قواعد عقلی و فلسفی

فاعل مختار در اختیارش مجبور است

فاعل مختار در اختیارش مجبور است

اول در فکر آخر در عمل؛ یک قاعده فلسفی

اول در فکر آخر در عمل؛ یک قاعده فلسفی

مقدم زمانی، موخر رتبه ای است

مقدم زمانی، موخر رتبه ای است

کلّ ما کان أعم کان علمنا به أتمّ

کلّ ما کان أعم کان علمنا به أتمّ

ازلی فسادناپذیر است

ازلی فسادناپذیر است

قاعده امکان اخس

قاعده امکان اخس

قاعده امکان اشرف

قاعده امکان اشرف

انتقال عرض محال است

انتقال عرض محال است

آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام

آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام

Secured By miniOrange