آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت اول برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت اول برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر (یا روی موضوع برنامه) بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت اول برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت
بزرگداشت علامه طباطبایی
قسمتموضوع برنامهPDFفایل صوتی
اولشرح حال علامهدانلود PDFدانلود صوت
دومادامه بزرگداشت علامهدانلود PDFدانلود صوت
ردپای عقل و عشق در عاشورا
قسمتموضوع برنامهPDFفایل صوتی
سومنقش عقل و عشق در زندگیدانلود PDFدانلود صوت
چهارممرگ، شهادت، فنادانلودPDFدانلود صوت
پنجمحدیث قدسی گنج مخفیدانلودPDFدانلود صوت
ششمعشق حقیقی و مجازیدانلودPDFدانلود صوت
هفتمجبر و اختیار در واقعه کربلادانلودPDFدانلود صوت
هشتمخلقت و تجلیدانلودPDFدانلود صوت
نهمحضرت موسی و حقیقت وحیدانلودPDFدانلود صوت
دهمماهیت زیبایی و نور و ظهوردانلودPDFدانلود صوت
وجودشناسی
قسمتموضوع برنامهPDFفایل صوتی
یازدهممفهوم وجود و حقیقت وجوددانلودPDFدانلود صوت
دوازدهممعنای شهود و حضوردانلودPDFدانلود صوت
سیزدهمبرهان صدیقین ابن سینادانلودPDFدانلود صوت
چهاردهمانسان معلق ابن سینادانلودPDFدانلود صوت
پانزدهموحدت وجود در نگاه ابن عربیدانلودPDFدانلود صوت
شانزدهمخلقت و تجلیدانلودPDFدانلود صوت
هستی‌شناسی عرفانی
قسمتموضوع برنامهPDFفایل صوتی
هفدهمحضرت سلیمان و تخت بلقیسدانلودPDFدانلود صوت
هجدهمزیبایی عقلانیدانلودPDFدانلود صوت
نوزدهمتفسیر کوه، حلول و اتحاددانلودPDFدانلود صوت
بیستمتوجه و فناء فی اللهدانلودPDFدانلود صوت
بیست و یکمعنایت و رابطه با خلقدانلودPDFدانلود صوت
بیست و دومانسان کامل و وجه اللهدانلودPDFدانلود صوت
بیست و سومرابطه عقل و وحیدانلودPDFدانلود صوت
بیست و چهارممعیت و احاطه قیومی خداونددانلودPDFدانلود صوت
شرح رباعیات خیام نیشابوری
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
بیست و پنجممواجهه با مرگ و معنای آنلینک دانلود
بیست و ششمهستی و مسئولیتلینک دانلود
بیست و هفتمسکوت و جایگاه آنلینک دانلود
بیست و هشتممعنی ذوق در عرفانلینک دانلود
بیست و نهممبحث حرکت در عالملینک دانلود
سی امماهیت زندگی و حیاتلینک دانلود
سی و یکممرگ اختیاریلینک دانلود
سی و دومبعثت پیامبر، غمزه و کرشمهلینک دانلود
سی و سومچرا قرآن درباره معاد بر عمل تکیه کرده است؟لینک دانلود
سی و چهارممسئله معاد و محشرلینک دانلود
فصل ششم: ویژه ماه رمضان
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
سی و پنجمبندگی عقل در ضیافت الهیلینک دانلود
سی و ششمصفات عرفا در بیان حضرت علیلینک دانلود
سی و هفتمسرّ شب و شب قدرلینک دانلود
سی و هشتمولایت و قرآنلینک دانلود
سی و نهماخلاق و عدالت علویلینک دانلود
چهلم امچاه و علی(ع)لینک دانلود
چهل و یکمفطرت و ریاضتلینک دانلود
چهل و دوموابستگی و وارستگیلینک دانلود
فصل هفتم: اندیشه‌های احمد غزالی
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
چهل و سومآیه یحبّهم و یحبّونهملینک دانلود
چهل و چهارمخودیت و هویتلینک دانلود
چهل و پنجمعلم و عشق در ذات انسانلینک دانلود
چهل و ششمفلسفه تحلیل زبانی و معنا و مصداقلینک دانلود
چهل و هفتموقت و زمان و تفاوت آنهالینک دانلود
چهل و هشتمجنگ عقل و عشق، یک جنگ زرگریلینک دانلود
فصل هشتم: اندیشه‌های عین‌القضات همدانی

 

قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
چهل و نهمشرح حالی از عین القضاهلینک دانلود
پنجاهمعبودیت و ربوبیتلینک دانلود
پنجاه و یکمفرق بین فیلسوف و نبیلینک دانلود
پنجاه و دومچرا عقل میزان است؟لینک دانلود
پنجاه و سومکیفیت نزول وحی از دیدگاه عین القضاتلینک دانلود
پنجاه و چهارمتجربه شهودی و تجربه عینیلینک دانلود
پنجاه و پنجمقیاس و جایگاه آن در اندیشه عین القضاتلینک دانلود
اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
پنجاه و هفتمپرسش و گفتگولینک دانلود
اندیشه‌های ابویعقوب سجستانی
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
پنجاه و هشتمتنزیه و تشبیه در اندیشه ابویعقوبلینک دانلود
پنجاه و نهمنور و شهود در آیه نورلینک دانلود
شصتملذت و ابتهاج عقلانیلینک دانلود
اندیشه‌های ناصر خسرو
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
شصت و یکمدرباره کتاب جامع الحکمتینلینک دانلود
شصت و دوممعیار شادی و لذتلینک دانلود
اندیشه های حکیم سنایی
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
شصت و سوممنظومه فکری سناییلینک دانلود
شصت و چهارممثنوی عقل نامه سناییلینک دانلود
شصت و پنجمتکامل در پرتو علت غاییلینک دانلود
شصت و ششمهمراهی شعر و شعورلینک دانلود
اندیشه‌های عطار
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
شصت و هفتماگزیستانسیالیسم و اصالت وجود در نظر عطارلینک دانلود
شصت و هشتمدردمندی و شدت خواستنلینک دانلود
شصت و نهمانسان مانند آینهلینک دانلود
هفتادممراتب دیدن حقایقلینک دانلود
هفتادو یکممدعیان دروغین در عرفانلینک دانلود
فصل چهاردهم: اندیشه‌های باباطاهر
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
هفتاد و دومتفاوت در معنی علم و معرفتلینک دانلود
هفتاد و سومعالم امر و عالم خلقلینک دانلود
هفتاد و چهارمقربت و غربت عارفلینک دانلود
فصل پانزدهم: اندیشه‌های مولانا جلال‌الدین بلخی
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
هفتاد و چهارمبشنو از نی چون شکایت می‌کندلینک دانلود
هفتاد و پنجمتفسیر نیستان در اشعار مثنوی معنویلینک دانلود
هفتاد و ششمهر کسی از ظنّ خود شد یار منلینک دانلود
هفتاد و هفتمآتش عشق است کاندر نی فتادلینک دانلود
هفتاد و هشتمبند بگسل باش آزاد ای پسرلینک دانلود
هفتاد و نهممتهم نفس است نه عقل شریفلینک دانلود
هشتادمنفس از دیدگاه مولویلینک دانلود
هشتاد و یکمدعا و نیایش از دیدگاه مولویلینک دانلود
هشتاد و دومپیرامون شب قدرلینک دانلود
هشتاد و سوماشعاری از مثنوی به مناسبت عید فطرلینک دانلود
هشتاد و چهارمفطرت از دیدگاه مولویلینک دانلود
هشتاد و پنجمخلقت به مثابه نسبتلینک دانلود
هشتاد و ششممشرق و مغرب معرفتلینک دانلود
هشتاد و هشتمادراکات حسی از نظر مولانالینک دانلود
هشتاد و نهمراهی از حقیقت مقید به حقیقت مطلقلینک دانلود
نودنقش ادراکات عقلی در نظام معرفتی مولانالینک دانلود
نود و یکمعقل و وحی، ابداع عقللینک دانلود
نود و دومادراکات شهودی از نظر مولانالینک دانلود
نود و سومرقص و سماع مولانا هرزه درآیی نیست!لینک دانلود
نود و چهارمواقعه و واقعیت، حریم حرم ذاتلینک دانلود
نود و پنجمآسیب شناسی ادراکات از نگاه مولانالینک دانلود
نود و ششمپیامبر، بشر برتر یا برتر از بشرلینک دانلود
نود و هفتمپوزیتیویسم گذشته و پوزیتیویسم امروزلینک دانلود
فصل شانزدهم: اندیشه‌های حکیم ملاصدرا
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
نود و هشتمتشکیک در فلسفه ملاصدرالینک دانلود
نود و نهممراد از آزاد اندیشی در فلسفهلینک دانلود
صدموجود و مفهوم وجودلینک دانلود
دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

۵۶ دیدگاه

 1. با سلام و تشکر از شما عزیزان واقعا از اندیشه های حکیم دینانی استفاده میکنیم و بسیاری از جواب سوالات مهم هستی را یافتیم. سپاس در پناه دادار منان

 2. به قول فرمایش استاد عزیز که سعادت زیارتشون بعلت اینکه در خارج از ایران زندگی میکنم نصیبم نشدهُ نترس و بگو دستتون درد نکنه که چنین کار عظیمی کرده اید و تمام مطالب را میتوان یکجا دانلود کرد. من برای جمع آوری فایلهای صوتی و تصویری استاد در ۲ سال گذشته بسیار وقت گذاشته ام و تازه کامل نبودند
  God bless youu
  مینو ظاهری

 3. سلام و خدا قوت
  دستتون درد نکنه… واقعا کاری که انجام دادین بی نهایت ارزشمنده… ازتون بی نهایت سپاسگزارم

 4. سپاسگذارم کارتون بسیار عالیه از خداوند منان برایتان سلامتی و موفقیت روزافزون مسئلت دارم. بدرود

 5. از وبسایت بسیار کاملتون واقعا ممنونم من خیلی دنبال یه مجموعه کامل از اثار استاد بودم که خداروشکر شما فراهم کردید.سپاسگذارم

 6. با تشکر فراوان از شما که در نشر اندیشه های بزرگانمان از زبان بزرگِ اندیشه ای چونان ؛دکتر دینانی تلاش می کنید!!

 7. من چند وقت است که برنامه هایتان را میبینم و واقعا عالی است، خانواده ام با وجود داشتن تحصیلات عالی سخنان شما را با عرض پوزش چرند میدانند ولی من واقعا قبولتان دارم و از شما واقعا تشکر میکنم امیدوارم همیشه سلامت باشید.

 8. سلام .. باید بگم خیلی خیلی خیلی ممنون
  خیلی دنبال این فایل ها بودم … عاقبت به خیر شین الهی…

 9. سلام دوباره و عرض ارادت
  جزو نادر وبسایتهای فارسی زبان هستید که مدیریت خوب و پاسخگویی سریع دارید
  مطمئناً این ویژگی ها از چشم کاربران شما دور نیست و موجل الگوگیری آنان در مدیریت بهتر وبسایتهای خود خواهد شد
  موفق باشید

 10. سلام وعرض ادب
  نماز وروزه هاتون قبول درگاه حضرت حق.
  از زحمات شما سپاسگزارم.خیلی راحت دانلود شد.
  التماس دعا.

 11. با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان که زحمت فراوان متحمل می شوید، از شما خواستارم که سلام حقیر را به حضرت استاد برسانید ان شاءالله حق علی اعلی به ایشان سلامتی و عمر پربرکت عنایت فرماید و اجر زحمات شما را مقبول درگاه خود فرماید .با تشکر

 12. با سلام و درود بر شما

  فقط میخواستم به رسم رفاقت سپسگزاری کنم از شما بزرگان
  با آرزوی سلامتی و روز افزون برای استاد بزرگ….

 13. سلام
  می خواستم ازتون تشکر کنم
  از صحبت های دکنر دینانی عزیزم خیلی درس های زیبا و شیرین یاد گرفتم .

 14. با سلام.بسیار بسیار ازتون ممنونم.با گوش دادن صدای استاد پاسخ بسیاری از سوالهایی که هیچکس نمی تونست بمن بده رو پیدا کردم.اجر کارتون مطمینا فقط خدا میتونه بده.بازم ممنون

 15. سلام و ادب. واقعا فوق العادس.خیلی وقته تایم گذاشتم اما اینجور نشده بود .دستتون درد نکنه تحسین بر انگیزه .در پناه حق

 16. سلام من شرح حافظ روگرفتم فوق العاده بود مخصوصا جاهایی که استاد وقتی به وجد می آید سر آقای منصوری لاریجانی داد میزنه
  جدای از شوخی بسیار استفاده کردم.دست مریزاد به بچه های سایت.

 17. با سلام بسیار کار ارزشمند و غنی را انجام داده اید بسیار بسیار درود برشما و استاد….

 18. سلام…… واقعا سایت خوبی دارید…نمیدونید چه قدر خوشحال شدم که میتونم تو این سایت فایل های صوتی استاد رو دانلود کنم… من بیشتر اوقات نمیتونستم برنامه معرفت رو نگاه کنم … ازتون خیلی ممنونم…….

 19. ففقط میتونم بگم خیلی خیلی خیلی ممنونم که برنامه استاد رو توی سایت بسیار عالیتون قرار دادین و خداوند متعال انشاالله تعالی سایه استاد رو مستدام و عالی بگرداند

 20. متن افاضه را که خواندم قطره اشگى فرو ریخت .
  نمیدانم اشگم که ریخت افاضه شد ! یا افاضه شد که اشگم ریخت !
  ثواب آن هدیه به آقاى دکتر دینانى و تمام دست اندر کاران سایت

 21. ضمن سلام مجدد از مدیر محترم سایت تقاضا دارم لطفا متن برنامه معرفت رو به صورت کتاب pdf دراورید تا عزیزان دانلود کنند و راحت تر استفاده کنیم .مثل یک کتاب داخل گوشی همراه ما باشد و امکان کپی متن و اشتراک گذاری متن رو هم درصورت امکان بهش اضافه کنید. باز هم ممنون بابت زحمات شما.

 22. با سلام و خسته نباشید
  از زحماتی که برای بارگزاری این اطلاعات در سایت کشیده اید بسیار سپاسگذارم.همچنین آرزوی طول عمر و سلامتی برای آقای دکتر دینانی دارم. خدا حفظشون کنه.
  با تشکر

 23. با تشکر از شما استاد ارجمند من شما را از برنامۀ معرفت شناختم لذا از شما استاد سرشناس در مورد شناخت جوانان از سیر و سلوک در برنامه هایتان باز کنید.

 24. سلام از استاد ابراهیمی دینایی خیلی خیلی مچکرم
  و سازندگان برنامه معرفت
  من همیشه پیگیر برنامه نابتون هستم

 25. با سلام و تشکر از شما.
  برای استاد دینانی آرزوی سلامتی میکنم همیشه سلامت و پایدار باشند.

 26. از دوستان که خواهشمندم هنگام نوشتن ،به املای درست کلمه « سپاسگزار» دقت بفرمایند.

 27. سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد محترم و حکیم جناب آقای دینانی محترم خدمت مجری محترم هم عرض سلام دارم ضمن خسته نباشید خدمتت شما ..من از حدود ۱سال که برنامه شمارو دنبال میکنم اونقدر علاقه مند شدم به این برنامه از مخاطبین همیشگی برنامه معرفت شدم و برنامه های قبلی هم از سایت دنبال کردم بسیار برنامه آموزنده و خوبیه من که خیلی استفاده بردم عالی و بسیار پر مفهوم و حکیمانه و ادبی است انشالا که ادامه بدین همیشه برنامه معرفت..مجری توان مندی دارید خیلی شخص فرهیخته ائی هستن ..سایت خیلی خوبی هم دارین با سپاس.. من. تو آدرس تلگرامتونم عضوم با سپاس ویژه. عرض خسته نباشید خدمت شما. و عوامل پشت صحنه…. ..براتون آرزوی سلامتی و طول عمر با عرت دارم…ارادتمند شما …………………………………………………..این برنامرو همیشه ادامه بدین ..با تشکر از برنامه بسیار آموزنده خوبتوووووووووووووووووووون..

 28. سلام ، خسته نباشید، برنامه معرفت خیلی عالی ،بی نهایت مفید و کارساز است . خوبه در این عرصه مخالفهای حرف دکتر نیز از دیدگاه دیگران نیز گفته شود .البته دکتر چندین مرتبه هم از دیالوگ یا گفتگو صحبت کردند . اگه مقدور باشد خیلی به عرصه بینش و ممعرفت کمک می کند . متشکر امید وارم خدا از همه ی ما راضی باشد.

 29. خیلی خیلی خیلی عالی بود.دست مریزاد. خدا ا شما و استاد دینانی و مجری توانا و دست اندرکاران محترم برنامه و این سایت را محفوظ و سلامت بدارد ان شاءلله

 30. کار ارزشمند شما با عبارات بنده حقیر قابل ستایش نیست ولی خواستم طناب خود را در صف خریداران یوسف معرفت به تماشا بگذارم.
  خداوند حضرت استاد دینانی و دکتر لاریجانی عزیز و همه دوستان را حفظ نماید

 31. باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما ومحضر استاد از خدا میخواهم از عمر من حقیر بکاهد وبر عمر ایشان بیفزاید زیرا . سرمایه ای بیشتر از جان ندارم. که تقدیم کنم. و اگر پروردگار عالم دعای مرا استجابت کند معامله پر سودی خواهد بود وهمچنین از مدیر سایت تشکر میکنم که زحمت بسیار برای اگاهی تشنگان معرفت کشیده اند خداوند به همه شما توفیق بیشتر عنایت فرماید والسلام

 32. با عرض سلام و تحیت
  سپاس از برنامه بسیار زیبا و بی نظیرتان که منطبق با فطرت بشری است و راه کمال را نشان او می دهد.

 33. با سلام خدمت استاد عزیز و گرانقدر سپاسگزارم بابت سخنان گوهر بار شما امیدوارم این برنامه همیشه ادامه داشته باشد تا ما بتوانیم استفاده کنیم با تشکر

 34. با سلام . متن های جلسات رو در قالب کتاب یا بصورت فایلهای pdf از تمام قسمت های برنامه معرفت رو از کجا پیدا کنم. لطفا راهنمایی فرمایین

 35. سلام.ازخداوند بزرگ ارزو دارم که عمرایشان طولانی باشد تاازلطایف حکمت وعرفان ایشان نهایت استفاده راببریم.

 36. خداوند بزرگ را شاکرم که فرصتی برای امکان استفاده از این مطالب ناب را به بنده حقیر داده است امیدوارم به ظرفیت وجودی هم مرحمتی فرمایند تا بیشتر بتوان از این مطالب فیض برد. انشاالله که خداوند به تهیه کنندگان این برنامه و حضرت استاد دینانی عمر باعزت همراه با سلامتی عنایت بفرماید.

  1. با سلام

   لینکهای دانلود یکجا صوت برنامه معرفت، هر دقیقه در حال مانیتورینگ و رصد هستند و هیچ قطعی سرور یا خرابی لینک نداریم. کاملا قابل دانلود و استفاده هستند.

   اگر از فیلترشکن استفاده می کنید، خاموش کنید. سپس تنظیمات اینترنت دستگاه را ریست کنید. اگر نشد، مودم اینترنت یا دیتای موبایل را برای یک دقیقه خاموش و سپس روشن کنید.

   با توجه به گزارش مسئول سرور، شما حداقل با ۷ آی پی مختلف از ساعت ۱۵:۵۸ تا ۲۰:۳۲ دقیقه اقدام به دریافت فایلها نموده اید

 37. با سلام این فایلهای صوتی که با این کیفیت برای استفاده ما قرار دادین و هر شنونده هر تحولی در زندگی شخصی خود داشته باشد مدیون زحمات شماست وشریک ثواب هر فکر واندیشه و عمل شنونده این فایلهاخواهید بود . اجرکم عند ا…

 38. با سلام ، خیلی تشکر میکنم . بنده در این دوران قرنطینه از سایتتون خیلی استفاده کردم .

 39. سلام،بسیار سپاسگزارم. من ۲ ، ۳ سالی هست که دنبال سخنرانی ها و صحبت های اساتید بزرگوار بودم، خیلی ممنونم که همه رو یکجا در اختیار ما قرار دادین.

 40. با عرض سلام و خسته نباشید
  با تشکر از زحماتتون
  امیدوارم خدا کمکتون کنه تا بتونید بیشتر فعالیت کنید موفق باشید

 41. بسیار عالی !درود بر شما!
  بسیار ارزشمند!
  در پناه خداوند باشید و برای آقای دکتر طول عمر و سلامتی خواهانم
  سپاس بسیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا