قواعد عقلی و فلسفی

قاعده ۲۳:کل بسیط فی العقل ، بسیط فی الخارج دون العکس

قاعده ۲۳:کل بسیط فی العقل ، بسیط فی الخارج دون العکس

قاعده ۲۲ :کُلُّ بسیٍط لا قابِلَ له فهو لا یعدم

قاعده ۲۲ :کُلُّ بسیٍط لا قابِلَ له فهو لا یعدم

الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه

الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه

دارا بودن یک صفت لزوما داشتن همه صفات نیست

دارا بودن یک صفت لزوما داشتن همه صفات نیست

اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است

اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است

با تغییر در کمیت،کیفیت نیز تغییر می کند

با تغییر در کمیت،کیفیت نیز تغییر می کند

اشتراک دو شیء در یکی از صفات ذات ، مستلزم اشتراک در سایر صفات ذات است

اشتراک دو شیء در یکی از صفات ذات ، مستلزم اشتراک در سایر صفات ذات است

قاعده ۱۵: اجتماعُ المثلین محالٌ

قاعده ۱۵: اجتماعُ المثلین محالٌ

انتقال فعل طبیعی از یک فاعل طبیعی

انتقال فعل طبیعی از یک فاعل طبیعی

استعداد در ماده، تابع فعل فاعل است

استعداد در ماده، تابع فعل فاعل است

یکی شدنِ دو، محال است

یکی شدنِ دو، محال است

امکان بالغیر ممتنع است

امکان بالغیر ممتنع است

Secured By miniOrange