آموزش آنلاین منطق از صفر
آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت می‌توانید روی عنوان فصلِ قسمتِ مورد نظر (یا روی موضوع برنامه) بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

شرح غزلیات سعدی
قسمت موضوع برنامه صوت
دویست و یکم حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبان لینک دانلود
دویست و دوم ادامه حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبان لینک دانلود
دویست و سوم حکایتی در باب معاد از گلستان سعدی لینک دانلود
دویست و چهارم ادامه حکایتی در باب معاد از گلستان سعدی لینک دانلود
دویست و پنجم حکایت توحیدی از گلستان لینک دانلود
دویست و ششم ادامه حکایت توحیدی از گلستان لینک دانلود
دویست و هفتم من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم لینک دانلود
دویست و هشتم هر چه کـوتـه نظرانـند بر ایشـان پیـمـای لینک دانلود
دویست و نهم به حق مهـر و وفایی که میان مـن و توسـت لینک دانلود
دویست و دهم تفسیر حکایت از باب هفتم گلستان سعدی لینک دانلود
دویست و یازدهم تفسیر غزل صید بیابان عشق چون بخورد تیر او لینک دانلود
دویست و دوازدهم تمام عالم در تفسیر یک آیه لینک دانلود
دویست و سیزدهم حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز لینک دانلود
دویست و چهاردهم ادامه حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز لینک دانلود
اندیشه‌های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمت موضوع برنامه صوت
دویست و پانزدهم آشنایی با خواجه نصیر طوسی لینک دانلود
دویست و شانزدهم قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسی لینک دانلود
دویست و هفدهم ادامه قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسی لینک دانلود
دویست و هجدهم تفسیر جلَّت جناب الحقّ عن أن یکون شریعتاً لینک دانلود
دویست و نوزدهم لذت و الم در نگاه خواجه نصیر طوسی لینک دانلود
دویست و بیستم پیرامون مساله ذوق لینک دانلود
دویست و بیست و یکم نامه صدرالدین قونوی به خواجه نصیر لینک دانلود
دویست و بیست و دوم هماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمند لینک دانلود
دویست و بیست و سوم شرح معنی عابد و زاهد و عارف لینک دانلود
دویست و بیست و چهارم حکمت عملی در نظر حکیم طوس لینک دانلود
دویست و بیست و پنجم تهذیب اخلاق در نگاه خواجه طوسی لینک دانلود
دویست و بیست و ششم تدبیر منزل و سیاست مدن در نظر خواجه لینک دانلود
شرح اندیشه‌های عطار
قسمت موضوع برنامه صوت
دویست و بیست و هفتم ای در درون جانم و جان از تو بی خبر لینک دانلود
دویست و بیست و هشتم سالک آمد پیش خاک بارکش لینک دانلود
دویست و بیست و نهم زندگی کی یابی از مرده دلی/ترک من کن چون ندارم حاصلی لینک دانلود
دویست و سی ام سالک بگذشته از خیل خیال / پیش عقل آمد بجسته از عقال لینک دانلود
دویست و سی و یکم رابعه یک روز در وقت بهار لینک دانلود
دویست و سی و دوم کعبه جان روی جانان دیدنست/ روی او در کعبه جان دیدنست لینک دانلود
دویست و سی و سوم اقبل و ادبر خطاب توست خاص/گاه در قیدی و گاهی در خلاص لینک دانلود
دویست و سی و چهارم عیسی مریم بمردی برگذشت/دید او را معبدی کرده بدشت لینک دانلود
دویست و سی و پنجم اگر چیزی را در غیر وقتش طلب کردی، آن شدنی نیست لینک دانلود
دویست و سی و ششم پادشاهی بود مجنون را بخواند لینک دانلود
دویست و سی و هفتم گر بغیر ما کنی یک دم نظر /  خون جان خود بریزی بی خبر لینک دانلود
دویست و سی و هشتم بر پلی میشد نظام الملک شاد/ چشم او ناگه بزیر پل فتاد لینک دانلود
دویست و سی و نهم این سخن نقل است از حیدر چنان/هرچه گیری معتدل برگیر از آن لینک دانلود
دویست و چهلم گفتگوی سالک شوریده با دریا لینک دانلود
دویست و چهل و یکم سالک آمد پیش پیر رهروان لینک دانلود
دویست و چهل و دوم بایزید آمد شبی بیرون ز شهر/از خروش خلق خالی دید شهر لینک دانلود
دویست و چهل و سوم گله کردن غافل از ابلیس لینک دانلود
دویست و چهل و چهارم آنچه فرض دین نسل آدمست لینک دانلود
دویست و چهل و پنجم متنی از منطق الطیر با عنوان غازی و کافر لینک دانلود
دویست و چهل و ششم داستان سالک با حضرت موسی لینک دانلود
دویست و چهل و هفتم آتش حضرت ز راهت در ربود/کهربای حق چو کاهت در ربود لینک دانلود
دویست و چهل و هشتم عاشقی میمرد چون دل زنده داشت لینک دانلود
دویست و چهل و نهم سالک صادق دم نیکوسرشت لینک دانلود
دویست و پنجاهم طالبی مطلوب را گم کرده بود لینک دانلود
دویست و پنجاه و یکم کرسیش از نور بنهادند پیش لینک دانلود
دویست و پنجاه و دوم میشد ابراهیم ادهم در رهی لینک دانلود
دویست و پنجاه و سوم گفتگوی سالک با کوه لینک دانلود
دویست و پنجاه و چهارم ادامه گفتگوی سالک با کوه لینک دانلود
دویست و پنجاه و پنجم حکایت ابلیس و فرعون لینک دانلود
دویست و پنجاه و ششم حکایتی از مصیبت نامه رهبری بودست الحق رهنمای لینک دانلود
دویست و پنجاه و هفتم حکایتی از مصیبت نامه کاملی گفتست آن بیگانه را لینک دانلود
دویست و پنجاه و هشتم حکایتی از مصیبت نامه در رهی میرفت شبلی دردناک لینک دانلود
دویست و پنجاه و نهم تکرار داستان سالک با حضرت موسی لینک دانلود
دویست و شصتم تکرار آتش حضرت ز راهت در ربود/کهربای حق چو کاهت در ربود لینک دانلود
اندیشه‌های ابن‌سینا
قسمت موضوع برنامه صوت
دویست و شصت و یکم ابن سینا پیرو ارسطو نیست لینک دانلود
دویست و شصت و دوم فرق حکمت خسروانی با حکمت بحثی (یونانی) لینک دانلود
دویست و شصت و سوم تفکیک اصالت وجود و ماهیت در اندیشه ابن‌سینا لینک دانلود
دویست و شصت و چهارم حق و حقانیت از دیدگاه ابوعلی سینا لینک دانلود
دویست و شصت و پنجم معنای عرفان عقلی در اندیشه ابن سینا لینک دانلود
دویست و شصت و ششم مساله تعقل و تامل در اندیشه ابن سینا لینک دانلود
دویست و شصت و هفتم رابطه جسم و روح و نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا لینک دانلود
دویست و شصت و هشتم تکامل نفس بعد از مفارقت بدن لینک دانلود
دویست و شصت و نهم سلامان و ابسال در نظر ابن‌سینا لینک دانلود
دویست و هفتادم چرا نفسِ انسان را «ناطقه» گویند؟ لینک دانلود
دویست و هفتاد و یکم جایگاه سخن و زبان در معرفت لینک دانلود
دویست و هفتاد و دوم کمال، چیزی است که فانی نمی‌شود لینک دانلود
دویست و هفتاد و سوم جز ماده چیز دیگری مانع تعقل نیست لینک دانلود
دویست و هفتاد و چهارم دیدگاه ابن سینا در مورد مرگ لینک دانلود
دویست و هفتاد و پنجم دیدگاه ابن سینا درباره جهان هستی، انسان و حقیقت معرفت لینک دانلود
دویست و هفتاد و ششم جسم در حد ذات پیوسته است لینک دانلود
دویست و هفتاد و هفتم غربت انسان از دیدگاه ابن سینا لینک دانلود
دویست و هفتاد و هشتم چگونه انسان دچار از خود بیگانگی می‌شود لینک دانلود
اندیشه‌های حکیم فردوسی
قسمت موضوع برنامه صوت
دویست و هفتاد و نهم به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد لینک دانلود
دویست و هشتادم به بینندگان آفریننده را / نبینی مرنجان دو بیننده را لینک دانلود
دویست و هشتاد و یکم سپاس از جهاندار هر دو جهان /شناسنده ی آشکار و نهان لینک دانلود
دویست و هشتاد و دوم کنون ای خردمند وصف خرد / بدین جایگه گفتن اندرخور لینک دانلود
دویست و هشتاد و سوم دو گیتی پدید آید از کاف و نون / چرا نی به فرمان او، درنه چون لینک دانلود
دویست و هشتاد و چهارم ترا دانش و دین رهاند درست / در رستگاری ببایدت جست لینک دانلود
دویست و هشتاد و پنجم همی بر شد آتش فرود آمد آب / همی گشت گرد زمین آفتاب لینک دانلود
دویست و هشتاد و ششم بررسی مساله تراژدی در شاهنامه فردوسی لینک دانلود
دویست و هشتاد و هفتم بنام خداوند خورشید و ماه / که دل را بنامش خرد داد راه‏ لینک دانلود
دویست و هشتاد و هشتم ز گردنده خورشید تا تیره خاک / دگر باد و آتش همان آب پاک لینک دانلود
دویست و هشتاد و نهم زمانی میاسای ز آموختن / اگر جان همی خواهی افروختن لینک دانلود
دویست و نود چنین است رسم سرای سپنج  / نمانی درو جاودانی مرنج لینک دانلود
دویست و نود و یک به نیکی بود تن آراستن / که نیکی نشاید زکس خواستن لینک دانلود
دویست و نود و دو بود همزبانی، سخن را نشان /  که از راز پنهان گشاید زبان لینک دانلود
دویست و نود و سه بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی لینک دانلود
اندیشه‌های حکیم فارابی
قسمت موضوع برنامه صوت
دویست و نود و چهار آشنایی اجمالی با حکیم فارابی لینک دانلود
دویست و نود و پنج فارابی، احیاگر اندیشه های ارسطو و افلاطون لینک دانلود
دویست و نود و شش اندیشه‌های سیاسی فارابی لینک دانلود
دویست و نود و هفت معرفت شناسی فارابی لینک دانلود
دویست و نود و هشت معرفت عقلی در نظر فارابی لینک دانلود
دویست و نود و نه اندیشه‌های اشراقی فارابی لینک دانلود
سیصد اشراق و عقل فعال لینک دانلود
4/5 - (20 امتیاز)

۲ دیدگاه

  1. عرض ارادت
    متاسفانه فرصت دیدن برنامه های تلویزیونی جناب دکتر دینانی را ندارم و به اجبار از فایل های صوتی آن برنامه ها که در این وبسایت قرار گرفته استفاده میکنم . البته برای همچون بنده یی که فقط از روی علاقه و بصورت اصطلاحا آماتور به فلسفه میپردازم درک فرمایشات جناب دکتر قدری ثقیل و فهمش از عهده ام خارج است ولی با گوش کردن چندباره مطالب و مراجعه به کتب مربوطه بهرحال به اندازه لازم بهرهمند میشوم و از این بابت از جناب دکتر دینانی بسیار بسیار آموختم.بخصوص وقتی در کتاب پیر پرنیان اندیش خواندم که استاد بزرگوار از جناب دکتر دینانی به اعلی درجه تعریف و تمجید نموده و ایشان را بسیار ستودند بیشتر و دقیق تر از محضرشان استفاده میکنیم . سوالی داشتم.
    آیا در مورد فرق اسلامی برنامه ای داشتند ؟ اگر آری ؛ چگونه میشود به آن برنامه دسترسی یافت. اگر نه ؛ آیا امکانش هست در فرصتی که مقتضی بود قدری در مورد معتزله و اشاعره و حنفی و … فتح بابی کنند و توضیحات مختصری ارائه نمایند؟
    با سپاس بسیار مهدی . الف از مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا