آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت روی «موضوع برنامه» بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در یوتیوب و ..) را مشاهده کنید.

دانلود صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

اندیشه‌های حکیم فارابی
قسمتموضوع برنامهصوت
سیصد و یکمنقش خیال در اندیشه فارابیدانلود صوت
سیصد و دومتفکرات اجتماعی و سیاسی فارابیدانلود صوت
سیصد و سومنیایش فارابیدانلود صوت
سیصد و چهارمادامه نیایش فارابی؛ تبیین جایگاه تعقلدانلود صوت
سیصد و پنجممساله طبیعت و تاریخ (نفس و بدن)دانلود صوت
سیصد و ششموجودشناسی از دیدگاه فارابیدانلود صوت
شرح اشعار نظامی
قسمتموضوع برنامهصوت
سیصد و هفتمبسم‌الله الرحمن الرحیم / هست کلید در گنج حکیمدانلود صوت
سیصد و هشتمپیش وجود همه آیندگان / بیش بقای همه پایندگاندانلود صوت
سیصد و نهممهره کش رشته باریک عقل / روشنی دیده تاریک عقلدانلود صوت
سیصد و دهمپای مسیحا که جهان می‌نبشت / بر سر بازارچه‌ای میگذشتدانلود صوت
سیصد و یازدهمصبحدمی با دو سه اهل درون / رفت فریدون به تماشا بروندانلود صوت
سیصد و دوازدهمای همه هستی زتو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شدهدانلود صوت
سیصد و سیزدهمرهروی از جمله پیران کار / می‌شد و با پیر مریدی هزاردانلود صوت
سیصد و چهاردهماحمد مرسل که خرد خاک اوست / هر دو جهان بسته فتراک اوستدانلود صوت
سیصد و پانزدهمداستان دو حکیم متنازعدانلود صوت
سیصد و شانزدهمداستان سلیمان و کشاورزدانلود صوت
سیصد و هفدهمای به ازل بوده و نابوده ما / وی به ابد زنده و فرسوده مادانلود صوت
سیصد و هجدهممجلس خلوت نگر آراسته / روشن و خوش چون مه ناکاستهدانلود صوت
سیصد و نوزدهمیک نفس ای خواجه دامن کشان / آستنی بر همه عالم فشاندانلود صوت
سیصد و بیستمهیچ کسی محرم این دم مدان/ سایه خود محرم خود هم مداندانلود صوت
سیصد و بیست و یکمآنچه او هم نوست و هم کهن استدانلود صوت
سیصد و بیست و دومای زخدا غافل و از خویشتن / در غم جان مانده و در رنج تندانلود صوت

اندیشه‌های فیض کاشانی
قسمتموضوع برنامهصوت
سیصد و بیست و سوممعرفی و آشنایی با فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و بیست و چهارمآشنایی با کلمات مکنونه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و بیست و پنجمعدم تفکر در ذات خدادانلود صوت
سیصد و بیست و ششمهستی شناسی در کلمات مکنونهدانلود صوت
سیصد و بیست و هفتموجودشناسی فلسفی در کلمات مکنونهدانلود صوت
سیصد و بیست و هشتمبررسی مساله زمان از دیدگاه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و بیست و نهمآداب جدال و مناظره از دیدگاه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و سی امرابطه گوش آشنا و اسرار الهیدانلود صوت
سیصد و سی و یکمنبوت از دیدگاه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و سی و دومبررسی اعیان ثابته از دیدگاه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و سی و سومحجاب معرفت از دیدگاه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و سی و چهارمذوق معنوی انسانی از دیدگاه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و سی و پنجممطلق و مقید در اندیشه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و سی و ششمچشم حق بین و ظاهربین از دیدگاه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و سی و هفتمحیات طیبه در اندیشه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و سی و هشتمچیستی لذت واقعی از دیدگاه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و سی و نهممعنی زیبایی در اندیشه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و چهلمراه رسیدن رسیدن به کمال حقیقیدانلود صوت
سیصد و چهل و یکمتفسیر الست بربکم در اندیشه فیض کاشانیدانلود صوت
سیصد و چهل و دومدر دل شب خبر از عالم جانم کردنددانلود صوت
سیصد و چهل و سوممعنی قلب در (یا مقلب القلوب)دانلود صوت
سیصد و چهل و چهارماز نسیم باد نوروزی دل و جان تازه شددانلود صوت
سیصد و چهل و پنجمگذشت موسم غم فصل وصل یار رسیددانلود صوت
اندیشه‌های فیاض لاهیجی
قسمتموضوع برنامهصوت
سیصد و چهل و ششمآشنایی با فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و چهل و هفتمتقریر معقول به محسوس در اندیشه فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و چهل و هشتمسزای امامت به صورت به معنی علیدانلود صوت
سیصد و چهل و نهمنفس از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و پنجاهمغرض از نبوت از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و پنجاه و یکمرابطه خالق و مخلوق در اندیشه فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و پنجاه و دومامیدواری و ایمان از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و پنجاه و سومبرهان لمّی و إنّی به تقریر فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و پنجاه و چهارمراههای خداشناسی از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و پنجاه و پنجمویرانه دلی دان که محبت نپذیرددانلود صوت
سیصد و پنجاه و ششمفلسفه عبادت و دعادانلود صوت
سیصد و پنجاه و هفتمیک جهان برهم زدم روزی که دیدم تو رادانلود صوت
سیصد و پنجاه و هشتممعنی شب در اندیشه فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و پنجاه و نهمراه فلاسفه و عرفا برای درک حقیقتدانلود صوت
سیصد و شصتمزیبایی و ارتباط عالم ماده و مجرداتدانلود صوت
سیصد و شصت و یکموحدت و کثرت از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود صوت
سیصد و شصت و دوممعاد از دیدگاه عبدالرزاق لاهیجیدانلود صوت
اندیشه‌های حکیم سبزواری
قسمتموضوع برنامهصوت
سیصد و شصت و سومجایگاه حکیم سبزواری در تاریخ فلسفهدانلود صوت
سیصد و شصت و چهارمشناخت و شناختن در اندیشه حکیم سبزواریدانلود صوت
سیصد و شصت و پنجماندیشه های اشراقی حاج ملاهادی سبزواریدانلود صوت
سیصد و شصت و ششمتفاوت شناختن‌ها در نظر ملاهادی سبزواریدانلود صوت
سیصد و شصت و هفتمحکیم سبزواری و مساله کثرت و وحدتدانلود صوت
سیصد و شصت و هشتمحکیم سبزواری و مساله نفس ناطقهدانلود صوت
سیصد و شصت و نهممساله قضا و قدر در اندیشه حکیم سبزواریدانلود صوت
سیصد و هفتادمماموریت عقل در هستیدانلود صوت
سیصد و هفتاد و یکمحکایت انگشتری پادشاهدانلود صوت
سیصد و هفتاد و دومضد حقیقت، تعصّب استدانلود صوت
سیصد و هفتاد و سومویژه برنامه عاشورای حسینیدانلود صوت
سیصد و هفتاد و چهارمزکات دادن عاقله از غلات تعقلاتدانلود صوت
سیصد و هفتاد و پنجمرابطه روح و بدن در نظر ملاهادی سبزواریدانلود صوت
سیصد و هفتاد و ششمتفکر عقلانی در انسان از دیدگاه سبزواریدانلود صوت
سیصد و هفتاد و هفتمتعهد و اخلاق و دین از دیدگاه حکیم سبزواریدانلود صوت
سیصد و هفتاد و هشتمشرح الله اکبر – موت و حیاتدانلود صوت
سیصد و هفتاد و نهمضرورت نبوت در اندیشه حکیم سبزواریدانلود صوت
سیصد و هشتادماسما و صفات حق در اندیشه سبزواریدانلود صوت
شرح گلشن راز شیخ شبستری
قسمتموضوع برنامهصوت
سیصد و هشتاد و یکمبه نام آن که جان را فکرت آموختدانلود صوت
سیصد و هشتاد و دومقاف قدرت در گلشن راز شبستریدانلود صوت
سیصد و هشتاد و سومماهیت تفکر (نخست از فکر خویشم در تحیر)دانلود صوت
سیصد و هشتاد و چهارمظهور جمله اشیا به ضد استدانلود صوت
سیصد و هشتاد و پنجمکدامین فکر ما را شرط راه استدانلود صوت
سیصد و هشتاد و ششمدل عارف شناسای وجود است (گلشن راز)دانلود صوت
سیصد و هشتاد و هفتمشکر نعمت در گلشن رازدانلود صوت
سیصد و هشتاد و هشتممساله عین و ذهن در گلشن رازدانلود صوت
سیصد و هشتاد و نهمشنیدم من که اندر ماه نیساندانلود صوت
سیصد و نودنقد اخلاق ارسطوییدانلود صوت
سیصد و نود و یکطالبان قرب مولا، سالکان راه طریقتدانلود صوت
سیصد و نود و دوبر آن رخ نقطهٔ خالش بسیط استدانلود صوت
سیصد و نود و سهبرآور پنبهٔ پندارت از گوشدانلود صوت
ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۵
قسمتموضوع برنامهصوت
سیصد و نود و چهارمعنی نو بودن و نوروزدانلود صوت
سیصد و نود و پنجنوبهار است که مهمان چمن، گل باشددانلود صوت
سیصد و نود و ششبهار آمد بیا بلبل نوا کندانلود صوت
سیصد و نود و هفتعید است خروشی ز دل تنگ برآریمدانلود صوت
سیصد و نود و هشتبلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشتدانلود صوت
سیصد و نود و نهوقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌هادانلود صوت
شرح اشعار جامی
قسمتموضوع برنامهصوت
چهارصدقومی به هوای حج در قطع بیابان هادانلود صوت

 

دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

۲ دیدگاه

  1. ضمن سلام و تبریک سال نو خواستم خواهش کنم فایلهای صوتی را مانند سابق با لینک مستقیم و اسانتر در دسترس قرار بدین این لینکهای موجود ففط باز و پخش میشوند و برای دانلود هر کاری انجام دادیم موفق نشدیم… لینکهای سابق شما بسیار عالی و باکیفیت بود تقاضا دارم رسیدگی بفرمایید. تشکروسپاس

    1. با سلام و درود

      لینکهای دانلود تغییری نکرده و تغییری در کیفیت فایلها به وجود نیامده است. مرورگرهای اینترنت آپدیت شده اند و مشکل پخش شدن فایلها (چه صوتی چه ویدئویی) مشکلی نیست که ما به وجود آورده باشیم. بلکه بدلیل بروزرسانی های مرورگرها (گوگل کروم، موزیلا، سافاری و…) است. برای اینکه مشکل دانلودتان حل شود، لطفا راهنمای دانلود را از اینجا مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا