لیست اصطلاحات فلسفی

لیست اصطلاحات فلسفی پرکاربرد به ترتیب حروف الفبا
حرف الف
نام اصطلاحتوضیح کوتاهتوضیح مفصل
آنحد فاصل میان زمان گذشته و آینده، و یا حدّ مشترک میان ماضی و آینده را در عرف «آن» می گویند و در اصطلاح، حدّ و طرف زمان را «آن» گویند.صفحه توضیحات
اَبَددر لغت به معنای همیشگی است و در اصطلاح به زمان نامتناهی در طرف آینده یا به هستی پیوسته در زمان نامتناهی گویندصفحه توضیحات
اَبدیابدی، منسوب به ابد است و به هستی فنا ناپذیر و چیزی که در ابد یافت شود، اطلاق می شود.صفحه توضیحات
اتفاقبه چهار معنی مختلف و متناقض معنی شده است. به صفحه توضیحات مراجعه کنیدصفحه توضیحات
اختلاف تشکیکی«ما به الامتیاز» به «ما به الاشتراک» باز می گردد و مغایر با آن نمی باشد؛ اختلاف به شدت و ضعف هم نامیده می شودصفحه توضیحات
استنتاجدر جایی گفته می شود که ذهن، از یک حکم کلی، یک حکم جزئی نتیجه بگیرد و به اصطلاح از کلی به جزئی پی ببرد.صفحه توضیحات
اسناد بالعرضوقتی گفته می شود :«الف» بالعرض به «ب» اسناد داده می شود، مقصود آن است که این اسناد مجازی است و «الف» محمول واقعی و حقیقی «ب» نیست.صفحه توضیحات
اشتراک معنوی و اشتراک لفظیمشترک معنوی یک لفظ است که با یک وضع برای یک معنای کلی که دارای مصادیق متعددی است، وضع شده است برخلاف مشترک لفظی که یک لفظ است که با چند وضع برای چند معنا وضع شدهصفحه توضیحات
اضافههیأتی که از نسبت یک شیئ به شیئ دیگری که منسوب به شیئ نخست است، پدید می آیدصفحه توضیحات
اضافه متشابه الاطراف و اضافه مختلف الاطرافاین تقسیم به اعتبار دو طرف اضافه است؛ اضافه ای است که دو طرف آن شبیه یکدیگرند و اضافه ای که دو طرف اش شبیه یکدیگر نباشدصفحه توضیحات
اضافه مقولی و اضافه اشراقیاین تقسیم به اعتبار استقلال یا یکی بودن دو طرف مضاف تعریف می شودصفحه توضیحات