آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر (یا روی موضوع برنامه) بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

شرح غزلیات سعدی
قسمتموضوع برنامهصوت
دویست و یکمحکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبانلینک دانلود
دویست و دومادامه حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبانلینک دانلود
دویست و سومحکایتی در باب معاد از گلستان سعدیلینک دانلود
دویست و چهارمادامه حکایتی در باب معاد از گلستان سعدیلینک دانلود
دویست و پنجمحکایت توحیدی از گلستانلینک دانلود
دویست و ششمادامه حکایت توحیدی از گلستانلینک دانلود
دویست و هفتممن خود ای ساقی از این شوق که دارم مستملینک دانلود
دویست و هشتمهر چه کـوتـه نظرانـند بر ایشـان پیـمـایلینک دانلود
دویست و نهمبه حق مهـر و وفایی که میان مـن و توسـتلینک دانلود
دویست و دهمتفسیر حکایت از باب هفتم گلستان سعدیلینک دانلود
دویست و یازدهمتفسیر غزل صید بیابان عشق چون بخورد تیر اولینک دانلود
دویست و دوازدهمتمام عالم در تفسیر یک آیهلینک دانلود
دویست و سیزدهمحکایت سلطان محمود و سیرت ایازلینک دانلود
دویست و چهاردهمادامه حکایت سلطان محمود و سیرت ایازلینک دانلود
اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمتموضوع برنامهصوت
دویست و پانزدهمآشنایی با خواجه نصیر طوسیلینک دانلود
دویست و شانزدهمقواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسیلینک دانلود
دویست و هفدهمادامه قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسیلینک دانلود
دویست و هجدهمتفسیر جلَّت جناب الحقّ عن أن یکون شریعتاًلینک دانلود
دویست و نوزدهملذت و الم در نگاه خواجه نصیر طوسیلینک دانلود
دویست و بیستمپیرامون مساله ذوقلینک دانلود
دویست و بیست و یکمنامه صدرالدین قونوی به خواجه نصیرلینک دانلود
دویست و بیست و دومهماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمندلینک دانلود
دویست و بیست و سومشرح معنی عابد و زاهد و عارفلینک دانلود
دویست و بیست و چهارمحکمت عملی در نظر حکیم طوسلینک دانلود
دویست و بیست و پنجمتهذیب اخلاق در نگاه خواجه طوسیلینک دانلود
دویست و بیست و ششمتدبیر منزل و سیاست مدن در نظر خواجهلینک دانلود
شرح اندیشه‌های عطار
قسمتموضوع برنامهصوت
دویست و بیست و هفتمای در درون جانم و جان از تو بی خبرلینک دانلود
دویست و بیست و هشتمسالک آمد پیش خاک بارکشلینک دانلود
دویست و بیست و نهمزندگی کی یابی از مرده دلی/ترک من کن چون ندارم حاصلیلینک دانلود
دویست و سی امسالک بگذشته از خیل خیال / پیش عقل آمد بجسته از عقاللینک دانلود
دویست و سی و یکمرابعه یک روز در وقت بهارلینک دانلود
دویست و سی و دومکعبه جان روی جانان دیدنست/ روی او در کعبه جان دیدنستلینک دانلود
دویست و سی و سوماقبل و ادبر خطاب توست خاص/گاه در قیدی و گاهی در خلاصلینک دانلود
دویست و سی و چهارمعیسی مریم بمردی برگذشت/دید او را معبدی کرده بدشتلینک دانلود
دویست و سی و پنجماگر چیزی را در غیر وقتش طلب کردی، آن شدنی نیستلینک دانلود
دویست و سی و ششمپادشاهی بود مجنون را بخواندلینک دانلود
دویست و سی و هفتمگر بغیر ما کنی یک دم نظر /  خون جان خود بریزی بی خبرلینک دانلود
دویست و سی و هشتمبر پلی میشد نظام الملک شاد/ چشم او ناگه بزیر پل فتادلینک دانلود
دویست و سی و نهماین سخن نقل است از حیدر چنان/هرچه گیری معتدل برگیر از آنلینک دانلود
دویست و چهلمگفتگوی سالک شوریده با دریالینک دانلود
دویست و چهل و یکمسالک آمد پیش پیر رهروانلینک دانلود
دویست و چهل و دومبایزید آمد شبی بیرون ز شهر/از خروش خلق خالی دید شهرلینک دانلود
دویست و چهل و سومگله کردن غافل از ابلیسلینک دانلود
دویست و چهل و چهارمآنچه فرض دین نسل آدمستلینک دانلود
دویست و چهل و پنجممتنی از منطق الطیر با عنوان غازی و کافرلینک دانلود
دویست و چهل و ششمداستان سالک با حضرت موسیلینک دانلود
دویست و چهل و هفتمآتش حضرت ز راهت در ربود/کهربای حق چو کاهت در ربودلینک دانلود
دویست و چهل و هشتمعاشقی میمرد چون دل زنده داشتلینک دانلود
دویست و چهل و نهمسالک صادق دم نیکوسرشتلینک دانلود
دویست و پنجاهمطالبی مطلوب را گم کرده بودلینک دانلود
دویست و پنجاه و یکمکرسیش از نور بنهادند پیشلینک دانلود
دویست و پنجاه و دوممیشد ابراهیم ادهم در رهیلینک دانلود
دویست و پنجاه و سومگفتگوی سالک با کوهلینک دانلود
دویست و پنجاه و چهارمادامه گفتگوی سالک با کوهلینک دانلود
دویست و پنجاه و پنجمحکایت ابلیس و فرعونلینک دانلود
دویست و پنجاه و ششمحکایتی از مصیبت نامه رهبری بودست الحق رهنمایلینک دانلود
دویست و پنجاه و هفتمحکایتی از مصیبت نامه کاملی گفتست آن بیگانه رالینک دانلود
دویست و پنجاه و هشتمحکایتی از مصیبت نامه در رهی میرفت شبلی دردناکلینک دانلود
دویست و پنجاه و نهمتکرار داستان سالک با حضرت موسیلینک دانلود
دویست و شصتمتکرار آتش حضرت ز راهت در ربود/کهربای حق چو کاهت در ربودلینک دانلود
اندیشه‌های ابن‌سینا
قسمتموضوع برنامهصوت
دویست و شصت و یکمابن سینا پیرو ارسطو نیستلینک دانلود
دویست و شصت و دومفرق حکمت خسروانی با حکمت بحثی (یونانی)لینک دانلود
دویست و شصت و سومتفکیک اصالت وجود و ماهیت در اندیشه ابن‌سینالینک دانلود
دویست و شصت و چهارمحق و حقانیت از دیدگاه ابوعلی سینالینک دانلود
دویست و شصت و پنجممعنای عرفان عقلی در اندیشه ابن سینالینک دانلود
دویست و شصت و ششممساله تعقل و تامل در اندیشه ابن سینالینک دانلود
دویست و شصت و هفتمرابطه جسم و روح و نفس و بدن از دیدگاه ابن سینالینک دانلود
دویست و شصت و هشتمتکامل نفس بعد از مفارقت بدنلینک دانلود
دویست و شصت و نهمسلامان و ابسال در نظر ابن‌سینالینک دانلود
دویست و هفتادمچرا نفسِ انسان را «ناطقه» گویند؟لینک دانلود
دویست و هفتاد و یکمجایگاه سخن و زبان در معرفتلینک دانلود
دویست و هفتاد و دومکمال، چیزی است که فانی نمی‌شودلینک دانلود
دویست و هفتاد و سومجز ماده چیز دیگری مانع تعقل نیستلینک دانلود
دویست و هفتاد و چهارمدیدگاه ابن سینا در مورد مرگلینک دانلود
دویست و هفتاد و پنجمدیدگاه ابن سینا درباره جهان هستی، انسان و حقیقت معرفتلینک دانلود
دویست و هفتاد و ششمجسم در حد ذات پیوسته استلینک دانلود
دویست و هفتاد و هفتمغربت انسان از دیدگاه ابن سینالینک دانلود
دویست و هفتاد و هشتمچگونه انسان دچار از خود بیگانگی می‌شودلینک دانلود
اندیشه‌های حکیم فردوسی
قسمتموضوع برنامهصوت
دویست و هفتاد و نهمبه نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذردلینک دانلود
دویست و هشتادمبه بینندگان آفریننده را / نبینی مرنجان دو بیننده رالینک دانلود
دویست و هشتاد و یکمسپاس از جهاندار هر دو جهان /شناسنده ی آشکار و نهانلینک دانلود
دویست و هشتاد و دومکنون ای خردمند وصف خرد / بدین جایگه گفتن اندرخورلینک دانلود
دویست و هشتاد و سومدو گیتی پدید آید از کاف و نون / چرا نی به فرمان او، درنه چونلینک دانلود
دویست و هشتاد و چهارمترا دانش و دین رهاند درست / در رستگاری ببایدت جستلینک دانلود
دویست و هشتاد و پنجمهمی بر شد آتش فرود آمد آب / همی گشت گرد زمین آفتابلینک دانلود
دویست و هشتاد و ششمبررسی مساله تراژدی در شاهنامه فردوسیلینک دانلود
دویست و هشتاد و هفتمبنام خداوند خورشید و ماه / که دل را بنامش خرد داد راه‏لینک دانلود
دویست و هشتاد و هشتمز گردنده خورشید تا تیره خاک / دگر باد و آتش همان آب پاکلینک دانلود
دویست و هشتاد و نهمزمانی میاسای ز آموختن / اگر جان همی خواهی افروختنلینک دانلود
دویست و نودچنین است رسم سرای سپنج  / نمانی درو جاودانی مرنجلینک دانلود
دویست و نود و یکبه نیکی بود تن آراستن / که نیکی نشاید زکس خواستنلینک دانلود
دویست و نود و دوبود همزبانی، سخن را نشان /  که از راز پنهان گشاید زبانلینک دانلود
دویست و نود و سهبسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسیلینک دانلود
اندیشه‌های حکیم فارابی
قسمتموضوع برنامهصوت
دویست و نود و چهارآشنایی اجمالی با حکیم فارابیلینک دانلود
دویست و نود و پنجفارابی، احیاگر اندیشه های ارسطو و افلاطونلینک دانلود
دویست و نود و ششاندیشه‌های سیاسی فارابیلینک دانلود
دویست و نود و هفتمعرفت شناسی فارابیلینک دانلود
دویست و نود و هشتمعرفت عقلی در نظر فارابیلینک دانلود
دویست و نود و نهاندیشه‌های اشراقی فارابیلینک دانلود
سیصداشراق و عقل فعاللینک دانلود
دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

یک دیدگاه

  1. عرض ارادت
    متاسفانه فرصت دیدن برنامه های تلویزیونی جناب دکتر دینانی را ندارم و به اجبار از فایل های صوتی آن برنامه ها که در این وبسایت قرار گرفته استفاده میکنم . البته برای همچون بنده یی که فقط از روی علاقه و بصورت اصطلاحا آماتور به فلسفه میپردازم درک فرمایشات جناب دکتر قدری ثقیل و فهمش از عهده ام خارج است ولی با گوش کردن چندباره مطالب و مراجعه به کتب مربوطه بهرحال به اندازه لازم بهرهمند میشوم و از این بابت از جناب دکتر دینانی بسیار بسیار آموختم.بخصوص وقتی در کتاب پیر پرنیان اندیش خواندم که استاد بزرگوار از جناب دکتر دینانی به اعلی درجه تعریف و تمجید نموده و ایشان را بسیار ستودند بیشتر و دقیق تر از محضرشان استفاده میکنیم . سوالی داشتم.
    آیا در مورد فرق اسلامی برنامه ای داشتند ؟ اگر آری ؛ چگونه میشود به آن برنامه دسترسی یافت. اگر نه ؛ آیا امکانش هست در فرصتی که مقتضی بود قدری در مورد معتزله و اشاعره و حنفی و … فتح بابی کنند و توضیحات مختصری ارائه نمایند؟
    با سپاس بسیار مهدی . الف از مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا