هستی شناسی عرفانی

مباحث هستی شناسی عرفانی یا تجلی با تفسیر و توضیحات دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت شبکه چهار سیما

عناوین موضوعات مطرح شده در برنامه معرفت با موضوع هستی شناسی عرفانی:

تجلی و نسبت آن با خلقت، رابطه تجلی با متجلی، رحمان و رحیم، داستان حضرت سلیمان و تخت بلقیس، حس بینایی و شنوایی، برتری حواس نسبت به یکدیگر، زیبایی عقلانی، کلمه و تکلم، انسان کامل و وجه الله، دایره هستی در انسان کامل، قیاس، علیت، نسبت اخلاق و عرفان، اخلاق ارسطویی

دیدن و شنیدن در داستان حضرت موسی، نقش کوه و مظهریت آن، فنا، حلول و اتحاد، کوه و رابطه آن با جهان، معنی وجه و توجه، فناء فی الله، مسئله وحدت وجود، مسئله رفع تکلیف از شخص سالک، نسبت انسان با جهان و خدا، جایگاه و نقش انسان در مظهریت ذات حق، عنایت، توجه حق تعالی

تعریف و تبیین حقیقت عقل، رابطه عقل و وحی، بی نیازی از وحی، عقل و منطق، مسئله شفاعت، معیّت، احاطه قیومی خداوند، رابطه خالق و مخلوق، نسبت و تفاوت نبوت و ولایت، غیب و شهادت

دکمه بازگشت به بالا