قواعد عقلی و فلسفی

هر قوه‌ای امکان وصول به مرتبه اعلی را دارد

هر قوه‌ای امکان وصول به مرتبه اعلی را دارد

سعادت هر نیرو رسیدن به اقتضای ذات است

سعادت هر نیرو رسیدن به اقتضای ذات است

تجلی کلی الهی از حیث عام بودن، ظهور معینی ندارد

تجلی کلی الهی از حیث عام بودن، ظهور معینی ندارد

‏الزائد علی المتناهی بقدر المتناهی متناهی

‏الزائد علی المتناهی بقدر المتناهی متناهی

اراده کلی نمی تواند منشأ صدور یک عمل شخصی در خارج باشد

اراده کلی نمی تواند منشأ صدور یک عمل شخصی در خارج باشد

هر دارنده ماهیت معلول است

هر دارنده ماهیت معلول است

سه قاعده مهم فلسفی در مورد «ذاتی»

سه قاعده مهم فلسفی در مورد «ذاتی»

قاعده ۴۳: علم به مسبب بدون علم به سبب امکان پذیر نیست

قاعده ۴۳: علم به مسبب بدون علم به سبب امکان پذیر نیست

دور محال است

دور محال است

قاعده ۴۱: رابطه لوازم ذاتی و علت وجودی شیئ

قاعده ۴۱: رابطه لوازم ذاتی و علت وجودی شیئ

‏قاعده ۴۰: الحرکه المستدیره یمتنع أن یکون طبیعیه

‏قاعده ۴۰: الحرکه المستدیره یمتنع أن یکون طبیعیه

قاعده ۳۸: هر حادثی دارای ماده است

قاعده ۳۸: هر حادثی دارای ماده است

Secured By miniOrange