قواعد عقلی و فلسفی

قواعد عقلی و فلسفی از اساسی ترین مسائل تشکیل دهنده مقدمات فلسفی است. مقدماتی که با توجه به بدیهی بودن شان نیاز به دقت بیشتری دارند زیرا همه می پندارند که این قواعد را می دانند در صورتی که با یک دقت عمیق متوجه می شویم که ممکن است آنچنان که می پنداریم نباشد