آموزش آنلاین منطق از صفر
آرشیو ویدئویی برنامه معرفت

ویدئوی صدقسمت چهارم برنامه معرفت

از خرداد ماه 93 تا فروردین 1395

جهت دانلود ویدئوی صدقسمت چهارم برنامه معرفت از جدول زیر استفاده کنید

جهت مشاهده توضیحات بیشتر در مورد دانلود ویدئوی صدقسمت چهارم برنامه معرفت در یک صفحه روی «موضوع برنامه» بزنید تا در مورد هر قسمت اطلاعات بیشتری (متن توضیحات، لینک در یوتیوب و ..) را مشاهده کنید.

دانلود ویدئوی صدقسمت چهارم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت

اندیشه‌های حکیم فارابی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
سیصد و یکم نقش خیال در اندیشه فارابی دانلود ویدئو
سیصد و دوم تفکرات اجتماعی و سیاسی فارابی دانلود ویدئو
سیصد و سوم نیایش فارابی دانلود ویدئو
سیصد و چهارم ادامه نیایش فارابی؛ تبیین جایگاه تعقل دانلود ویدئو
سیصد و پنجم مساله طبیعت و تاریخ (نفس و بدن) دانلود ویدئو
سیصد و ششم وجودشناسی از دیدگاه فارابی دانلود ویدئو
شرح اشعار نظامی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
سیصد و هفتم بسم‌الله الرحمن الرحیم / هست کلید در گنج حکیم دانلود ویدئو
سیصد و هشتم پیش وجود همه آیندگان / بیش بقای همه پایندگان دانلود ویدئو
سیصد و نهم مهره کش رشته باریک عقل / روشنی دیده تاریک عقل دانلود ویدئو
سیصد و دهم پای مسیحا که جهان می‌نبشت / بر سر بازارچه‌ای میگذشت دانلود ویدئو
سیصد و یازدهم صبحدمی با دو سه اهل درون / رفت فریدون به تماشا برون دانلود ویدئو
سیصد و دوازدهم ای همه هستی زتو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شده دانلود ویدئو
سیصد و سیزدهم رهروی از جمله پیران کار / می‌شد و با پیر مریدی هزار دانلود ویدئو
سیصد و چهاردهم احمد مرسل که خرد خاک اوست / هر دو جهان بسته فتراک اوست دانلود ویدئو
سیصد و پانزدهم داستان دو حکیم متنازع دانلود ویدئو
سیصد و شانزدهم داستان سلیمان و کشاورز دانلود ویدئو
سیصد و هفدهم ای به ازل بوده و نابوده ما / وی به ابد زنده و فرسوده ما دانلود ویدئو
سیصد و هجدهم مجلس خلوت نگر آراسته / روشن و خوش چون مه ناکاسته دانلود ویدئو
سیصد و نوزدهم یک نفس ای خواجه دامن کشان / آستنی بر همه عالم فشان دانلود ویدئو
سیصد و بیستم هیچ کسی محرم این دم مدان/ سایه خود محرم خود هم مدان دانلود ویدئو
سیصد و بیست و یکم آنچه او هم نوست و هم کهن است دانلود ویدئو
سیصد و بیست و دوم ای زخدا غافل و از خویشتن / در غم جان مانده و در رنج تن دانلود ویدئو

اندیشه‌های فیض کاشانی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
سیصد و بیست و سوم معرفی و آشنایی با فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و بیست و چهارم آشنایی با کلمات مکنونه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و بیست و پنجم عدم تفکر در ذات خدا دانلود ویدئو
سیصد و بیست و ششم هستی شناسی در کلمات مکنونه دانلود ویدئو
سیصد و بیست و هفتم وجودشناسی فلسفی در کلمات مکنونه دانلود ویدئو
سیصد و بیست و هشتم بررسی مساله زمان از دیدگاه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و بیست و نهم آداب جدال و مناظره از دیدگاه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و سی ام رابطه گوش آشنا و اسرار الهی دانلود ویدئو
سیصد و سی و یکم نبوت از دیدگاه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و سی و دوم بررسی اعیان ثابته از دیدگاه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و سی و سوم حجاب معرفت از دیدگاه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و سی و چهارم ذوق معنوی انسانی از دیدگاه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و سی و پنجم مطلق و مقید در اندیشه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و سی و ششم چشم حق بین و ظاهربین از دیدگاه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و سی و هفتم حیات طیبه در اندیشه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و سی و هشتم چیستی لذت واقعی از دیدگاه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و سی و نهم معنی زیبایی در اندیشه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و چهلم راه رسیدن رسیدن به کمال حقیقی دانلود ویدئو
سیصد و چهل و یکم تفسیر الست بربکم در اندیشه فیض کاشانی دانلود ویدئو
سیصد و چهل و دوم در دل شب خبر از عالم جانم کردند دانلود ویدئو
سیصد و چهل و سوم معنی قلب در (یا مقلب القلوب) دانلود ویدئو
سیصد و چهل و چهارم از نسیم باد نوروزی دل و جان تازه شد دانلود ویدئو
سیصد و چهل و پنجم گذشت موسم غم فصل وصل یار رسید دانلود ویدئو
اندیشه‌های فیاض لاهیجی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
سیصد و چهل و ششم آشنایی با فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و چهل و هفتم تقریر معقول به محسوس در اندیشه فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و چهل و هشتم سزای امامت به صورت به معنی علی دانلود ویدئو
سیصد و چهل و نهم نفس از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و پنجاهم غرض از نبوت از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و یکم رابطه خالق و مخلوق در اندیشه فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و دوم امیدواری و ایمان از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و سوم برهان لمّی و إنّی به تقریر فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و چهارم راههای خداشناسی از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و پنجم ویرانه دلی دان که محبت نپذیرد دانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و ششم فلسفه عبادت و دعا دانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و هفتم یک جهان برهم زدم روزی که دیدم تو را دانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و هشتم معنی شب در اندیشه فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و پنجاه و نهم راه فلاسفه و عرفا برای درک حقیقت دانلود ویدئو
سیصد و شصتم زیبایی و ارتباط عالم ماده و مجردات دانلود ویدئو
سیصد و شصت و یکم وحدت و کثرت از دیدگاه فیاض لاهیجی دانلود ویدئو
سیصد و شصت و دوم معاد از دیدگاه عبدالرزاق لاهیجی دانلود ویدئو
اندیشه‌های حکیم سبزواری
قسمت موضوع برنامه ویدئو
سیصد و شصت و سوم جایگاه حکیم سبزواری در تاریخ فلسفه دانلود ویدئو
سیصد و شصت و چهارم شناخت و شناختن در اندیشه حکیم سبزواری دانلود ویدئو
سیصد و شصت و پنجم اندیشه های اشراقی حاج ملاهادی سبزواری دانلود ویدئو
سیصد و شصت و ششم تفاوت شناختن‌ها در نظر ملاهادی سبزواری دانلود ویدئو
سیصد و شصت و هفتم حکیم سبزواری و مساله کثرت و وحدت دانلود ویدئو
سیصد و شصت و هشتم حکیم سبزواری و مساله نفس ناطقه دانلود ویدئو
سیصد و شصت و نهم مساله قضا و قدر در اندیشه حکیم سبزواری دانلود ویدئو
سیصد و هفتادم ماموریت عقل در هستی دانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و یکم حکایت انگشتری پادشاه دانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و دوم ضد حقیقت، تعصّب است دانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و سوم ویژه برنامه عاشورای حسینی دانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و چهارم زکات دادن عاقله از غلات تعقلات دانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و پنجم رابطه روح و بدن در نظر ملاهادی سبزواری دانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و ششم تفکر عقلانی در انسان از دیدگاه سبزواری دانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و هفتم تعهد و اخلاق و دین از دیدگاه حکیم سبزواری دانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و هشتم شرح الله اکبر – موت و حیات دانلود ویدئو
سیصد و هفتاد و نهم ضرورت نبوت در اندیشه حکیم سبزواری دانلود ویدئو
سیصد و هشتادم اسما و صفات حق در اندیشه سبزواری دانلود ویدئو
شرح گلشن راز شیخ شبستری
قسمت موضوع برنامه ویدئو
سیصد و هشتاد و یکم به نام آن که جان را فکرت آموخت دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و دوم قاف قدرت در گلشن راز شبستری دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و سوم ماهیت تفکر (نخست از فکر خویشم در تحیر) دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و چهارم ظهور جمله اشیا به ضد است دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و پنجم کدامین فکر ما را شرط راه است دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و ششم دل عارف شناسای وجود است (گلشن راز) دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و هفتم شکر نعمت در گلشن راز دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و هشتم مساله عین و ذهن در گلشن راز دانلود ویدئو
سیصد و هشتاد و نهم شنیدم من که اندر ماه نیسان دانلود ویدئو
سیصد و نود نقد اخلاق ارسطویی دانلود ویدئو
سیصد و نود و یک طالبان قرب مولا، سالکان راه طریقت دانلود ویدئو
سیصد و نود و دو بر آن رخ نقطهٔ خالش بسیط است دانلود ویدئو
سیصد و نود و سه برآور پنبهٔ پندارت از گوش دانلود ویدئو
ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۵
قسمت موضوع برنامه ویدئو
سیصد و نود و چهار معنی نو بودن و نوروز دانلود ویدئو
سیصد و نود و پنج نوبهار است که مهمان چمن، گل باشد دانلود ویدئو
سیصد و نود و شش بهار آمد بیا بلبل نوا کن دانلود ویدئو
سیصد و نود و هفت عید است خروشی ز دل تنگ برآریم دانلود ویدئو
سیصد و نود و هشت بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت دانلود ویدئو
سیصد و نود و نه وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها دانلود ویدئو
شرح اشعار جامی
قسمت موضوع برنامه ویدئو
چهارصد قومی به هوای حج در قطع بیابان ها دانلود ویدئو

 

4.7/5 - (7 امتیاز)

۶ دیدگاه

 1. سپاس فراوان از زحمات بی دریغ شما در این سایت ارزشمند
  بدون تردید برنامه معرفت بدون این پشتیبانی قوی در اینترنت اینهمه تاثیرگذاری نداشت,ممنونم از همه عزیزان

 2. حیفم اومد از تلاش همه عزیزانی که باعث و بانی شنیدن سخنان ارزشمند فیلسوف ارجمند شدند، تشکر نکنم
  متشکرم از این سایت وزین و پر بار و این آرشیو فوق العاده گرانبها

 3. سلام. بابا ایول الله. ماشاء الله به این پشتکار و موضوع بندی مباحث هر جلسه، خیلی ممنون

 4. با سلام من تازه با استاد آشنا شدم و به نظرم ایشون واقعا محشر و فوق العاده هستن به عنوان جوونی که میخواد میسیر زندگیشو درست بسازه ازشون یه عالمه درس میگیرم

 5. استاد تمام هستن این استادِ نازنین… تن شون به نازِ طبیبان نیازمند مباد…
  نقش بسیار بسیار پر رنگی در زندگی من داشتن و دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا