آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت اول برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت اول برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر (یا روی موضوع برنامه) بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت اول برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت
بزرگداشت علامه طباطبایی
قسمت موضوع برنامه PDF فایل صوتی
اول شرح حال علامه دانلود PDF دانلود صوت
دوم ادامه بزرگداشت علامه دانلود PDF دانلود صوت
ردپای عقل و عشق در عاشورا
قسمت موضوع برنامه PDF فایل صوتی
سوم نقش عقل و عشق در زندگی دانلود PDF دانلود صوت
چهارم مرگ، شهادت، فنا دانلودPDF دانلود صوت
پنجم حدیث قدسی گنج مخفی دانلودPDF دانلود صوت
ششم عشق حقیقی و مجازی دانلودPDF دانلود صوت
هفتم جبر و اختیار در واقعه کربلا دانلودPDF دانلود صوت
هشتم خلقت و تجلی دانلودPDF دانلود صوت
نهم حضرت موسی و حقیقت وحی دانلودPDF دانلود صوت
دهم ماهیت زیبایی و نور و ظهور دانلودPDF دانلود صوت
وجودشناسی
قسمت موضوع برنامه PDF فایل صوتی
یازدهم مفهوم وجود و حقیقت وجود دانلودPDF دانلود صوت
دوازدهم معنای شهود و حضور دانلودPDF دانلود صوت
سیزدهم برهان صدیقین ابن سینا دانلودPDF دانلود صوت
چهاردهم انسان معلق ابن سینا دانلودPDF دانلود صوت
پانزدهم وحدت وجود در نگاه ابن عربی دانلودPDF دانلود صوت
شانزدهم خلقت و تجلی دانلودPDF دانلود صوت
هستی‌شناسی عرفانی
قسمت موضوع برنامه PDF فایل صوتی
هفدهم حضرت سلیمان و تخت بلقیس دانلودPDF دانلود صوت
هجدهم زیبایی عقلانی دانلودPDF دانلود صوت
نوزدهم تفسیر کوه، حلول و اتحاد دانلودPDF دانلود صوت
بیستم توجه و فناء فی الله دانلودPDF دانلود صوت
بیست و یکم عنایت و رابطه با خلق دانلودPDF دانلود صوت
بیست و دوم انسان کامل و وجه الله دانلودPDF دانلود صوت
بیست و سوم رابطه عقل و وحی دانلودPDF دانلود صوت
بیست و چهارم معیت و احاطه قیومی خداوند دانلودPDF دانلود صوت
شرح رباعیات خیام نیشابوری
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
بیست و پنجم مواجهه با مرگ و معنای آن چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
بیست و ششم هستی و مسئولیت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و هفتم سکوت و جایگاه آن چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
بیست و هشتم معنی ذوق در عرفان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و نهم مبحث حرکت در عالم چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی ام ماهیت زندگی و حیات چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و یکم مرگ اختیاری چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و دوم بعثت پیامبر، غمزه و کرشمه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
سی و سوم معاد جسمانی و روحانی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و چهارم مسئله معاد و محشر چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل ششم: ویژه ماه رمضان
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
سی و پنجم بندگی عقل در ضیافت الهی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
سی و ششم صفات عرفا در بیان حضرت علی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و هفتم سرّ شب و شب قدر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی و هشتم ولایت و قرآن چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و نهم اخلاق و عدالت علوی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهلم ام چاه و علی(ع) چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و یکم فطرت و ریاضت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و دوم وابستگی و وارستگی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل هفتم: اندیشه‌های احمد غزالی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
چهل و سوم آیه یحبّهم و یحبّونهم چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
چهل و چهارم خودیت و هویت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و پنجم علم و عشق در ذات انسان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و ششم فلسفه تحلیل زبانی و معنا و مصداق چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و هفتم وقت و زمان و تفاوت آنها چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و هشتم جنگ عقل و عشق، یک جنگ زرگری چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل هشتم: اندیشه‌های عین‌القضات همدانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
چهل و نهم شرح حالی از عین القضاه چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاهم وحدت و کثرت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و یکم ویژه برنامه به مناسبت عید قربان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و دوم فرق بین فیلسوف و نبی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و سوم نسبت عقل و کلام چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و چهارم نزول فیض در عین معیت حق سی و هفت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و پنجم تجربه شهودی و تجربه عینی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و ششم قیاس و جایگاه آن در اندیشه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
پنجاه و هفتم پرسش و گفتگو چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
اندیشه‌های ابویعقوب سجستانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
پنجاه و هشتم تنزیه و تشبیه در اندیشه ابویعقوب چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و نهم نور و شهود در آیه نور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصتم لذت و ابتهاج عقلانی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
 اندیشه‌های ناصر خسرو
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
شصت و یکم شرح حال ناصرخسرو چهل و پنجم دقیقه لینک دانلود
شصت و دوم معیار شادی و لذت چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
اندیشه های حکیم سنایی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
شصت و سوم منظومه فکری سنایی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و چهارم مثنوی عقل نامه سنایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و پنجم تکامل در پرتو علت غایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و ششم همراهی شعر و شعور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
اندیشه‌های عطار
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
شصت و هفتم اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود در نظر عطار چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و هشتم دردمندی و شدت خواستن چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و نهم انسان مانند آینه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هفتادم مراتب دیدن حقایق پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتادو یکم مدعیان دروغین در عرفان پنجاه دقیقه لینک دانلود
فصل چهاردهم: اندیشه‌های باباطاهر
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
هفتاد و دوم تفاوت در معنی علم و معرفت چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و سوم عالم امر و عالم خلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و چهارم قربت و غربت عارف چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل پانزدهم: اندیشه‌های مولانا جلال‌الدین بلخی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
هفتاد و پنجم بیت اول مثنوی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و ششم حدوث ذاتی و حدوث زمانی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هفتم اختلاف تشکیکی در مراتب نفس پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هشتم عشق سیری ناپذیر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و نهم دریچه ای رو به نامتناهی در انسان پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتادم سیر آفاقی و انفسی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هشتاد و یکم وِرد و ذکر و فکر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و دوم ماهیت خنده و گریه چهل و شش دقیقه لینک دانلود
هشتاد و سوم پیرامون شب قدر پنجاه و دو دقیقه لینک دانلود
هشتاد و چهارم اشعاری از مثنوی به مناسبت عید فطر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و پنجم فطرت از نظر ملاصدرا و دینانی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و ششم خلقت به مثابه نسبت پنجاه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هفتم مشرق و مغرب معرفت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هشتم ادراکات حسی از نظر مولانا پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتاد و نهم راهی از حقیقت مقید به حقیقت مطلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
نود نقش ادراکات عقلی در نظام معرفتی مولانا پنجاه دقیقه لینک دانلود
نود و یکم عقل و وحی، ابداع عقل چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و دوم ادراکات شهودی از نظر مولانا چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و سوم رقص و سماع مولانا هرزه درآیی نیست! چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و چهارم واقعه و واقعیت، حریم حرم ذات چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و پنجم آسیب شناسی ادراکات از نگاه مولانا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
نود و ششم پیامبر، بشر برتر یا برتر از بشر پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
نود و هفتم پوزیتیویسم گذشته و پوزیتیویسم امروز چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل شانزدهم: اندیشه‌های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
نود و هشتم تشکیک در فلسفه ملاصدرا چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
نود و نهم مراد از آزاد اندیشی در فلسفه چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صدم وجود و مفهوم وجود چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دانلود یکجای صوت برنامه معرفت
کلمات کلیدی
تلگرام برنامه معرفت

۵۰ دیدگاه

 1. با سلام و تشکر از شما عزیزان واقعا از اندیشه های حکیم دینانی استفاده میکنیم و بسیاری از جواب سوالات مهم هستی را یافتیم. سپاس در پناه دادار منان

 2. به قول فرمایش استاد عزیز که سعادت زیارتشون بعلت اینکه در خارج از ایران زندگی میکنم نصیبم نشدهُ نترس و بگو دستتون درد نکنه که چنین کار عظیمی کرده اید و تمام مطالب را میتوان یکجا دانلود کرد. من برای جمع آوری فایلهای صوتی و تصویری استاد در ۲ سال گذشته بسیار وقت گذاشته ام و تازه کامل نبودند
  God bless youu
  مینو ظاهری

 3. سلام و خدا قوت
  دستتون درد نکنه… واقعا کاری که انجام دادین بی نهایت ارزشمنده… ازتون بی نهایت سپاسگزارم

 4. سپاسگذارم کارتون بسیار عالیه از خداوند منان برایتان سلامتی و موفقیت روزافزون مسئلت دارم. بدرود

 5. از وبسایت بسیار کاملتون واقعا ممنونم من خیلی دنبال یه مجموعه کامل از اثار استاد بودم که خداروشکر شما فراهم کردید.سپاسگذارم

 6. با تشکر فراوان از شما که در نشر اندیشه های بزرگانمان از زبان بزرگِ اندیشه ای چونان ؛دکتر دینانی تلاش می کنید!!

 7. من چند وقت است که برنامه هایتان را میبینم و واقعا عالی است، خانواده ام با وجود داشتن تحصیلات عالی سخنان شما را با عرض پوزش چرند میدانند ولی من واقعا قبولتان دارم و از شما واقعا تشکر میکنم امیدوارم همیشه سلامت باشید.

 8. سلام .. باید بگم خیلی خیلی خیلی ممنون
  خیلی دنبال این فایل ها بودم … عاقبت به خیر شین الهی…

 9. سلام دوباره و عرض ارادت
  جزو نادر وبسایتهای فارسی زبان هستید که مدیریت خوب و پاسخگویی سریع دارید
  مطمئناً این ویژگی ها از چشم کاربران شما دور نیست و موجل الگوگیری آنان در مدیریت بهتر وبسایتهای خود خواهد شد
  موفق باشید

 10. سلام وعرض ادب
  نماز وروزه هاتون قبول درگاه حضرت حق.
  از زحمات شما سپاسگزارم.خیلی راحت دانلود شد.
  التماس دعا.

 11. با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان که زحمت فراوان متحمل می شوید، از شما خواستارم که سلام حقیر را به حضرت استاد برسانید ان شاءالله حق علی اعلی به ایشان سلامتی و عمر پربرکت عنایت فرماید و اجر زحمات شما را مقبول درگاه خود فرماید .با تشکر

 12. با سلام و درود بر شما

  فقط میخواستم به رسم رفاقت سپسگزاری کنم از شما بزرگان
  با آرزوی سلامتی و روز افزون برای استاد بزرگ….

 13. سلام
  می خواستم ازتون تشکر کنم
  از صحبت های دکنر دینانی عزیزم خیلی درس های زیبا و شیرین یاد گرفتم .

 14. با سلام.بسیار بسیار ازتون ممنونم.با گوش دادن صدای استاد پاسخ بسیاری از سوالهایی که هیچکس نمی تونست بمن بده رو پیدا کردم.اجر کارتون مطمینا فقط خدا میتونه بده.بازم ممنون

 15. سلام و ادب. واقعا فوق العادس.خیلی وقته تایم گذاشتم اما اینجور نشده بود .دستتون درد نکنه تحسین بر انگیزه .در پناه حق

 16. سلام من شرح حافظ روگرفتم فوق العاده بود مخصوصا جاهایی که استاد وقتی به وجد می آید سر آقای منصوری لاریجانی داد میزنه
  جدای از شوخی بسیار استفاده کردم.دست مریزاد به بچه های سایت.

 17. با سلام بسیار کار ارزشمند و غنی را انجام داده اید بسیار بسیار درود برشما و استاد….

 18. سلام…… واقعا سایت خوبی دارید…نمیدونید چه قدر خوشحال شدم که میتونم تو این سایت فایل های صوتی استاد رو دانلود کنم… من بیشتر اوقات نمیتونستم برنامه معرفت رو نگاه کنم … ازتون خیلی ممنونم…….

 19. ففقط میتونم بگم خیلی خیلی خیلی ممنونم که برنامه استاد رو توی سایت بسیار عالیتون قرار دادین و خداوند متعال انشاالله تعالی سایه استاد رو مستدام و عالی بگرداند

 20. متن افاضه را که خواندم قطره اشگى فرو ریخت .
  نمیدانم اشگم که ریخت افاضه شد ! یا افاضه شد که اشگم ریخت !
  ثواب آن هدیه به آقاى دکتر دینانى و تمام دست اندر کاران سایت

 21. ضمن سلام مجدد از مدیر محترم سایت تقاضا دارم لطفا متن برنامه معرفت رو به صورت کتاب pdf دراورید تا عزیزان دانلود کنند و راحت تر استفاده کنیم .مثل یک کتاب داخل گوشی همراه ما باشد و امکان کپی متن و اشتراک گذاری متن رو هم درصورت امکان بهش اضافه کنید. باز هم ممنون بابت زحمات شما.

 22. با سلام و خسته نباشید
  از زحماتی که برای بارگزاری این اطلاعات در سایت کشیده اید بسیار سپاسگذارم.همچنین آرزوی طول عمر و سلامتی برای آقای دکتر دینانی دارم. خدا حفظشون کنه.
  با تشکر

 23. با تشکر از شما استاد ارجمند من شما را از برنامۀ معرفت شناختم لذا از شما استاد سرشناس در مورد شناخت جوانان از سیر و سلوک در برنامه هایتان باز کنید.

 24. سلام از استاد ابراهیمی دینایی خیلی خیلی مچکرم
  و سازندگان برنامه معرفت
  من همیشه پیگیر برنامه نابتون هستم

 25. با سلام و تشکر از شما.
  برای استاد دینانی آرزوی سلامتی میکنم همیشه سلامت و پایدار باشند.

 26. از دوستان که خواهشمندم هنگام نوشتن ،به املای درست کلمه « سپاسگزار» دقت بفرمایند.

 27. سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد محترم و حکیم جناب آقای دینانی محترم خدمت مجری محترم هم عرض سلام دارم ضمن خسته نباشید خدمتت شما ..من از حدود ۱سال که برنامه شمارو دنبال میکنم اونقدر علاقه مند شدم به این برنامه از مخاطبین همیشگی برنامه معرفت شدم و برنامه های قبلی هم از سایت دنبال کردم بسیار برنامه آموزنده و خوبیه من که خیلی استفاده بردم عالی و بسیار پر مفهوم و حکیمانه و ادبی است انشالا که ادامه بدین همیشه برنامه معرفت..مجری توان مندی دارید خیلی شخص فرهیخته ائی هستن ..سایت خیلی خوبی هم دارین با سپاس.. من. تو آدرس تلگرامتونم عضوم با سپاس ویژه. عرض خسته نباشید خدمت شما. و عوامل پشت صحنه…. ..براتون آرزوی سلامتی و طول عمر با عرت دارم…ارادتمند شما …………………………………………………..این برنامرو همیشه ادامه بدین ..با تشکر از برنامه بسیار آموزنده خوبتوووووووووووووووووووون..

 28. سلام ، خسته نباشید، برنامه معرفت خیلی عالی ،بی نهایت مفید و کارساز است . خوبه در این عرصه مخالفهای حرف دکتر نیز از دیدگاه دیگران نیز گفته شود .البته دکتر چندین مرتبه هم از دیالوگ یا گفتگو صحبت کردند . اگه مقدور باشد خیلی به عرصه بینش و ممعرفت کمک می کند . متشکر امید وارم خدا از همه ی ما راضی باشد.

 29. خیلی خیلی خیلی عالی بود.دست مریزاد. خدا ا شما و استاد دینانی و مجری توانا و دست اندرکاران محترم برنامه و این سایت را محفوظ و سلامت بدارد ان شاءلله

 30. کار ارزشمند شما با عبارات بنده حقیر قابل ستایش نیست ولی خواستم طناب خود را در صف خریداران یوسف معرفت به تماشا بگذارم.
  خداوند حضرت استاد دینانی و دکتر لاریجانی عزیز و همه دوستان را حفظ نماید

 31. باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما ومحضر استاد از خدا میخواهم از عمر من حقیر بکاهد وبر عمر ایشان بیفزاید زیرا . سرمایه ای بیشتر از جان ندارم. که تقدیم کنم. و اگر پروردگار عالم دعای مرا استجابت کند معامله پر سودی خواهد بود وهمچنین از مدیر سایت تشکر میکنم که زحمت بسیار برای اگاهی تشنگان معرفت کشیده اند خداوند به همه شما توفیق بیشتر عنایت فرماید والسلام

 32. با عرض سلام و تحیت
  سپاس از برنامه بسیار زیبا و بی نظیرتان که منطبق با فطرت بشری است و راه کمال را نشان او می دهد.

 33. با سلام خدمت استاد عزیز و گرانقدر سپاسگزارم بابت سخنان گوهر بار شما امیدوارم این برنامه همیشه ادامه داشته باشد تا ما بتوانیم استفاده کنیم با تشکر

 34. با سلام . متن های جلسات رو در قالب کتاب یا بصورت فایلهای pdf از تمام قسمت های برنامه معرفت رو از کجا پیدا کنم. لطفا راهنمایی فرمایین

 35. سلام.ازخداوند بزرگ ارزو دارم که عمرایشان طولانی باشد تاازلطایف حکمت وعرفان ایشان نهایت استفاده راببریم.

 36. خداوند بزرگ را شاکرم که فرصتی برای امکان استفاده از این مطالب ناب را به بنده حقیر داده است امیدوارم به ظرفیت وجودی هم مرحمتی فرمایند تا بیشتر بتوان از این مطالب فیض برد. انشاالله که خداوند به تهیه کنندگان این برنامه و حضرت استاد دینانی عمر باعزت همراه با سلامتی عنایت بفرماید.

  1. با سلام

   لینکهای دانلود یکجا صوت برنامه معرفت، هر دقیقه در حال مانیتورینگ و رصد هستند و هیچ قطعی سرور یا خرابی لینک نداریم. کاملا قابل دانلود و استفاده هستند.

   اگر از فیلترشکن استفاده می کنید، خاموش کنید. سپس تنظیمات اینترنت دستگاه را ریست کنید. اگر نشد، مودم اینترنت یا دیتای موبایل را برای یک دقیقه خاموش و سپس روشن کنید.

   با توجه به گزارش مسئول سرور، شما حداقل با ۷ آی پی مختلف از ساعت ۱۵:۵۸ تا ۲۰:۳۲ دقیقه اقدام به دریافت فایلها نموده اید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
Secured By miniOrange