آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر (یا روی موضوع برنامه) بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

فصل شانزدهم: اندیشه‌های حکیم ملاصدرا
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
صد و یکمانّیّت و انانیّت، فنالینک دانلود
صد و دومحصول و حضورلینک دانلود
صد و سومنسبت میان دین و فلسفهلینک دانلود
صد و چهارمقهرمان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاءلینک دانلود
صد و پنجمکیستی انسان از دیدگاه ملاصدرالینک دانلود
صد و ششمرابطه نفس با بدنلینک دانلود
صد و هفتمانسان شناسی قرآن در آیه امانتلینک دانلود
صد و هشتمحرکت در عشق و حرکت جوهریلینک دانلود
صد و نهمآیه «هو الأول والآخر» و دیالکتیک توحیدیلینک دانلود
صد و دهمنسبت عقل و وحی در حکمت متعالیهلینک دانلود
صد و یازدهمحقیقت محمدیّه وگفتگوی حق با عقللینک دانلود
فصل هفدهم: شرح غزلیات عارفانه حافظ
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
صد و دوازدهمخوشتر زعیش و صحبت و باغ و بهار چیستلینک دانلود
صد و سیزدهموقت و زمان؛ زهد و زاهدلینک دانلود
صد و چهاردهمالا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولهالینک دانلود
صد و پانزدهمادامه الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولهالینک دانلود
صد و شانزدهمدر ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زدلینک دانلود
صد و هفدهموجه و رخ معنی راز و غیبلینک دانلود
صد و هجدهمروشن از پرتو رویت نظری نیست که نیستلینک دانلود
صد و نوزدهمعکس روی تو چو در آینه جام افتادلینک دانلود
صد و بیستمآنان که خاک را به نظر کیمیا کنندلینک دانلود
صد و بیست و یکممعشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشدلینک دانلود
صد و بیست و دومصبح است ساقیا قدحی پر شراب کنلینک دانلود
صد و بیست و سومروزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کندلینک دانلود
صد و بیست و چهارمدلا بسوز که سوز تو کارها بکندلینک دانلود
صد و بیست و پنجمز ملک تا ملکوتش حجاب بردارندلینک دانلود
صد و بیست و ششمبه حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسدلینک دانلود
صد و بیست و هفتمهزار نقد به بازار کائنات آرندلینک دانلود
صد و بیست و هشتمهرکه را با خط سبزت سر سودا باشدلینک دانلود
صد و بیست و نهممن چو از خاک لحد لاله صفت برخیزملینک دانلود
صد و سی اممنم که شهره شهرم به عشق ورزیدنلینک دانلود
صد و سی و یکمسالها پیروی مذهب رندان کردملینک دانلود
صد و سی و دومدوش وقت سحر از غصه نجاتم دادندلینک دانلود
صد و سی و سومچه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبیلینک دانلود
صد و سی و چهارمبعد از این روی من و آینه وصف جماللینک دانلود
صد و سی و پنجمبیا که ترک فلک خوان روزه غارت کردلینک دانلود
صد و سی و ششمدوش دیدم که ملائک در میخانه زدندلینک دانلود
صد و سی و هفتمگل آدم بسرشتند و به پیمانه زدندلینک دانلود
صد و سی و هشتمآسمان بار امانت نتوانست کشیدلینک دانلود
صد و سی و نهمچون ندیدند حقیقت ره افسانه زدندلینک دانلود
صد و چهلمسالها دل طلب جام جم از ما می کردلینک دانلود
صد و چهل و یکمگوهری کز صدف کون و مکان بیرون بودلینک دانلود
صد و چهل و دوممشکل خویش بر پیر مغان بردم دوشلینک دانلود
صد و چهل و سومبی‌دلی در همه احوال خدا با او بودلینک دانلود
صد و چهل و چهارماو نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کردلینک دانلود
صد و چهل و پنجمگفت آن یار کزو گشت سر دار بلندلینک دانلود
صد و چهل و ششمجان بی جمال جانان میل جهان نداردلینک دانلود
صد و چهل و هفتمهر شبنمی در این ره صد بحر آتشین استلینک دانلود
صد و چهل و هشتمگلعذاری ز گلستان جهان ما را بسلینک دانلود
صد و چهل و نهمبنشین بر لب جوی و گذر عمر ببینلینک دانلود
صد و پنجاهمسحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینیلینک دانلود
صد و پنجاه و یکمادامه سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینیلینک دانلود
فصل هجدهم: اندیشه‌های اشراقی حکیم سهروردی
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
صد و پنجاه و دومحکمت ذوقی و حکمت بحثیلینک دانلود
صد و پنجاه و سومفرق میان اشراقی بودن افلاطون و سهروردیلینک دانلود
صد و پنجاه و چهارمعالم هستی به مثابه کتابلینک دانلود
صد و پنجاه و پنجمارتباط فلسفه ابن سینا و سهروردیلینک دانلود
صد و پنجاه و ششمتفسیر رساله لغت موران سهروردیلینک دانلود
صد و پنجاه و هفتمداستان خفاش و آفتاب پرست از لغت مورانلینک دانلود
صد و پنجاه و هشتمتعریف خواب در رساله پرتونامه سهروردیلینک دانلود
صد و پنجاه و نهمتبیین مفاهیم نور و حضور و ظهور در فلسفه اشراقلینک دانلود
صد و شصتمچگونگی حصول لذت حقیقی، صداقت و راستی مقدمه ثباتلینک دانلود
صد و شصت و یکمعقل و نور و معنیلینک دانلود
صد و شصت و دومویژه برنامه میلاد پیامبر اسلاملینک دانلود
صد و شصت و سومتفسیر حکایتی از رساله فی حاله الطفولیهلینک دانلود
صد و شصت و چهارمسه حادثه سرنوشت ساز تفکر انسانیلینک دانلود
فصل نوزدهم: شرح اندیشه های سعدی شیرازی
قسمتموضوع برنامهفایل صوتی
صد و شصت و پنجمبهاریه نوروزی از حضرت سعدیلینک دانلود
صد و شصت و ششمغزل درخت غنچه برآورد و بلبلان مست اندلینک دانلود
صد و شصت و هفتمغزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارالینک دانلود
صد و شصت و هشتمادامه غزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارالینک دانلود
صد و شصت و نهمدیباچه گلستان سعدیلینک دانلود
صد و هفتادممتواضع ترین موجود عالم هستیلینک دانلود
صد و هفتاد و یکمارتباط انسان با طبیعت در نظر علم قدیم و جدیدلینک دانلود
صد و هفتاد و دومادامه دیباچه گلستان سعدیلینک دانلود
صد و هفتاد و سومعاکفان جلال و واصفان جلاللینک دانلود
صد و هفتاد و چهارمغزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باریلینک دانلود
صد و هفتاد و پنجمادامه غزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باریلینک دانلود
صد و هفتاد و و ششمحکایت پروانه و صدق محبت او از باب سوم بوستان سعدیلینک دانلود
صد و هفتاد و هفتمعشق یک حقیقت دو طرفهلینک دانلود
صد و هفتاد و هشتمتفسیر حکایت مخاطب شمع و پروانهلینک دانلود
صد و هفتاد و نهماتحاد در ذات و صفات حق تعالیلینک دانلود
صد و هشتادمباب چهارم بوستان سعدی با موضوع تواضعلینک دانلود
صد و هشتاد و یکمحکایت بایزید بسطامی باب چهارم بوستانلینک دانلود
صد و هشتاد و دومحکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارتلینک دانلود
صد و هشتاد و سومحکایت «شنیدم که وقتی سحرگاه عید»لینک دانلود
صد و هشتاد و چهارمصورت و معنی برای انسانلینک دانلود
صد و هشتاد و پنجمحکایت یکی پرسید از آن گم کرده فرزندلینک دانلود
صد و هشتاد و ششمحکایت یازدهم حکایت در اخلاق درویشانلینک دانلود
صد و هشتاد و هفتمهمدلی قرابت عقلانی افراد با یکدیگرلینک دانلود
صد و هشتاد و هشتمحکایت در عالم طفولیت بوستانلینک دانلود
صد و هشتاد و نهماصالت هنر در توازن میان فرم و محتوالینک دانلود
صد و نودمحکایت توانگری نه به مال است پیش اهل کماللینک دانلود
صد و نود و یکمشرایط شنونده و گوینده در گفتگولینک دانلود
صد و نود و دوممنشأ ترس در انسان، رعایت ادب نفسلینک دانلود
صد و نود و سومبیا تر برآریم دستی ز دللینک دانلود
صد و نود و چهارمآیا گناه ذاتی اسا یا عرضیلینک دانلود
صد و نود و پنجمویژه برنامه شب قدرلینک دانلود
صد و نود و ششمغزل برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام رالینک دانلود
صد و نود و هفتمخلوت گزینی راه رسیدن به توحید نیستلینک دانلود
صد و نود و هشتمغزل بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی چراغ توفیقلینک دانلود
صد و نود و نهمحرکت جوهری در اندیشهلینک دانلود
دویستمتمثل معانی از عالم بیکرانگیلینک دانلود
دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

یک دیدگاه

  1. با عرض سلام ضمن آرزوی صحت و عزت برای همه دست اندرکاران محترم این مجموعه گرانقدر ، نکته ایست قابل توجه که البته نمی دانم شما مرجع رسیدگی به عرض بنده هستید یا خیر؟ به هرحال لازم است که این مطلب را به استحضار برسانم. متاسفانه درنام گذاری های مربوط به “صد صوت قسمت اول برنامه معرفت” اشتباه فاحشی صورت گرفته است. برای مثال : عنوان برنامه شماره ۹۳ ” رقص و سماع …” است که مطلب مربوط به آن، محتوای شماره ۹۲ را شامل می شود و محتوای شماره ۹۳ مربوط به شماره ۹۴ با عنوان “بحث واقعه و واقعیت” است و … مجدداً از دخالت درکارتان پوزش می طلبم. درپناه حق – نسرین عماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا