آموزش آنلاین منطق از صفر
آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت روی «موضوع برنامه» بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در یوتیوب و ..) را مشاهده کنید.

دانلود صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

اندیشه‌های حکیم فارابی
قسمت موضوع برنامه صوت
سیصد و یکم نقش خیال در اندیشه فارابی دانلود صوت
سیصد و دوم تفکرات اجتماعی و سیاسی فارابی دانلود صوت
سیصد و سوم نیایش فارابی دانلود صوت
سیصد و چهارم ادامه نیایش فارابی؛ تبیین جایگاه تعقل دانلود صوت
سیصد و پنجم مساله طبیعت و تاریخ (نفس و بدن) دانلود صوت
سیصد و ششم وجودشناسی از دیدگاه فارابی دانلود صوت
شرح اشعار نظامی
قسمت موضوع برنامه صوت
سیصد و هفتم بسم‌الله الرحمن الرحیم / هست کلید در گنج حکیم دانلود صوت
سیصد و هشتم پیش وجود همه آیندگان / بیش بقای همه پایندگان دانلود صوت
سیصد و نهم مهره کش رشته باریک عقل / روشنی دیده تاریک عقل دانلود صوت
سیصد و دهم پای مسیحا که جهان می‌نبشت / بر سر بازارچه‌ای میگذشت دانلود صوت
سیصد و یازدهم صبحدمی با دو سه اهل درون / رفت فریدون به تماشا برون دانلود صوت
سیصد و دوازدهم ای همه هستی زتو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شده دانلود صوت
سیصد و سیزدهم رهروی از جمله پیران کار / می‌شد و با پیر مریدی هزار دانلود صوت
سیصد و چهاردهم احمد مرسل که خرد خاک اوست / هر دو جهان بسته فتراک اوست دانلود صوت
سیصد و پانزدهم داستان دو حکیم متنازع دانلود صوت
سیصد و شانزدهم داستان سلیمان و کشاورز دانلود صوت
سیصد و هفدهم ای به ازل بوده و نابوده ما / وی به ابد زنده و فرسوده ما دانلود صوت
سیصد و هجدهم مجلس خلوت نگر آراسته / روشن و خوش چون مه ناکاسته دانلود صوت
سیصد و نوزدهم یک نفس ای خواجه دامن کشان / آستنی بر همه عالم فشان دانلود صوت
سیصد و بیستم هیچ کسی محرم این دم مدان/ سایه خود محرم خود هم مدان دانلود صوت
سیصد و بیست و یکم آنچه او هم نوست و هم کهن است دانلود صوت
سیصد و بیست و دوم ای زخدا غافل و از خویشتن / در غم جان مانده و در رنج تن دانلود صوت

اندیشه‌های فیض کاشانی
قسمت موضوع برنامه صوت
سیصد و بیست و سوم معرفی و آشنایی با فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و بیست و چهارم آشنایی با کلمات مکنونه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و بیست و پنجم عدم تفکر در ذات خدا دانلود صوت
سیصد و بیست و ششم هستی شناسی در کلمات مکنونه دانلود صوت
سیصد و بیست و هفتم وجودشناسی فلسفی در کلمات مکنونه دانلود صوت
سیصد و بیست و هشتم بررسی مساله زمان از دیدگاه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و بیست و نهم آداب جدال و مناظره از دیدگاه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و سی ام رابطه گوش آشنا و اسرار الهی دانلود صوت
سیصد و سی و یکم نبوت از دیدگاه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و سی و دوم بررسی اعیان ثابته از دیدگاه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و سی و سوم حجاب معرفت از دیدگاه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و سی و چهارم ذوق معنوی انسانی از دیدگاه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و سی و پنجم مطلق و مقید در اندیشه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و سی و ششم چشم حق بین و ظاهربین از دیدگاه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و سی و هفتم حیات طیبه در اندیشه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و سی و هشتم چیستی لذت واقعی از دیدگاه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و سی و نهم معنی زیبایی در اندیشه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و چهلم راه رسیدن رسیدن به کمال حقیقی دانلود صوت
سیصد و چهل و یکم تفسیر الست بربکم در اندیشه فیض کاشانی دانلود صوت
سیصد و چهل و دوم در دل شب خبر از عالم جانم کردند دانلود صوت
سیصد و چهل و سوم معنی قلب در (یا مقلب القلوب) دانلود صوت
سیصد و چهل و چهارم از نسیم باد نوروزی دل و جان تازه شد دانلود صوت
سیصد و چهل و پنجم گذشت موسم غم فصل وصل یار رسید دانلود صوت
اندیشه‌های فیاض لاهیجی
قسمت موضوع برنامه صوت
سیصد و چهل و ششم آشنایی با فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و چهل و هفتم تقریر معقول به محسوس در اندیشه فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و چهل و هشتم سزای امامت به صورت به معنی علی دانلود صوت
سیصد و چهل و نهم نفس از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و پنجاهم غرض از نبوت از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و پنجاه و یکم رابطه خالق و مخلوق در اندیشه فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و پنجاه و دوم امیدواری و ایمان از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و پنجاه و سوم برهان لمّی و إنّی به تقریر فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و پنجاه و چهارم راههای خداشناسی از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و پنجاه و پنجم ویرانه دلی دان که محبت نپذیرد دانلود صوت
سیصد و پنجاه و ششم فلسفه عبادت و دعا دانلود صوت
سیصد و پنجاه و هفتم یک جهان برهم زدم روزی که دیدم تو را دانلود صوت
سیصد و پنجاه و هشتم معنی شب در اندیشه فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و پنجاه و نهم راه فلاسفه و عرفا برای درک حقیقت دانلود صوت
سیصد و شصتم زیبایی و ارتباط عالم ماده و مجردات دانلود صوت
سیصد و شصت و یکم وحدت و کثرت از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود صوت
سیصد و شصت و دوم معاد از دیدگاه عبدالرزاق لاهیجی دانلود صوت
اندیشه‌های حکیم سبزواری
قسمت موضوع برنامه صوت
سیصد و شصت و سوم جایگاه حکیم سبزواری در تاریخ فلسفه دانلود صوت
سیصد و شصت و چهارم شناخت و شناختن در اندیشه حکیم سبزواری دانلود صوت
سیصد و شصت و پنجم اندیشه های اشراقی حاج ملاهادی سبزواری دانلود صوت
سیصد و شصت و ششم تفاوت شناختن‌ها در نظر ملاهادی سبزواری دانلود صوت
سیصد و شصت و هفتم حکیم سبزواری و مساله کثرت و وحدت دانلود صوت
سیصد و شصت و هشتم حکیم سبزواری و مساله نفس ناطقه دانلود صوت
سیصد و شصت و نهم مساله قضا و قدر در اندیشه حکیم سبزواری دانلود صوت
سیصد و هفتادم ماموریت عقل در هستی دانلود صوت
سیصد و هفتاد و یکم حکایت انگشتری پادشاه دانلود صوت
سیصد و هفتاد و دوم ضد حقیقت، تعصّب است دانلود صوت
سیصد و هفتاد و سوم ویژه برنامه عاشورای حسینی دانلود صوت
سیصد و هفتاد و چهارم زکات دادن عاقله از غلات تعقلات دانلود صوت
سیصد و هفتاد و پنجم رابطه روح و بدن در نظر ملاهادی سبزواری دانلود صوت
سیصد و هفتاد و ششم تفکر عقلانی در انسان از دیدگاه سبزواری دانلود صوت
سیصد و هفتاد و هفتم تعهد و اخلاق و دین از دیدگاه حکیم سبزواری دانلود صوت
سیصد و هفتاد و هشتم شرح الله اکبر – موت و حیات دانلود صوت
سیصد و هفتاد و نهم ضرورت نبوت در اندیشه حکیم سبزواری دانلود صوت
سیصد و هشتادم اسما و صفات حق در اندیشه سبزواری دانلود صوت
شرح گلشن راز شیخ شبستری
قسمت موضوع برنامه صوت
سیصد و هشتاد و یکم به نام آن که جان را فکرت آموخت دانلود صوت
سیصد و هشتاد و دوم قاف قدرت در گلشن راز شبستری دانلود صوت
سیصد و هشتاد و سوم ماهیت تفکر (نخست از فکر خویشم در تحیر) دانلود صوت
سیصد و هشتاد و چهارم ظهور جمله اشیا به ضد است دانلود صوت
سیصد و هشتاد و پنجم کدامین فکر ما را شرط راه است دانلود صوت
سیصد و هشتاد و ششم دل عارف شناسای وجود است (گلشن راز) دانلود صوت
سیصد و هشتاد و هفتم شکر نعمت در گلشن راز دانلود صوت
سیصد و هشتاد و هشتم مساله عین و ذهن در گلشن راز دانلود صوت
سیصد و هشتاد و نهم شنیدم من که اندر ماه نیسان دانلود صوت
سیصد و نود نقد اخلاق ارسطویی دانلود صوت
سیصد و نود و یک طالبان قرب مولا، سالکان راه طریقت دانلود صوت
سیصد و نود و دو بر آن رخ نقطهٔ خالش بسیط است دانلود صوت
سیصد و نود و سه برآور پنبهٔ پندارت از گوش دانلود صوت
ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۵
قسمت موضوع برنامه صوت
سیصد و نود و چهار معنی نو بودن و نوروز دانلود صوت
سیصد و نود و پنج نوبهار است که مهمان چمن، گل باشد دانلود صوت
سیصد و نود و شش بهار آمد بیا بلبل نوا کن دانلود صوت
سیصد و نود و هفت عید است خروشی ز دل تنگ برآریم دانلود صوت
سیصد و نود و هشت بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت دانلود صوت
سیصد و نود و نه وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها دانلود صوت
شرح اشعار جامی
قسمت موضوع برنامه صوت
چهارصد قومی به هوای حج در قطع بیابان ها دانلود صوت

 

4.4/5 - (17 امتیاز)

۳ دیدگاه

  1. ضمن سلام و تبریک سال نو خواستم خواهش کنم فایلهای صوتی را مانند سابق با لینک مستقیم و اسانتر در دسترس قرار بدین این لینکهای موجود ففط باز و پخش میشوند و برای دانلود هر کاری انجام دادیم موفق نشدیم… لینکهای سابق شما بسیار عالی و باکیفیت بود تقاضا دارم رسیدگی بفرمایید. تشکروسپاس

    1. با سلام و درود

      لینکهای دانلود تغییری نکرده و تغییری در کیفیت فایلها به وجود نیامده است. مرورگرهای اینترنت آپدیت شده اند و مشکل پخش شدن فایلها (چه صوتی چه ویدئویی) مشکلی نیست که ما به وجود آورده باشیم. بلکه بدلیل بروزرسانی های مرورگرها (گوگل کروم، موزیلا، سافاری و…) است. برای اینکه مشکل دانلودتان حل شود، لطفا راهنمای دانلود را از اینجا مطالعه کنید.

  2. باسلام خدمت آقای دینانی که هر لحظه از عمر ایشان میگذرد تشعشع افکار و الهامات ایشان سراسر وجودمان را پر میکند از نور الهی.انگار درون چاهی بودم و نابینا اما حال بینا و در سطح اموراتم .تنها برنامه ای است که به درصدا سیما به درد میخورد و شیرین‌ترین و به وجد آورنده تمرین آنهاست. با تشکر فراوان از آقای دکتر لاریجانی واقعی دکتر دینانی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا