آرشیو صوتی برنامه معرفت

صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت

جهت دانلود تکی صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت دانلود یکجای صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت اینجا بزنید

جهت دانلود یکجای صوت پانصد و هفتاد قسمت (تمامی قسمتها) برنامه معرفت اینجا بزنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر قسمت روی توضیح بیشتر بزنید تا در مورد همان قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در آپارات و یوتیوب و ..) را کسب کنید.

دانلود صوت صدقسمت چهارم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

فصل بیست و چهارم: اندیشه‌های حکیم فارابی
قسمت موضوع برنامه توضیحات صوت
سیصد و یکم نقش خیال در اندیشه فارابی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و دوم تفکرات اجتماعی و سیاسی فارابی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سوم نیایش فارابی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهارم ادامه نیایش فارابی؛ تبیین جایگاه تعقل توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجم مساله طبیعت و تاریخ (نفس و بدن) توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و ششم وجودشناسی از دیدگاه فارابی توضیح بیشتر دانلود صوت
فصل بیست و پنجم: شرح اشعار نظامی
قسمت موضوع برنامه توضیحات صوت
سیصد و هفتم بسم‌الله الرحمن الرحیم / هست کلید در گنج حکیم توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتم پیش وجود همه آیندگان / بیش بقای همه پایندگان توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نهم مهره کش رشته باریک عقل / روشنی دیده تاریک عقل توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و دهم پای مسیحا که جهان می‌نبشت / بر سر بازارچه‌ای میگذشت توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و یازدهم صبحدمی با دو سه اهل درون / رفت فریدون به تماشا برون توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و دوازدهم ای همه هستی زتو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شده توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سیزدهم رهروی از جمله پیران کار / می‌شد و با پیر مریدی هزار توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهاردهم احمد مرسل که خرد خاک اوست / هر دو جهان بسته فتراک اوست توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پانزدهم داستان دو حکیم متنازع توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شانزدهم داستان سلیمان و کشاورز توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفدهم ای به ازل بوده و نابوده ما / وی به ابد زنده و فرسوده ما توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هجدهم مجلس خلوت نگر آراسته / روشن و خوش چون مه ناکاسته توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نوزدهم یک نفس ای خواجه دامن کشان / آستنی بر همه عالم فشان توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و بیستم هیچ کسی محرم این دم مدان/ سایه خود محرم خود هم مدان توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و بیست و یکم آنچه او هم نوست و هم کهن است توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و بیست و دوم ای زخدا غافل و از خویشتن / در غم جان مانده و در رنج تن توضیح بیشتر دانلود صوت

فصل بیست و ششم: اندیشه‌های فیض کاشانی
قسمت موضوع برنامه توضیحات صوت
سیصد و بیست و سوم معرفی و آشنایی با فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و بیست و چهارم آشنایی با کلمات مکنونه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و بیست و پنجم عدم تفکر در ذات خدا توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و بیست و ششم هستی شناسی در کلمات مکنونه توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و بیست و هفتم وجودشناسی فلسفی در کلمات مکنونه توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و بیست و هشتم بررسی مساله زمان از دیدگاه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و بیست و نهم آداب جدال و مناظره از دیدگاه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی ام رابطه گوش آشنا و اسرار الهی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی و یکم نبوت از دیدگاه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی و دوم بررسی اعیان ثابته از دیدگاه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی و سوم حجاب معرفت از دیدگاه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی و چهارم ذوق معنوی انسانی از دیدگاه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی و پنجم مطلق و مقید در اندیشه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی و ششم چشم حق بین و ظاهربین از دیدگاه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی و هفتم حیات طیبه در اندیشه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی و هشتم چیستی لذت واقعی از دیدگاه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و سی و نهم معنی زیبایی در اندیشه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهلم راه رسیدن رسیدن به کمال حقیقی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهل و یکم تفسیر الست بربکم در اندیشه فیض کاشانی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهل و دوم در دل شب خبر از عالم جانم کردند توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهل و سوم معنی قلب در (یا مقلب القلوب) توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهل و چهارم از نسیم باد نوروزی دل و جان تازه شد توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهل و پنجم گذشت موسم غم فصل وصل یار رسید توضیح بیشتر دانلود صوت
فصل بیست و هفتم: اندیشه‌های فیاض لاهیجی
قسمت موضوع برنامه توضیحات صوت
سیصد و چهل و ششم آشنایی با فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهل و هفتم تقریر معقول به محسوس در اندیشه فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهل و هشتم سزای امامت به صورت به معنی علی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و چهل و نهم نفس از دیدگاه فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاهم غرض از نبوت از دیدگاه فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاه و یکم رابطه خالق و مخلوق در اندیشه فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاه و دوم امیدواری و ایمان از دیدگاه فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاه و سوم برهان لمّی و إنّی به تقریر فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاه و چهارم راههای خداشناسی از دیدگاه فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاه و پنجم ویرانه دلی دان که محبت نپذیرد توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاه و ششم فلسفه عبادت و دعا توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاه و هفتم یک جهان برهم زدم روزی که دیدم تو را توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاه و هشتم معنی شب در اندیشه فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و پنجاه و نهم راه فلاسفه و عرفا برای درک حقیقت توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شصتم زیبایی و ارتباط عالم ماده و مجردات توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شصت و یکم وحدت و کثرت از دیدگاه فیاض لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شصت و دوم معاد از دیدگاه عبدالرزاق لاهیجی توضیح بیشتر دانلود صوت
فصل بیست و هشتم: اندیشه‌های حکیم سبزواری
قسمت موضوع برنامه توضیحات صوت
سیصد و شصت و سوم جایگاه حکیم سبزواری در تاریخ فلسفه توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شصت و چهارم شناخت و شناختن در اندیشه حکیم سبزواری توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شصت و پنجم اندیشه های اشراقی حاج ملاهادی سبزواری توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شصت و ششم تفاوت شناختن‌ها در نظر ملاهادی سبزواری توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شصت و هفتم حکیم سبزواری و مساله کثرت و وحدت توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شصت و هشتم حکیم سبزواری و مساله نفس ناطقه توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و شصت و نهم مساله قضا و قدر در اندیشه حکیم سبزواری توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتادم ماموریت عقل در هستی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتاد و یکم حکایت انگشتری پادشاه توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتاد و دوم ضد حقیقت، تعصّب است توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتاد و سوم ویژه برنامه عاشورای حسینی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتاد و چهارم زکات دادن عاقله از غلات تعقلات توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتاد و پنجم رابطه روح و بدن در نظر ملاهادی سبزواری توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتاد و ششم تفکر عقلانی در انسان از دیدگاه سبزواری توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتاد و هفتم تعهد و اخلاق و دین از دیدگاه حکیم سبزواری توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتاد و هشتم شرح الله اکبر – موت و حیات توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هفتاد و نهم ضرورت نبوت در اندیشه حکیم سبزواری توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتادم اسما و صفات حق در اندیشه سبزواری توضیح بیشتر دانلود صوت
فصل بیست و نهم: شرح گلشن راز شیخ شبستری
قسمت موضوع برنامه توضیحات صوت
سیصد و هشتاد و یکم به نام آن که جان را فکرت آموخت توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتاد و دوم قاف قدرت در گلشن راز شبستری توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتاد و سوم ماهیت تفکر (نخست از فکر خویشم در تحیر) توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتاد و چهارم ظهور جمله اشیا به ضد است توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتاد و پنجم کدامین فکر ما را شرط راه است توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتاد و ششم دل عارف شناسای وجود است (گلشن راز) توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتاد و هفتم شکر نعمت در گلشن راز توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتاد و هشتم مساله عین و ذهن در گلشن راز توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و هشتاد و نهم شنیدم من که اندر ماه نیسان توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نود نقد اخلاق ارسطویی توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نود و یک توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نود و دو بر آن رخ نقطهٔ خالش بسیط است توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نود و سه برآور پنبهٔ پندارت از گوش توضیح بیشتر دانلود صوت
فصل سی‌ام: ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۵
قسمت موضوع برنامه توضیحات صوت
سیصد و نود و چهار معنی نو بودن و نوروز توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نود و پنج نوبهار است که مهمان چمن، گل باشد توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نود و شش بهار آمد بیا بلبل نوا کن توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نود و هفت عید است خروشی ز دل تنگ برآریم توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نود و هشت بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت توضیح بیشتر دانلود صوت
سیصد و نود و نه وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها توضیح بیشتر دانلود صوت
فصل سی‌ و یکم: شرح اشعار جامی
قسمت موضوع برنامه توضیحات صوت
چهارصد قومی به هوای حج در قطع بیابان ها توضیح بیشتر دانلود صوت

 

۲ دیدگاه

  1. ضمن سلام و تبریک سال نو خواستم خواهش کنم فایلهای صوتی را مانند سابق با لینک مستقیم و اسانتر در دسترس قرار بدین این لینکهای موجود ففط باز و پخش میشوند و برای دانلود هر کاری انجام دادیم موفق نشدیم… لینکهای سابق شما بسیار عالی و باکیفیت بود تقاضا دارم رسیدگی بفرمایید. تشکروسپاس

    1. با سلام و درود

      لینکهای دانلود تغییری نکرده و تغییری در کیفیت فایلها به وجود نیامده است. مرورگرهای اینترنت آپدیت شده اند و مشکل پخش شدن فایلها (چه صوتی چه ویدئویی) مشکلی نیست که ما به وجود آورده باشیم. بلکه بدلیل بروزرسانی های مرورگرها (گوگل کروم، موزیلا، سافاری و…) است. برای اینکه مشکل دانلودتان حل شود، لطفا راهنمای دانلود را از اینجا مطالعه کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
Secured By miniOrange