قواعد عقلی و فلسفی

بسیط نمی‌تواند فاعل و قابل باشد

بسیط نمی‌تواند فاعل و قابل باشد

شرح قاعده بسیط الحقیقه

شرح قاعده بسیط الحقیقه

انقلاب حقیقت محال است

انقلاب حقیقت محال است

متحرک به محرک نیازمند است

متحرک به محرک نیازمند است

ادراک شده، بر صورت ادراکی مقدم است

ادراک شده، بر صورت ادراکی مقدم است

هر شیء مدرک با آنچه ادراک می کند، شباهت دارد

هر شیء مدرک با آنچه ادراک می کند، شباهت دارد

ذات شیء، هرگز مقتضی نیستی خودش نیست

ذات شیء، هرگز مقتضی نیستی خودش نیست

اثر یک شیئ از هرجهت با خودش، مشابهت کامل ندارد

اثر یک شیئ از هرجهت با خودش، مشابهت کامل ندارد

منشأ صدور چیزی، منشأ صدور ضد آن نیست

منشأ صدور چیزی، منشأ صدور ضد آن نیست

‏الشیئ مالم یتشخّص لم یوجَد

‏الشیئ مالم یتشخّص لم یوجَد

الشیئ مالم یوجَد لم یوجِد

الشیئ مالم یوجَد لم یوجِد

‏قاعده ۵۱: شیء تا واجب نشود موجود نمی شود

‏قاعده ۵۱: شیء تا واجب نشود موجود نمی شود

Secured By miniOrange