آرشیو صوتی برنامه معرفت
برنامه‌های داغ

صوت صدقسمت پنجم برنامه معرفت

آرشیو بی‌نظیر از فروردین 95 تا اسفند سال 96

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت پنجم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت روی «موضوع برنامه» بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در یوتیوب و ..) را مشاهده کنید.

دانلود صوت صدقسمت پنجم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

شرح اشعار جامی
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و یکمحدیثی مشکل و سری است مغلقدانلود صوت
چهارصد و دومبودم آن روز من از طایفه دُردکشاندانلود صوت
چهارصد و سومچند داری نگاه جامه ز گل / فرصت از دست می رود غافلدانلود صوت
چهارصد و چهارمای در این کاخ امانی به غم و شادی بنددانلود صوت
چهارصد و پنجمزبان در دهان، ترجمان دل استدانلود صوت
چهارصد و ششمساده مردی ز عقل دور ترک / داشت در ده یکی ضعیف خَرَکدانلود صوت
چهارصد و هفتمحکایت نحوی و عارف از هفت اورنگدانلود صوت
چهارصد و هشتممرا به کوی تو خواهم که خانه ای باشددانلود صوت
چهارصد و نهمگفت معنی بیچون دیدم از پرده صور بیروندانلود صوت
چهارصد و دهمآیینه باش و عکسِ رُخش بین در آینهدانلود صوت
چهارصد و یازدهمعارفی در طریق حق سندی / گشت مهمان صاحب خردیدانلود صوت
چهارصد و دوازدهمحبّ علی (ع) در اشعار جامیدانلود صوت
چهارصد و سیزدهمنفس از درون و دیو زبیرون زند رهمدانلود صوت
چهارصد و چهاردهمساده مریدی زجهان شسته دست / آمد و در خدمت پیری نشستدانلود صوت
بررسی کتاب من و جز من
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و پانزدهمآگاهی آغاز و انجام هستی استدانلود صوت
چهارصد و شانزدهممسئله هستی و اختیاردانلود صوت
چهارصد و هفدهممنشا نیاز انسان به دیده شدندانلود صوت
چهارصد و هجدهمعلم حقیقت ذات اضافه استدانلود صوت
چهارصد و نوزدهمشناخت‌شناسی مقدم است یا جهان‌شناسی؟دانلود صوت
چهارصد و بیستمارتباط «من» و «اندیشنده»دانلود صوت
چهارصد و بیست و یکمانسان زبان هستی استدانلود صوت
چهارصد و بیست و دوماقلیم جاودانگی کجاست؟دانلود صوت
چهارصد و بیست و سوممعنای «تنهایی من»دانلود صوت
چهارصد و بیست و چهارمحقیقت و خواستن حقیقت از کجا می‌آیددانلود صوت
چهارصد و بیست و پنجممساله من و معرفت شناسیدانلود صوت
چهارصد و بیست و ششمرابطه «من» با فضیلت و رذیلتدانلود صوت
چهارصد و بیست و هفتممعنی زندگی نزد فلاسفه خندان و گریاندانلود صوت
چهارصد و بیست و هشتممرگ و زندگی در من و جز مندانلود صوت
چهارصد و بیست و نهمواقعیت و ارزش چه ارتباطی با هم دارند؟دانلود صوت

شرح اشعار حکیم سنایی غزنوی
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و سی امآشنایی با حکیم سناییدانلود صوت
چهارصد و سی و یکمدر دهان هر زبان که گردانست/ از ثنای تو اندرو جانستدانلود صوت
چهارصد و سی و دوماحد است و شمار از او معزولدانلود صوت
چهارصد و سی و سومعاشقی را یکی فسرده بدید / که همی مُرد و خوش همی خندیددانلود صوت
چهارصد و سی و چهارمانبیا راستان دین بودند / خلق را راه راست بنمودنددانلود صوت
چهارصد و سی و پنجمباش با لطف و قهر او صابر/دار یکرنگ باطن و ظاهردانلود صوت
چهارصد و سی و ششمدر نگر تا که آفرید ترا/از برای چه برگزید ترادانلود صوت
چهارصد و سی و هفتمچون تو بیماری از هوا و هوس/رحمه العالمین طبیب تو بسدانلود صوت
چهارصد و سی و هشتمتو چه پنداشتی که ایزد فتح/از پی بازی ات پدید آورددانلود صوت
چهارصد و سی و نهممرغ و حور از بهشت ابدانست/حکمت و دین بهشت یزدانستدانلود صوت
چهارصد و چهلمآن سلیمان که در جهان قدر/بود سلطان وقت و پیغامبردانلود صوت
چهارصد و چهل و یکمآن شنیدی که از کم‌آزاری / رندی اندر ربود دستاریدانلود صوت
چهارصد و چهل و دومجمع کن خاطر پراکنده/تا ز معنی شوی تو آکندهدانلود صوت
چهارصد و چهل و سومابلهی دید اشتری به چرا/گفت نقشت همه کژست چرادانلود صوت
چهارصد و چهل و چهارممثلت هست در سرای غرور/مثل یخ فروش نیشابوردانلود صوت
چهارصد و چهل و پنجمجایگاه نور در فلسفهدانلود صوت
چهارصد و چهل و ششمای به خود راه خویش گم کردهدانلود صوت
پاسخ به سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و چهل و هفتمبی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شوددانلود صوت
چهارصد و چهل و هشتمیک سگی مرده به راه افتاده بود / مرد دندانش زهم بگشاده بوددانلود صوت
چهارصد و چهل و نهمآتشینا آب حیوان از کجا آورده ایدانلود صوت
چهارصد و پنجاهمما ز بالاییم و بالا میرویمدانلود صوت
چهارصد و پنجاه و یکمزکوی یار می‌آید نسیم باد نوروزیدانلود صوت
چهارصد و پنجاه و دومدوستان آینه دل چه مصفا بیننددانلود صوت
چهارصد و پنجاه و سومآیا خداوند ماهیت را آفریده است؟دانلود صوت
چهارصد و پنجاه و چهارمآن ره که بیامدم کدامستدانلود صوت
چهارصد و پنجاه و پنجمتفاوت ادراکات انسان حس، خیال و وهمدانلود صوت
چهارصد و پنجاه و ششمارزیابی و ارزش‌گذاری از کارهای عقلدانلود صوت
چهارصد و پنجاه و هفتمشرح حدیث حقیقتدانلود صوت
چهارصد و پنجاه و هشتموما اوتیتم من العلم الا قلیلادانلود صوت
چهارصد و پنجاه و نهمذهن محدود چگونه به نامحدود پی می‌برد؟دانلود صوت
چهارصد و شصتمزین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منمدانلود صوت
چهارصد و شصت و یکمحکایت کرد سرهنگی به کسریدانلود صوت
چهارصد و شصت و دوممناظره مردمک چشم با مژهدانلود صوت
چهارصد و شصت و سوملا فتی الا علی اش از مصطفی استدانلود صوت
چهارصد و شصت و چهارمرابطه حواس و نفس ناطقهدانلود صوت
چهارصد و شصت و پنجمحقیقت روان قابل شناسایی نیستدانلود صوت
بررسی کتاب فراز و فرود فکر فلسفی
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و شصت و ششمهمه شناخت ما از خود حداکثر یک صفت استدانلود صوت
چهارصد و شصت و هفتمویژگی‌های روان و نفس آدمیدانلود صوت
چهارصد و شصت و هشتمسفر معنوی انسان با نور عقلدانلود صوت
چهارصد و شصت و نهمجهان انسان شد و انسان جهانی/از این پاکیزه تر نبود بیانیدانلود صوت
چهارصد و هفتادمنفس ناطقه جلوه علم حضوری استدانلود صوت
چهارصد و هفتاد و یکمگر نبودی میل امید ثمر/که نشاندی باغبان بیخ شجردانلود صوت
سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و هفتاد و دومبررسی مساله فاعلیت و قابلیتدانلود صوت
چهارصد و هفتاد و سومهر کجا بوی خدا می‌آید/خلق بین بی سر و پا می‌آیددانلود صوت
چهارصد و هفتاد و چهارمراه‌های کشف گوهرهای معنوی انساندانلود صوت
چهارصد و هفتاد و پنجمدیده اش در عقل و عقلش دیده بوددانلود صوت
چهارصد و هفتاد و ششمگفتگوی آینه و شانه از پروین اعتصامیدانلود صوت
چهارصد و هفتاد و هفتمچون برآمد جان باقی از خلیلدانلود صوت
چهارصد و هفتاد و هشتمبده آن باده جانی که چنانیم همهدانلود صوت
بررسی کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و هفتاد و نهمنفاق در اخلاقدانلود صوت
چهارصد و هشتادممساله تطابق علم و عملدانلود صوت
چهارصد و هشتاد و یکمغایت اندیشی در افعال و تفکردانلود صوت
چهارصد و هشتاد و دومرهایی از خویشتن خویشدانلود صوت
بررسی کتاب از محسوس تا معقول
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و هشتاد و سومچرا انسان شگفت انگیز است؟دانلود صوت
بررسی سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و هشتاد و چهارمخواص و معنی اربعیندانلود صوت
چهارصد و هشتاد و پنجمدرباره مقام معنوی پیامبر اسلامدانلود صوت
چهارصد و هشتاد و ششمعلت سجده ملائکه بر آدمدانلود صوت
چهارصد و هشتاد و هفتممسئله هبوط آدم و آفرینشدانلود صوت
چهارصد و هشتاد و هشتماندیشیدن، صدای هستی استدانلود صوت
چهارصد و هشتاد و نهمقدر مشترک میان وجوب و امکاندانلود صوت
چهارصد و نودمعنای سنخیت و مناسبت در فلسفهدانلود صوت
شرح کتاب اختیار در ضرورت هستی
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و نود و یکمعنی اختیار و آزادیدانلود صوت
چهارصد و نود و دواختیار با اختیار دیگری حاصل نمی شوددانلود صوت
چهارصد و نود و سهرابطه اختیار و اخلاقدانلود صوت
چهارصد و نود و چهارمساله اختیار و قضا و قدردانلود صوت
چهارصد و نود و پنجمعنی امکان و اختیاردانلود صوت
چهارصد و نود و ششچیستی مندانلود صوت
بررسی اندیشه فیض کاشانی
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و نود و هفتاگر خدا همه جا هست چرا باید به او برسیمدانلود صوت
بررسی سوالات بینندگان برنامه معرفت
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصد و نود و هشتبررسی مساله جهنم و قیامتدانلود صوت
چهارصد و نود و نهآیا هستی مقدم است یا آگاهی به هستی؟دانلود صوت
بررسی کتاب اختیار در ضرورت هستی
قسمتموضوع برنامهصوت
پانصدنفس ناطقه و مساله اختیاردانلود صوت
دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

۶ دیدگاه

 1. سلام عرض میکنم . فقط میخواستم بینهایت تشکر کنم . در این ایام قرنطینه ، من از این سایت و صوت برنامه های معرفت خیلییییی استفاده کردم و خیلی آموختم . براتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم . صمیمانه سپاسگزارم

 2. با سلام وآرزوی سلامتی برای آقای دکتر دینانی وهمه دست اندر کاران برنامه های ایشان، در هنگامی که از لحاظ روحی خسته میشوم، برنامه های آموزنده ایشان مرا بسیار به وجد آورده و انرژی میدهد.خداوند به ایشان طول عمر فراوان عطا فرماید.

 3. عجب زیبا گلی و چمنی یافتم
  سالها گشتم و عاقبت یافتم
  سلام بر شما ای مرد خدا
  کمال و جمال و تجلی او
  خدا یاور و نگه دار شما
  بسیار یاد گرفتم بینهایت حرفهای شما استاد عزیز پر محتوا و عمیق است ذره‌ای تفرقه و شکاف ندیدم عجب اعتقادات عقلی و راسخی مرا از دنیای که غرق بودم نجات دادی دعا میکنم همچنان پایدار باشی

 4. بهترین واموزنده ترین برنامه ای که وجود داره معرفته فقط باید یکم درکت از حد معمول بالاتر رفته باشه تابشینی پابرنامه معرفت

 5. سلام و با تشکر از برنامه معرفت .. خواهش میکنم مجموعه برنامه ای در مورد تفسیر نماز و مسایل پیرامون نماز تهیه فرمایید . و اگر قبلا با ین موضوعات برنامه پخش شده به من معرفی کنید . متشکرم

 6. بسیار ممنون و بسیار خسته نباشید. واقعا مرتب و منظم و مفید. خیلی زحمت کشیدید. من همیشه دنبال آرشیو بودم. اجرتون با خدا. سال ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ هم اضافه می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا