آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر (یا روی موضوع برنامه) بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

فصل نوزدهم: شرح غزلیات سعدی
قسمتموضوع برنامهمدت زمانصوت
دویست و یکمحکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبانسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و دومادامه حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبانسی و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و سومحکایتی در باب معاد از گلستان سعدیچهل و سه دقیقهلینک دانلود
دویست و چهارمادامه حکایتی در باب معاد از گلستان سعدیچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجمحکایت توحیدی از گلستانسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و ششمادامه حکایت توحیدی از گلستانچهل و پنج دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتممن خود ای ساقی از این شوق که دارم مستمچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتمهر چه کـوتـه نظرانـند بر ایشـان پیـمـایسی و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و نهمبه حق مهـر و وفایی که میان مـن و توسـتپنجاه دقیقهلینک دانلود
دویست و دهمتفسیر حکایت از باب هفتم گلستان سعدیسی و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و یازدهمتفسیر غزل صید بیابان عشق چون بخورد تیر اوپنجاه دقیقهلینک دانلود
دویست و دوازدهمتمام عالم در تفسیر یک آیهسی و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و سیزدهمحکایت سلطان محمود و سیرت ایازپنجاه دقیقهلینک دانلود
دویست و چهاردهمادامه حکایت سلطان محمود و سیرت ایازسی و هشت دقیقهلینک دانلود
فصل بیستم: اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمتموضوع برنامهمدت زمانصوت
دویست و پانزدهمآشنایی با خواجه نصیر طوسیچهل دقیقهلینک دانلود
دویست و شانزدهمقواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسیچهل و دو دقیقهلینک دانلود
دویست و هفدهمادامه قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسیسی و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و هجدهمتفسیر جلَّت جناب الحقّ عن أن یکون شریعتاًچهل دقیقهلینک دانلود
دویست و نوزدهملذت و الم در نگاه خواجه نصیر طوسیسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و بیستمپیرامون مساله ذوقسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و بیست و یکمنامه صدرالدین قونوی به خواجه نصیرچهل دقیقهلینک دانلود
دویست و بیست و دومهماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمندسی و هفت دقیقهلینک دانلود
دویست و بیست و سومشرح معنی عابد و زاهد و عارفسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و بیست و چهارمحکمت عملی در نظر حکیم طوسسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و بیست و پنجمتهذیب اخلاق در نگاه خواجه طوسیچهل دقیقهلینک دانلود
دویست و بیست و ششمتدبیر منزل و سیاست مدن در نظر خواجهسی و هفت دقیقهلینک دانلود
فصل بیست و یکم: شرح اندیشه‌های عطار
قسمتموضوع برنامهمدت زمانصوت
دویست و بیست و هفتمتفسیر ای در درون جانم و جان از تو بی خبرسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و بیست و هشتمحکایت مصیبت نامه”سالک آمد پیش خاک بارکش”سی و هفت دقیقهلینک دانلود
دویست و بیست و نهمادامه حکایت مصیبت نامه سالک آمد پیش خاک بارکشسی و شش دقیقهلینک دانلود
دویست و سی امادامه تفسیر ای در درون جانم و جان از تو بی خبرچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و سی و یکمعظمت و شخصیت عقل از نگاه شیخ عطارچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و سی و دومحکایت مصیبت نامه رابعه یک روز در وقت بهارچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و سی و سومادامه حکایت مصیبت نامه رابعه یک روز در وقت بهارسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و سی و چهارمسالک فکرت از نظر شیخ عطارسی و هفت دقیقهلینک دانلود
دویست و سی و پنجمحکایت مصیبت نامه عیسی مریم بمردی برگذشتسی و شش دقیقهلینک دانلود
دویست و سی و ششمادامه حکایت مصیبت نامه عیسی مریم بمردی برگذشتچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و سی و هفتمحکایت مصیبت نامه پادشاهی بود مجنون را بخواندچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و سی و هشتمادامه حکایت مصیبت نامه پادشاهی بود مجنون را بخواندچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و سی و نهمحکایت مصیبت نامه بر پلی میشد نظام الملک شادسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و چهلمحکایتی از شیخ عطار در مورد اعتدالسی و هفت دقیقهلینک دانلود
دویست و چهل و یکمگفتگوی سالک شوریده با دریاسی و شش دقیقهلینک دانلود
دویست و چهل و دومادامه گفتگوی سالک شوریده با دریاچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و چهل و سومحکایتی از منطق الطیر بایزید آمد شبی بیرون ز شهرچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و چهل و چهارمگله کردن غافل از ابلیسچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و چهل و پنجمحکایتی از منطق الطیر در مورد اوصاف پیامبرسی و شش دقیقهلینک دانلود
دویست و چهل و ششممتنی از منطق الطیر با عنوان غازی و کافرچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و چهل و هفتمداستان سالک با حضرت موسیچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و چهل و هشتمادامه داستان سالک با حضرت موسیچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و چهل و نهمحکایتی از مصیبت نامه عاشقی میمرد چون دل زنده داشتسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاهمحکایتی از مصیبت نامه سالک صادق دم نیکوسرشتسی و هفت دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاه و یکمحکایتی از مصیبت نامه طالبی مطلوب را گم کرده بودسی و شش دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاه و دومحکایتی از مصیبت نامه کرسیش از نور بنهادند پیشچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاه و سومحکایتی از مصیبت نامه میشد ابراهیم ادهم در رهیچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاه و چهارمگفتگوی سالک با کوهچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاه و پنجمادامه گفتگوی سالک با کوهسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاه و ششمحکایت ابلیس و فرعونسی و هفت دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاه و هفتمحکایتی از مصیبت نامه رهبری بودست الحق رهنمایسی و شش دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاه و هشتمحکایتی از مصیبت نامه کاملی گفتست آن بیگانه راچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و پنجاه و نهمحکایتی از مصیبت نامه در رهی میرفت شبلی دردناکچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و شصتمحکایتی از مصیبت نامه در مورد وابستگی و وارستگیچهل و یک دقیقهلینک دانلود
فصل بیست و دوم: اندیشه‌های ابن‌سینا
قسمتموضوع برنامهمدت زمانصوت
دویست و شصت و یکممعرفی اجمالی دیدگاه های حکیم ابن سیناچهل و یک دقیقهلینک دانلود
دویست و شصت و دومفرق حکمت خسروانی با حکمت بحثی (یونانی)سی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و شصت و سومتفکیک اصالت وجود و ماهیت در اندیشه ها و آثار ابن‌سیناسی و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و شصت و چهارمحق و حقانیت از دیدگاه شیخ الرئیس ابوعلی سیناچهل و سه دقیقهلینک دانلود
دویست و شصت و پنجمبررسی مساله عقل و تفکر در اندیشه های ابن سیناچهل و پنج دقیقهلینک دانلود
دویست و شصت و ششمبررسی مساله تعقل و تامل در اندیشه های ابن سیناچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و شصت و هفتمبررسی رابطه جسم و روح و نفس و بدن از دیدگاه ابن سیناچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و شصت و هشتمبررسی ویژگی های اصل تجرد نفس انسانی از نگاه ابن سیناچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و شصت و نهممبدأ نفس و روان از دیدگاه ابن‌سیناچهل و پنج دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتادمنفس ناطقه از دیدگاه ابن سیناچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتاد و یکمجایگاه سخن و زبان در معرفتچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتاد و دومماوراء عقل از دیدگاه ابن سیناچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتاد و سومنسبت عقل با امور مادون عقلچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتاد و چهارمدیدگاه ابن سینا در مورد مرگچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتاد و پنجمدیدگاه ابن سینا درباره جهان هستی، انسان و حقیقت معرفتچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتاد و ششمبررسی دیدگاه ابن سینا درباره حرکتچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتاد و هفتمبررسی رساله حکمت المشرقیه ابن سیناچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هفتاد و هشتمچگونه انسان دچار از خود بیگانگی میشودچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
فصل بیست و سوم: اندیشه‌های حکیم فردوسی
قسمتموضوع برنامهمدت زمانصوت
دویست و هفتاد و نهممقدمه ای در باب شخصیت فردوسی حکیمچهل و پنج دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتادمادامه بررسی دیباچه شاهنامهچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتاد و یکمتبیین حماسه توحیدی در شاهنامه فردوسیچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتاد و دومستایش خرد در شاهنامهچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتاد و سومادامه بررسی ستایش خرد در شاهنامه فردوسیچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتاد و چهارمستایش پیامبر در شاهنامه فردوسیچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتاد و پنجمدیدگاه فردوسی درباره سرّ آفرینشچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتاد و ششمجایگاه آگاهی و خرد در شاهنامهچهل و چهار دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتاد و هفتمشرح اشعار توحیدی شاهنامهچهل و پنج دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتاد و هشتمادامه جهان بینی توحیدیچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و هشتاد و نهماسرار هستی و جهان بینی توحیدیچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و نودعلم از دیدگاه حکیم فردوسیچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و نود و یکمرگ از دیدگاه حکیم فردوسیچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و نود و دواحسان و نیکی در شاهنامهچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و نود و سهرابطه بین بهار و راز و آوازچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
فصل بیست و چهارم: اندیشه‌های حکیم فارابی
قسمتموضوع برنامهمدت زمانصوت
دویست و نود و چهارآشنایی اجمالی با حکیم فارابیچهل و پنج دقیقهلینک دانلود
دویست و نود و پنجفارابی، احیاگر اندیشه های ارسطو و افلاطونچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و نود و ششاندیشه های سیاسی فارابیچهل و هشت دقیقهلینک دانلود
دویست و نود و هفتمعرفت شناسی فارابیچهل و نه دقیقهلینک دانلود
دویست و نود و هشتمعرفت عقلی در نظر فارابیچهل و پنج دقیقهلینک دانلود
دویست و نود و نهاندیشه های اشراقی فارابیسی و هفت دقیقهلینک دانلود
سیصداشراق و عقل فعالچهل و هشت دقیقهلینک دانلود

 

دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

یک دیدگاه

  1. عرض ارادت
    متاسفانه فرصت دیدن برنامه های تلویزیونی جناب دکتر دینانی را ندارم و به اجبار از فایل های صوتی آن برنامه ها که در این وبسایت قرار گرفته استفاده میکنم . البته برای همچون بنده یی که فقط از روی علاقه و بصورت اصطلاحا آماتور به فلسفه میپردازم درک فرمایشات جناب دکتر قدری ثقیل و فهمش از عهده ام خارج است ولی با گوش کردن چندباره مطالب و مراجعه به کتب مربوطه بهرحال به اندازه لازم بهرهمند میشوم و از این بابت از جناب دکتر دینانی بسیار بسیار آموختم.بخصوص وقتی در کتاب پیر پرنیان اندیش خواندم که استاد بزرگوار از جناب دکتر دینانی به اعلی درجه تعریف و تمجید نموده و ایشان را بسیار ستودند بیشتر و دقیق تر از محضرشان استفاده میکنیم . سوالی داشتم.
    آیا در مورد فرق اسلامی برنامه ای داشتند ؟ اگر آری ؛ چگونه میشود به آن برنامه دسترسی یافت. اگر نه ؛ آیا امکانش هست در فرصتی که مقتضی بود قدری در مورد معتزله و اشاعره و حنفی و … فتح بابی کنند و توضیحات مختصری ارائه نمایند؟
    با سپاس بسیار مهدی . الف از مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا