آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر (یا روی موضوع برنامه) بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

فصل نوزدهم: شرح غزلیات سعدی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و یکم حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبان سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و دوم ادامه حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبان سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و سوم حکایتی در باب معاد از گلستان سعدی چهل و سه دقیقه لینک دانلود
دویست و چهارم ادامه حکایتی در باب معاد از گلستان سعدی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجم حکایت توحیدی از گلستان سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و ششم ادامه حکایت توحیدی از گلستان چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتم من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتم هر چه کـوتـه نظرانـند بر ایشـان پیـمـای سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نهم به حق مهـر و وفایی که میان مـن و توسـت پنجاه دقیقه لینک دانلود
دویست و دهم تفسیر حکایت از باب هفتم گلستان سعدی سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و یازدهم تفسیر غزل صید بیابان عشق چون بخورد تیر او پنجاه دقیقه لینک دانلود
دویست و دوازدهم تمام عالم در تفسیر یک آیه سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و سیزدهم حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز پنجاه دقیقه لینک دانلود
دویست و چهاردهم ادامه حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز سی و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل بیستم: اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و پانزدهم آشنایی با خواجه نصیر طوسی چهل دقیقه لینک دانلود
دویست و شانزدهم قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسی چهل و دو دقیقه لینک دانلود
دویست و هفدهم ادامه قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسی سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هجدهم تفسیر جلَّت جناب الحقّ عن أن یکون شریعتاً چهل دقیقه لینک دانلود
دویست و نوزدهم لذت و الم در نگاه خواجه نصیر طوسی سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیستم پیرامون مساله ذوق سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و یکم نامه صدرالدین قونوی به خواجه نصیر چهل دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و دوم هماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمند سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و سوم شرح معنی عابد و زاهد و عارف سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و چهارم حکمت عملی در نظر حکیم طوس سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و پنجم تهذیب اخلاق در نگاه خواجه طوسی چهل دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و ششم تدبیر منزل و سیاست مدن در نظر خواجه سی و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل بیست و یکم: شرح اندیشه‌های عطار
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و بیست و هفتم تفسیر ای در درون جانم و جان از تو بی خبر سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و هشتم حکایت مصیبت نامه”سالک آمد پیش خاک بارکش” سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و نهم ادامه حکایت مصیبت نامه سالک آمد پیش خاک بارکش سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و سی ام ادامه تفسیر ای در درون جانم و جان از تو بی خبر چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و یکم عظمت و شخصیت عقل از نگاه شیخ عطار چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و دوم حکایت مصیبت نامه رابعه یک روز در وقت بهار چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و سوم ادامه حکایت مصیبت نامه رابعه یک روز در وقت بهار سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و چهارم سالک فکرت از نظر شیخ عطار سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و پنجم حکایت مصیبت نامه عیسی مریم بمردی برگذشت سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و ششم ادامه حکایت مصیبت نامه عیسی مریم بمردی برگذشت چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و هفتم حکایت مصیبت نامه پادشاهی بود مجنون را بخواند چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و هشتم ادامه حکایت مصیبت نامه پادشاهی بود مجنون را بخواند چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و نهم حکایت مصیبت نامه بر پلی میشد نظام الملک شاد سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و چهلم حکایتی از شیخ عطار در مورد اعتدال سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و یکم گفتگوی سالک شوریده با دریا سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و دوم ادامه گفتگوی سالک شوریده با دریا چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و سوم حکایتی از منطق الطیر بایزید آمد شبی بیرون ز شهر چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و چهارم گله کردن غافل از ابلیس چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و پنجم حکایتی از منطق الطیر در مورد اوصاف پیامبر سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و ششم متنی از منطق الطیر با عنوان غازی و کافر چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و هفتم داستان سالک با حضرت موسی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و هشتم ادامه داستان سالک با حضرت موسی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و نهم حکایتی از مصیبت نامه عاشقی میمرد چون دل زنده داشت سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاهم حکایتی از مصیبت نامه سالک صادق دم نیکوسرشت سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و یکم حکایتی از مصیبت نامه طالبی مطلوب را گم کرده بود سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و دوم حکایتی از مصیبت نامه کرسیش از نور بنهادند پیش چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و سوم حکایتی از مصیبت نامه میشد ابراهیم ادهم در رهی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و چهارم گفتگوی سالک با کوه چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و پنجم ادامه گفتگوی سالک با کوه سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و ششم حکایت ابلیس و فرعون سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و هفتم حکایتی از مصیبت نامه رهبری بودست الحق رهنمای سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و هشتم حکایتی از مصیبت نامه کاملی گفتست آن بیگانه را چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و نهم حکایتی از مصیبت نامه در رهی میرفت شبلی دردناک چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و شصتم حکایتی از مصیبت نامه در مورد وابستگی و وارستگی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
فصل بیست و دوم: اندیشه‌های ابن‌سینا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و شصت و یکم معرفی اجمالی دیدگاه های حکیم ابن سینا چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و دوم فرق حکمت خسروانی با حکمت بحثی (یونانی) سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و سوم تفکیک اصالت وجود و ماهیت در اندیشه ها و آثار ابن‌سینا سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و چهارم حق و حقانیت از دیدگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا چهل و سه دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و پنجم بررسی مساله عقل و تفکر در اندیشه های ابن سینا چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و ششم بررسی مساله تعقل و تامل در اندیشه های ابن سینا چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و هفتم بررسی رابطه جسم و روح و نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و هشتم بررسی ویژگی های اصل تجرد نفس انسانی از نگاه ابن سینا چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و نهم مبدأ نفس و روان از دیدگاه ابن‌سینا چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتادم نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و یکم جایگاه سخن و زبان در معرفت چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و دوم ماوراء عقل از دیدگاه ابن سینا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و سوم نسبت عقل با امور مادون عقل چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و چهارم دیدگاه ابن سینا در مورد مرگ چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و پنجم دیدگاه ابن سینا درباره جهان هستی، انسان و حقیقت معرفت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و ششم بررسی دیدگاه ابن سینا درباره حرکت چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و هفتم بررسی رساله حکمت المشرقیه ابن سینا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و هشتم چگونه انسان دچار از خود بیگانگی میشود چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل بیست و سوم: اندیشه‌های حکیم فردوسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و هفتاد و نهم مقدمه ای در باب شخصیت فردوسی حکیم چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتادم ادامه بررسی دیباچه شاهنامه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و یکم تبیین حماسه توحیدی در شاهنامه فردوسی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و دوم ستایش خرد در شاهنامه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و سوم ادامه بررسی ستایش خرد در شاهنامه فردوسی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و چهارم ستایش پیامبر در شاهنامه فردوسی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و پنجم دیدگاه فردوسی درباره سرّ آفرینش چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و ششم جایگاه آگاهی و خرد در شاهنامه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و هفتم شرح اشعار توحیدی شاهنامه چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و هشتم ادامه جهان بینی توحیدی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و نهم اسرار هستی و جهان بینی توحیدی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نود علم از دیدگاه حکیم فردوسی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و یک مرگ از دیدگاه حکیم فردوسی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و دو احسان و نیکی در شاهنامه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و سه رابطه بین بهار و راز و آواز چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل بیست و چهارم: اندیشه‌های حکیم فارابی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و نود و چهار آشنایی اجمالی با حکیم فارابی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و پنج فارابی، احیاگر اندیشه های ارسطو و افلاطون چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و شش اندیشه های سیاسی فارابی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و هفت معرفت شناسی فارابی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و هشت معرفت عقلی در نظر فارابی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و نه اندیشه های اشراقی فارابی سی و هفت دقیقه لینک دانلود
سیصد اشراق و عقل فعال چهل و هشت دقیقه لینک دانلود

 

دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

یک دیدگاه

  1. عرض ارادت
    متاسفانه فرصت دیدن برنامه های تلویزیونی جناب دکتر دینانی را ندارم و به اجبار از فایل های صوتی آن برنامه ها که در این وبسایت قرار گرفته استفاده میکنم . البته برای همچون بنده یی که فقط از روی علاقه و بصورت اصطلاحا آماتور به فلسفه میپردازم درک فرمایشات جناب دکتر قدری ثقیل و فهمش از عهده ام خارج است ولی با گوش کردن چندباره مطالب و مراجعه به کتب مربوطه بهرحال به اندازه لازم بهرهمند میشوم و از این بابت از جناب دکتر دینانی بسیار بسیار آموختم.بخصوص وقتی در کتاب پیر پرنیان اندیش خواندم که استاد بزرگوار از جناب دکتر دینانی به اعلی درجه تعریف و تمجید نموده و ایشان را بسیار ستودند بیشتر و دقیق تر از محضرشان استفاده میکنیم . سوالی داشتم.
    آیا در مورد فرق اسلامی برنامه ای داشتند ؟ اگر آری ؛ چگونه میشود به آن برنامه دسترسی یافت. اگر نه ؛ آیا امکانش هست در فرصتی که مقتضی بود قدری در مورد معتزله و اشاعره و حنفی و … فتح بابی کنند و توضیحات مختصری ارائه نمایند؟
    با سپاس بسیار مهدی . الف از مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن