آرشیو ویدئویی برنامه معرفت

ویدئوی صدقسمت چهارم برنامه معرفت

از خرداد ماه 93 تا فروردین 1395

جهت دانلود ویدئوی صدقسمت چهارم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد دانلود ویدئوی صدقسمت چهارم برنامه معرفت در یک صفحه روی «موضوع برنامه» بزنید تا در مورد هر قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در یوتیوب و ..) را مشاهده کنید.

دانلود ویدئوی صدقسمت چهارم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

اندیشه‌های حکیم فارابی
قسمتموضوع برنامهویدئو
سیصد و یکمنقش خیال در اندیشه فارابیدانلود ویدئو
سیصد و دومتفکرات اجتماعی و سیاسی فارابیدانلود ویدئو
سیصد و سومنیایش فارابیدانلود ویدئو
سیصد و چهارمادامه نیایش فارابی؛ تبیین جایگاه تعقلدانلود ویدئو
سیصد و پنجممساله طبیعت و تاریخ (نفس و بدن)دانلود ویدئو
سیصد و ششموجودشناسی از دیدگاه فارابیدانلود ویدئو
شرح اشعار نظامی
قسمتموضوع برنامهویدئو
سیصد و هفتمبسم‌الله الرحمن الرحیم / هست کلید در گنج حکیمدانلود ویدئو
سیصد و هشتمپیش وجود همه آیندگان / بیش بقای همه پایندگاندانلود ویدئو
سیصد و نهممهره کش رشته باریک عقل / روشنی دیده تاریک عقلدانلود ویدئو
سیصد و دهمپای مسیحا که جهان می‌نبشت / بر سر بازارچه‌ای میگذشتدانلود ویدئو
سیصد و یازدهمصبحدمی با دو سه اهل درون / رفت فریدون به تماشا بروندانلود ویدئو
سیصد و دوازدهمای همه هستی زتو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شدهدانلود ویدئو
سیصد و سیزدهمرهروی از جمله پیران کار / می‌شد و با پیر مریدی هزاردانلود ویدئو
سیصد و چهاردهماحمد مرسل که خرد خاک اوست / هر دو جهان بسته فتراک اوستدانلود ویدئو
سیصد و پانزدهمداستان دو حکیم متنازعدانلود ویدئو
سیصد و شانزدهمداستان سلیمان و کشاورزدانلود ویدئو
سیصد و هفدهمای به ازل بوده و نابوده ما / وی به ابد زنده و فرسوده مادانلود ویدئو
سیصد و هجدهممجلس خلوت نگر آراسته / روشن و خوش چون مه ناکاستهدانلود ویدئو
سیصد و نوزدهمیک نفس ای خواجه دامن کشان / آستنی بر همه عالم فشاندانلود ویدئو
سیصد و بیستمهیچ کسی محرم این دم مدان/ سایه خود محرم خود هم مداندانلود ویدئو
سیصد و بیست و یکمآنچه او هم نوست و هم کهن استدانلود ویدئو
سیصد و بیست و دومای زخدا غافل و از خویشتن / در غم جان مانده و در رنج تندانلود ویدئو

اندیشه‌های فیض کاشانی
قسمتموضوع برنامهویدئو
سیصد و بیست و سوممعرفی و آشنایی با فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و بیست و چهارمآشنایی با کلمات مکنونه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و بیست و پنجمعدم تفکر در ذات خدادانلود ویدئو
سیصد و بیست و ششمهستی شناسی در کلمات مکنونهدانلود ویدئو
سیصد و بیست و هفتموجودشناسی فلسفی در کلمات مکنونهدانلود ویدئو
سیصد و بیست و هشتمبررسی مساله زمان از دیدگاه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و بیست و نهمآداب جدال و مناظره از دیدگاه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و سی امرابطه گوش آشنا و اسرار الهیدانلود ویدئو
سیصد و سی و یکمنبوت از دیدگاه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و سی و دومبررسی اعیان ثابته از دیدگاه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و سی و سومحجاب معرفت از دیدگاه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و سی و چهارمذوق معنوی انسانی از دیدگاه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و سی و پنجممطلق و مقید در اندیشه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و سی و ششمچشم حق بین و ظاهربین از دیدگاه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و سی و هفتمحیات طیبه در اندیشه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و سی و هشتمچیستی لذت واقعی از دیدگاه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و سی و نهممعنی زیبایی در اندیشه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و چهلمراه رسیدن رسیدن به کمال حقیقیدانلود ویدئو
سیصد و چهل و یکمتفسیر الست بربکم در اندیشه فیض کاشانیدانلود ویدئو
سیصد و چهل و دومدر دل شب خبر از عالم جانم کردنددانلود ویدئو
سیصد و چهل و سوممعنی قلب در (یا مقلب القلوب)دانلود ویدئو
سیصد و چهل و چهارماز نسیم باد نوروزی دل و جان تازه شددانلود ویدئو
سیصد و چهل و پنجمگذشت موسم غم فصل وصل یار رسیددانلود ویدئو
اندیشه‌های فیاض لاهیجی
قسمتموضوع برنامهویدئو
سیصد و چهل و ششمآشنایی با فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و چهل و هفتمتقریر معقول به محسوس در اندیشه فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و چهل و هشتمسزای امامت به صورت به معنی علیدانلود ویدئو
سیصد و چهل و نهمنفس از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و پنجاهمغرض از نبوت از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و یکمرابطه خالق و مخلوق در اندیشه فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و دومامیدواری و ایمان از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و سومبرهان لمّی و إنّی به تقریر فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و چهارمراههای خداشناسی از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و پنجمویرانه دلی دان که محبت نپذیرددانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و ششمفلسفه عبادت و دعادانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و هفتمیک جهان برهم زدم روزی که دیدم تو رادانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و هشتممعنی شب در اندیشه فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و نهمراه فلاسفه و عرفا برای درک حقیقتدانلود ویدئو
سیصد و شصتمزیبایی و ارتباط عالم ماده و مجرداتدانلود ویدئو
سیصد و شصت و یکموحدت و کثرت از دیدگاه فیاض لاهیجیدانلود ویدئو
سیصد و شصت و دوممعاد از دیدگاه عبدالرزاق لاهیجیدانلود ویدئو
اندیشه‌های حکیم سبزواری
قسمتموضوع برنامهویدئو
سیصد و شصت و سومجایگاه حکیم سبزواری در تاریخ فلسفهدانلود ویدئو
سیصد و شصت و چهارمشناخت و شناختن در اندیشه حکیم سبزواریدانلود ویدئو
سیصد و شصت و پنجماندیشه های اشراقی حاج ملاهادی سبزواریدانلود ویدئو
سیصد و شصت و ششمتفاوت شناختن‌ها در نظر ملاهادی سبزواریدانلود ویدئو
سیصد و شصت و هفتمحکیم سبزواری و مساله کثرت و وحدتدانلود ویدئو
سیصد و شصت و هشتمحکیم سبزواری و مساله نفس ناطقهدانلود ویدئو
سیصد و شصت و نهممساله قضا و قدر در اندیشه حکیم سبزواریدانلود ویدئو
سیصد و هفتادمماموریت عقل در هستیدانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و یکمحکایت انگشتری پادشاهدانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و دومضد حقیقت، تعصّب استدانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و سومویژه برنامه عاشورای حسینیدانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و چهارمزکات دادن عاقله از غلات تعقلاتدانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و پنجمرابطه روح و بدن در نظر ملاهادی سبزواریدانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و ششمتفکر عقلانی در انسان از دیدگاه سبزواریدانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و هفتمتعهد و اخلاق و دین از دیدگاه حکیم سبزواریدانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و هشتمشرح الله اکبر – موت و حیاتدانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و نهمضرورت نبوت در اندیشه حکیم سبزواریدانلود ویدئو
سیصد و هشتادماسما و صفات حق در اندیشه سبزواریدانلود ویدئو
شرح گلشن راز شیخ شبستری
قسمتموضوع برنامهویدئو
سیصد و هشتاد و یکمبه نام آن که جان را فکرت آموختدانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و دومقاف قدرت در گلشن راز شبستریدانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و سومماهیت تفکر (نخست از فکر خویشم در تحیر)دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و چهارمظهور جمله اشیا به ضد استدانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و پنجمکدامین فکر ما را شرط راه استدانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و ششمدل عارف شناسای وجود است (گلشن راز)دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و هفتمشکر نعمت در گلشن رازدانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و هشتممساله عین و ذهن در گلشن رازدانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و نهمشنیدم من که اندر ماه نیساندانلود ویدئو
سیصد و نودنقد اخلاق ارسطوییدانلود ویدئو
سیصد و نود و یکطالبان قرب مولا، سالکان راه طریقتدانلود ویدئو
سیصد و نود و دوبر آن رخ نقطهٔ خالش بسیط استدانلود ویدئو
سیصد و نود و سهبرآور پنبهٔ پندارت از گوشدانلود ویدئو
ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۵
قسمتموضوع برنامهویدئو
سیصد و نود و چهارمعنی نو بودن و نوروزدانلود ویدئو
سیصد و نود و پنجنوبهار است که مهمان چمن، گل باشددانلود ویدئو
سیصد و نود و ششبهار آمد بیا بلبل نوا کندانلود ویدئو
سیصد و نود و هفتعید است خروشی ز دل تنگ برآریمدانلود ویدئو
سیصد و نود و هشتبلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشتدانلود ویدئو
سیصد و نود و نهوقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌هادانلود ویدئو
شرح اشعار جامی
قسمتموضوع برنامهویدئو
چهارصدقومی به هوای حج در قطع بیابان هادانلود ویدئو

 

دریافت پستی DVD برنامه معرفت
تلگرام برنامه معرفت

۴ دیدگاه

  1. سپاس فراوان از زحمات بی دریغ شما در این سایت ارزشمند
    بدون تردید برنامه معرفت بدون این پشتیبانی قوی در اینترنت اینهمه تاثیرگذاری نداشت,ممنونم از همه عزیزان

  2. حیفم اومد از تلاش همه عزیزانی که باعث و بانی شنیدن سخنان ارزشمند فیلسوف ارجمند شدند، تشکر نکنم
    متشکرم از این سایت وزین و پر بار و این آرشیو فوق العاده گرانبها

  3. سلام. بابا ایول الله. ماشاء الله به این پشتکار و موضوع بندی مباحث هر جلسه، خیلی ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا