخستین تجلی خداوند در کلمه دانلود PDF دانلود ویدئو
هجدهم درک تجلی و زیبایی حق از منظر عارفان دانلود PDF دانلود ویدئو
نوزدهم تفسیر کوه، حلول و اتحاد دانلود PDF دانلود ویدئو
بیستم توجه و فناء فی الله دانلود PDF دانلود ویدئو
بیست و یکم عنایت و رابطه با خلق دانلود PDF دانلود ویدئو
بیست و دوم انسان کامل و وجه الله دانلود PDF دانلود ویدئو
بیست و سوم رابطه عقل و وحی دانلود PDF دانلود ویدئو
بیست و چهارم معیت و احاطه قیومی خداوند دانلود PDF دانلود ویدئو
شرح رباعیات خیام نیشابوری
قسمت موضوع برنامه ویدئو
بیست و پنجم مواجهه با مرگ و معنای آن لینک دانلود
بیست و ششم تحول و تقابل دو روی از یک واقعیت لینک دانلود
بیست و هفتم سکوت و جایگاه آن لینک دانلود
بیست و هشتم معنی ذوق در عرفان لینک دانلود
بیست و نهم مبحث حرکت در عالم لینک دانلود
سی ام ماهیت زندگی و حیات لینک دانلود
سی ویکم مرگ اختیاری لینک دانلود
سی و دوم بعثت پیامبر، غمزه و کرشمه لینک دانلود
سی و سوم معاد جسمانی و روحانی لینک دانلود
سی و چهارم مسئله معاد و محشر لینک دانلود
ویژه ماه رمضان
قسمت موضوع برنامه ویدئو
سی و پنجم بندگی عقل در ضیافت الهی لینک دانلود
سی و ششم صفات عرفا در بیان حضرت علی لینک دانلود
سی و هفتم سرّ شب و شب قدر لینک دانلود
سی و هشتم ولایت و قرآن لینک دانلود
سی و نهم اخلاق و عدالت علوی لینک دانلود
چهلم ام چاه و علی(ع) لینک دانلود
چهل و یکم فطرت و ریاضت لینک دانلود
چهل و دوم وابستگی و وارستگی لینک دانلود
اندیشه‌های احمد غزالی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهل و سوم آیه یحبّهم و یحبّونهم لینک دانلود
چهل و چهارم خودیت و هویت لینک دانلود
چهل و پنجم کرشمه حُسن و کرشمه معشوقی لینک دانلود
چهل و ششم جوانمردی از عشق سرچشمه می‌گیرد لینک دانلود
چهل و هفتم وقت و زمان و تفاوت آنها لینک دانلود
چهل و هشتم جنگ عقل و عشق، یک جنگ زرگری لینک دانلود
اندیشه‌های عین‌القضات همدانی

 

قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهل و نهم شرح حالی از عین القضاه لینک دانلود
پنجاهم عبودیت و ربوبیت لینک دانلود
پنجاه و یکم فرق بین فیلسوف و نبی لینک دانلود
پنجاه و دوم چرا عقل میزان است؟ لینک دانلود
پنجاه و سوم نسبت عقل و کلام لینک دانلود
پنجاه و چهارم نزول فیض در عین معیت حق لینک دانلود
پنجاه و پنجم قیاس و جایگاه آن در اندیشه لینک دانلود
اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
پنجاه و ششم پرسش و گفتگو لینک دانلود
اندیشه‌های ابویعقوب سجستانی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
پنجاه و هفتم تنزیه و تشبیه در اندیشه ابویعقوب لینک دانلود
پنجاه و هشتم نور و شهود در آیه نور لینک دانلود
پنجاه و نهم لذت و ابتهاج عقلانی لینک دانلود
اندیشه‌های ناصرخسرو
قسمت موضوع برنامه ویدئو
شصتم شرح حال ناصرخسرو لینک دانلود
شصت و یکم معیار شادی و لذت لینک دانلود
اندیشه‌های حکیم سنایی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
شصت و دوم منظومه فکری سنایی لینک دانلود
شصت و سوم پادشاهی که بعد کن کان اوست لینک دانلود
شصت و چهارم تکامل در پرتو علت غایی لینک دانلود
شصت و پنجم همراهی شعر و شعور لینک دانلود
اندیشه‌های عطار
قسمت موضوع برنامه ویدئو
شصت و ششم اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود در نظر عطار لینک دانلود
شصت و هفتم دردمندی و شدت خواستن لینک دانلود
شصت و هشتم انسان مانند آینه لینک دانلود
شصت و نهم مراتب دیدن حقایق لینک دانلود
هفتادم مدعیان دروغین در عرفان لینک دانلود
اندیشه‌های باباطاهر
قسمت موضوع برنامه ویدئو
هفتاد و یکم تفاوت در معنی علم و معرفت لینک دانلود
هفتاد و دوم عالم امر و عالم خلق لینک دانلود
هفتاد و سوم قربت و غربت عارف لینک دانلود
اندیشه‌های مولانا جلال الدین بلخی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
هفتاد و چهارم بشنو از نی چون شکایت می‌کند لینک دانلود
هفتاد و پنجم شرح نیستان در مثنوی لینک دانلود
هفتاد و ششم هرکسی از ظن خود شد یار من لینک دانلود
هفتاد و هفتم آتش عشق است کاندر نی فتاد لینک دانلود
هفتاد و هشتم بند بگسل باش آزاد ای پسر لینک دانلود
هفتاد و نهم متهم نفس است نه عقل شریف لینک دانلود
هشتادم نفس از دیدگاه مولوی لینک دانلود
هشتاد و یکم دعا و نیایش از دیدگاه مولوی لینک دانلود
هشتاد و دوم پیرامون شب قدر لینک دانلود
هشتاد و سوم اشعاری از مثنوی به مناسبت عید فطر لینک دانلود
هشتاد و چهارم فطرت از نظر ملاصدرا و دینانی لینک دانلود
هشتاد و پنجم خلقت به مثابه نسبت لینک دانلود
هشتاد و ششم مشرق و مغرب معرفت لینک دانلود
هشتاد و هفتم ادراکات حسی از نظر مولانا لینک دانلود
هشتاد و هشتم راهی از حقیقت مقید به حقیقت مطلق لینک دانلود
هشتاد و نهم نقش ادراکات عقلی در نظام معرفتی مولانا لینک دانلود
نودم عقل و وحی، ابداع عقل لینک دانلود
نود و یکم ادراکات شهودی از نظر مولانا لینک دانلود
نود و دوم رقص و سماع مولانا هرزه درآیی نیست! لینک دانلود
نود و سوم واقعه و واقعیت، حریم حرم ذات لینک دانلود
نود و چهارم آسیب شناسی ادراکات از نگاه مولانا لینک دانلود
نود و پنجم پیامبر، بشر برتر یا برتر از بشر لینک دانلود
نود و ششم پوزیتیویسم گذشته و پوزیتیویسم امروز لینک دانلود
اندیشه‌های حکیم ملاصدرا

 

قسمت موضوع برنامه ویدئو
نود و هفتم بررسی مقدمات حکمت متعالیه ملاصدرا لینک دانلود
نود و هشتم فرق فیلسوف و حکیم لینک دانلود
نود و نهم وجود و مفهوم وجود لینک دانلود
صدم انّیّت و انانیّت، فنا لینک دانلود

 

4.4/5 - (30 امتیاز)

یک دیدگاه

  1. با سلام و خدا قوت
    بسیار عالی و آموزنده
    خدا به کلیه دست اندر کاران خیر و برکت و سلامتی عطا فرمایند خصوصا دو استاد محترم و بزرگوار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا