۳۱ مرداد ۱۳۹۱

آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام

نظرات