آموزش آنلاین منطق از صفر
آرشیو صوتی برنامه معرفت
برنامه‌های داغ

صوت صدقسمت پنجم برنامه معرفت

آرشیو بی‌نظیر از فروردین 95 تا اسفند سال 96

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت پنجم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت روی «موضوع برنامه» بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در یوتیوب و ..) را مشاهده کنید.

دانلود صوت صدقسمت پنجم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

شرح اشعار جامی
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و یکم حدیثی مشکل و سری است مغلق دانلود صوت
چهارصد و دوم بودم آن روز من از طایفه دُردکشان دانلود صوت
چهارصد و سوم چند داری نگاه جامه ز گل / فرصت از دست می رود غافل دانلود صوت
چهارصد و چهارم ای در این کاخ امانی به غم و شادی بند دانلود صوت
چهارصد و پنجم زبان در دهان، ترجمان دل است دانلود صوت
چهارصد و ششم ساده مردی ز عقل دور ترک / داشت در ده یکی ضعیف خَرَک دانلود صوت
چهارصد و هفتم حکایت نحوی و عارف از هفت اورنگ دانلود صوت
چهارصد و هشتم مرا به کوی تو خواهم که خانه ای باشد دانلود صوت
چهارصد و نهم گفت معنی بیچون دیدم از پرده صور بیرون دانلود صوت
چهارصد و دهم آیینه باش و عکسِ رُخش بین در آینه دانلود صوت
چهارصد و یازدهم عارفی در طریق حق سندی / گشت مهمان صاحب خردی دانلود صوت
چهارصد و دوازدهم حبّ علی (ع) در اشعار جامی دانلود صوت
چهارصد و سیزدهم نفس از درون و دیو زبیرون زند رهم دانلود صوت
چهارصد و چهاردهم ساده مریدی زجهان شسته دست / آمد و در خدمت پیری نشست دانلود صوت
بررسی کتاب من و جز من
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و پانزدهم آگاهی آغاز و انجام هستی است دانلود صوت
چهارصد و شانزدهم مسئله هستی و اختیار دانلود صوت
چهارصد و هفدهم منشا نیاز انسان به دیده شدن دانلود صوت
چهارصد و هجدهم علم حقیقت ذات اضافه است دانلود صوت
چهارصد و نوزدهم شناخت‌شناسی مقدم است یا جهان‌شناسی؟ دانلود صوت
چهارصد و بیستم ارتباط «من» و «اندیشنده» دانلود صوت
چهارصد و بیست و یکم انسان زبان هستی است دانلود صوت
چهارصد و بیست و دوم اقلیم جاودانگی کجاست؟ دانلود صوت
چهارصد و بیست و سوم معنای «تنهایی من» دانلود صوت
چهارصد و بیست و چهارم حقیقت و خواستن حقیقت از کجا می‌آید دانلود صوت
چهارصد و بیست و پنجم مساله من و معرفت شناسی دانلود صوت
چهارصد و بیست و ششم رابطه «من» با فضیلت و رذیلت دانلود صوت
چهارصد و بیست و هفتم معنی زندگی نزد فلاسفه خندان و گریان دانلود صوت
چهارصد و بیست و هشتم مرگ و زندگی در من و جز من دانلود صوت
چهارصد و بیست و نهم واقعیت و ارزش چه ارتباطی با هم دارند؟ دانلود صوت

شرح اشعار حکیم سنایی غزنوی
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و سی ام آشنایی با حکیم سنایی دانلود صوت
چهارصد و سی و یکم در دهان هر زبان که گردانست/ از ثنای تو اندرو جانست دانلود صوت
چهارصد و سی و دوم احد است و شمار از او معزول دانلود صوت
چهارصد و سی و سوم عاشقی را یکی فسرده بدید / که همی مُرد و خوش همی خندید دانلود صوت
چهارصد و سی و چهارم انبیا راستان دین بودند / خلق را راه راست بنمودند دانلود صوت
چهارصد و سی و پنجم باش با لطف و قهر او صابر/دار یکرنگ باطن و ظاهر دانلود صوت
چهارصد و سی و ششم در نگر تا که آفرید ترا/از برای چه برگزید ترا دانلود صوت
چهارصد و سی و هفتم چون تو بیماری از هوا و هوس/رحمه العالمین طبیب تو بس دانلود صوت
چهارصد و سی و هشتم تو چه پنداشتی که ایزد فتح/از پی بازی ات پدید آورد دانلود صوت
چهارصد و سی و نهم مرغ و حور از بهشت ابدانست/حکمت و دین بهشت یزدانست دانلود صوت
چهارصد و چهلم آن سلیمان که در جهان قدر/بود سلطان وقت و پیغامبر دانلود صوت
چهارصد و چهل و یکم آن شنیدی که از کم‌آزاری / رندی اندر ربود دستاری دانلود صوت
چهارصد و چهل و دوم جمع کن خاطر پراکنده/تا ز معنی شوی تو آکنده دانلود صوت
چهارصد و چهل و سوم ابلهی دید اشتری به چرا/گفت نقشت همه کژست چرا دانلود صوت
چهارصد و چهل و چهارم مثلت هست در سرای غرور/مثل یخ فروش نیشابور دانلود صوت
چهارصد و چهل و پنجم جایگاه نور در فلسفه دانلود صوت
چهارصد و چهل و ششم ای به خود راه خویش گم کرده دانلود صوت
پاسخ به سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و چهل و هفتم بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود دانلود صوت
چهارصد و چهل و هشتم یک سگی مرده به راه افتاده بود / مرد دندانش زهم بگشاده بود دانلود صوت
چهارصد و چهل و نهم آتشینا آب حیوان از کجا آورده ای دانلود صوت
چهارصد و پنجاهم ما ز بالاییم و بالا میرویم دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و یکم زکوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و دوم دوستان آینه دل چه مصفا بینند دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و سوم آیا خداوند ماهیت را آفریده است؟ دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و چهارم آن ره که بیامدم کدامست دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و پنجم تفاوت ادراکات انسان حس، خیال و وهم دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و ششم ارزیابی و ارزش‌گذاری از کارهای عقل دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و هفتم شرح حدیث حقیقت دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و هشتم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و نهم ذهن محدود چگونه به نامحدود پی می‌برد؟ دانلود صوت
چهارصد و شصتم زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم دانلود صوت
چهارصد و شصت و یکم حکایت کرد سرهنگی به کسری دانلود صوت
چهارصد و شصت و دوم مناظره مردمک چشم با مژه دانلود صوت
چهارصد و شصت و سوم لا فتی الا علی اش از مصطفی است دانلود صوت
چهارصد و شصت و چهارم رابطه حواس و نفس ناطقه دانلود صوت
چهارصد و شصت و پنجم حقیقت روان قابل شناسایی نیست دانلود صوت
بررسی کتاب فراز و فرود فکر فلسفی
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و شصت و ششم همه شناخت ما از خود حداکثر یک صفت است دانلود صوت
چهارصد و شصت و هفتم ویژگی‌های روان و نفس آدمی دانلود صوت
چهارصد و شصت و هشتم سفر معنوی انسان با نور عقل دانلود صوت
چهارصد و شصت و نهم جهان انسان شد و انسان جهانی/از این پاکیزه تر نبود بیانی دانلود صوت
چهارصد و هفتادم نفس ناطقه جلوه علم حضوری است دانلود صوت
چهارصد و هفتاد و یکم گر نبودی میل امید ثمر/که نشاندی باغبان بیخ شجر دانلود صوت
سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و هفتاد و دوم بررسی مساله فاعلیت و قابلیت دانلود صوت
چهارصد و هفتاد و سوم هر کجا بوی خدا می‌آید/خلق بین بی سر و پا می‌آید دانلود صوت
چهارصد و هفتاد و چهارم راه‌های کشف گوهرهای معنوی انسان دانلود صوت
چهارصد و هفتاد و پنجم دیده اش در عقل و عقلش دیده بود دانلود صوت
چهارصد و هفتاد و ششم گفتگوی آینه و شانه از پروین اعتصامی دانلود صوت
چهارصد و هفتاد و هفتم چون برآمد جان باقی از خلیل دانلود صوت
چهارصد و هفتاد و هشتم بده آن باده جانی که چنانیم همه دانلود صوت
بررسی کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و هفتاد و نهم نفاق در اخلاق دانلود صوت
چهارصد و هشتادم مساله تطابق علم و عمل دانلود صوت
چهارصد و هشتاد و یکم غایت اندیشی در افعال و تفکر دانلود صوت
چهارصد و هشتاد و دوم رهایی از خویشتن خویش دانلود صوت
بررسی کتاب از محسوس تا معقول
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و هشتاد و سوم چرا انسان شگفت انگیز است؟ دانلود صوت
بررسی سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و هشتاد و چهارم خواص و معنی اربعین دانلود صوت
چهارصد و هشتاد و پنجم درباره مقام معنوی پیامبر اسلام دانلود صوت
چهارصد و هشتاد و ششم علت سجده ملائکه بر آدم دانلود صوت
چهارصد و هشتاد و هفتم مسئله هبوط آدم و آفرینش دانلود صوت
چهارصد و هشتاد و هشتم اندیشیدن، صدای هستی است دانلود صوت
چهارصد و هشتاد و نهم قدر مشترک میان وجوب و امکان دانلود صوت
چهارصد و نود معنای سنخیت و مناسبت در فلسفه دانلود صوت
شرح کتاب اختیار در ضرورت هستی
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و نود و یک معنی اختیار و آزادی دانلود صوت
چهارصد و نود و دو اختیار با اختیار دیگری حاصل نمی شود دانلود صوت
چهارصد و نود و سه رابطه اختیار و اخلاق دانلود صوت
چهارصد و نود و چهار مساله اختیار و قضا و قدر دانلود صوت
چهارصد و نود و پنج معنی امکان و اختیار دانلود صوت
چهارصد و نود و شش چیستی من دانلود صوت
بررسی اندیشه فیض کاشانی
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و نود و هفت اگر خدا همه جا هست چرا باید به او برسیم دانلود صوت
بررسی سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد و نود و هشت بررسی مساله جهنم و قیامت دانلود صوت
چهارصد و نود و نه آیا هستی مقدم است یا آگاهی به هستی؟ دانلود صوت
بررسی کتاب اختیار در ضرورت هستی
قسمت موضوع برنامه صوت
پانصد نفس ناطقه و مساله اختیار دانلود صوت
4.6/5 - (25 امتیاز)

۱۰ دیدگاه

 1. سلام عرض میکنم . فقط میخواستم بینهایت تشکر کنم . در این ایام قرنطینه ، من از این سایت و صوت برنامه های معرفت خیلییییی استفاده کردم و خیلی آموختم . براتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم . صمیمانه سپاسگزارم

 2. با سلام وآرزوی سلامتی برای آقای دکتر دینانی وهمه دست اندر کاران برنامه های ایشان، در هنگامی که از لحاظ روحی خسته میشوم، برنامه های آموزنده ایشان مرا بسیار به وجد آورده و انرژی میدهد.خداوند به ایشان طول عمر فراوان عطا فرماید.

 3. عجب زیبا گلی و چمنی یافتم
  سالها گشتم و عاقبت یافتم
  سلام بر شما ای مرد خدا
  کمال و جمال و تجلی او
  خدا یاور و نگه دار شما
  بسیار یاد گرفتم بینهایت حرفهای شما استاد عزیز پر محتوا و عمیق است ذره‌ای تفرقه و شکاف ندیدم عجب اعتقادات عقلی و راسخی مرا از دنیای که غرق بودم نجات دادی دعا میکنم همچنان پایدار باشی

 4. بهترین واموزنده ترین برنامه ای که وجود داره معرفته فقط باید یکم درکت از حد معمول بالاتر رفته باشه تابشینی پابرنامه معرفت

 5. سلام و با تشکر از برنامه معرفت .. خواهش میکنم مجموعه برنامه ای در مورد تفسیر نماز و مسایل پیرامون نماز تهیه فرمایید . و اگر قبلا با ین موضوعات برنامه پخش شده به من معرفی کنید . متشکرم

 6. بسیار ممنون و بسیار خسته نباشید. واقعا مرتب و منظم و مفید. خیلی زحمت کشیدید. من همیشه دنبال آرشیو بودم. اجرتون با خدا. سال ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ هم اضافه می کنید؟

 7. با سلام خدمت عزیز آن آقایان ابراهیمی دینانی و منصوری لاریجانی.خداوند عمرتان را زیاد.وعزتتان مستدام . بهترین برنامه ای که در عمرم دیدم و لذت بردم و به دیگران سفارش تا ببینند چنان استاد با گفتارعالمانه وارزشمند شان روح و جان را تسخیر مینمایند خدا را شکر که چنین ارزش هایی در فرهنگ و ادبیات فارسی و اسلامی داریم

 8. با سلام و احترام
  خدمت همه برگزار کنندگان برنامه معرفت به خصوص خدمت اساتید بزرگوار دکتر منصوری لاریجانی و فیلسوف والا مقام دکتر ابراهیمی دینانی
  برنامه معرفت بسیار عالی و جذاب و آموزنده است در زمینه خواندن اشعار از شعراء ایران زمین – معانی و مفهوم اشعار و بخصوص صحبت های دکتر دینانی در خصوص حق تعالی – جایگاه والای انسان و عقل

  با تشکر از زحمات همه دست اندرکاران
  محمود نصیری

 9. با درود و احترام
  در رابطه با برنامه سوم دیماه ۱۴۰۰ : جناب آقای دینانی به موضوعی اشاره داشتند در مورد نحوه صحبت کردن که ما با استفاده از عقل چگونه صحبت کنیم تا جنگ یا دشمنی ایجاد نشود .
  خواهشمندم برای این موضوع یک برنامه اختصاصی ارائه بفرمائید.
  با سپاس از بینش آگاهانه دست اندر کاران برنامه معرفت

 10. خدا قوت میگم به تمامی شما عزیزان درگیر:
  همچنین سلام وعرض ادب دارم حضور دو استاد گرامی ،دکتر دینانی ودکتر لاریجانی.خداوند طول عمر با عزت به هردو عزیز عنایت فرماید.
  آنچه که می توانم عرض کنم اینست که : حقیقتا ،گنجینه ایست گرانبها وبی نظیردر دسترس علاقه مندان ومشتاقان ،علم وادب وفرهنگ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا