قواعد عقلی و فلسفی

قاعده شماره ۳۷: حکم الامثال فیما یجوز وفیما لایجوز واحد

قاعده شماره ۳۷: حکم الامثال فیما یجوز وفیما لایجوز واحد

قاعده شماره ۳۶:شکل طبیعی هر جسم بسیط کروی است

قاعده شماره ۳۶:شکل طبیعی هر جسم بسیط کروی است

قاعده ۳۴: الاتفاق لایکون دائمیاً و لا اکثریاً

قاعده ۳۴: الاتفاق لایکون دائمیاً و لا اکثریاً

قاعده ۳۳: ما ثبت قدمه امتنع عدمه

قاعده ۳۳: ما ثبت قدمه امتنع عدمه

قاعده ۳۲: ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت مثبت له

قاعده ۳۲: ثبوت شیئ لشیئ فرع ثبوت مثبت له

قاعده ۳۱: توارد العلتین علی معلول واحد محالٌ

قاعده ۳۱: توارد العلتین علی معلول واحد محالٌ

قاعده ۳۰ : تخلف معلول از علت تامه محال است

قاعده ۳۰ : تخلف معلول از علت تامه محال است

تسلسل محال است

تسلسل محال است

قاعده شماره ۲۸ :  الترجیح من غیر مرجح محال

قاعده شماره ۲۸ : الترجیح من غیر مرجح محال

تحصیلِ حاصل محال است

تحصیلِ حاصل محال است

قاعده ۲۶ :موجود بین دو شیئ غیر از طرفین خود است

قاعده ۲۶ :موجود بین دو شیئ غیر از طرفین خود است

قاعده ۲۵: بین کلّ حرکتین مختلفتین لابدّ من سکون

قاعده ۲۵: بین کلّ حرکتین مختلفتین لابدّ من سکون

Secured By miniOrange