لیست اصطلاحات فلسفی

لیست اصطلاحات فلسفی پرکاربرد به ترتیب حروف الفبا
حرف الف
نام اصطلاح توضیح کوتاه توضیح مفصل
آن حد فاصل میان زمان گذشته و آینده، و یا حدّ مشترک میان ماضی و آینده را در عرف «آن» می گویند و در اصطلاح، حدّ و طرف زمان را «آن» گویند. صفحه توضیحات
اَبَد در لغت به معنای همیشگی است و در اصطلاح به زمان نامتناهی در طرف آینده یا به هستی پیوسته در زمان نامتناهی گویند صفحه توضیحات
اَبدی ابدی، منسوب به ابد است و به هستی فنا ناپذیر و چیزی که در ابد یافت شود، اطلاق می شود. صفحه توضیحات
اتفاق به چهار معنی مختلف و متناقض معنی شده است. به صفحه توضیحات مراجعه کنید صفحه توضیحات
اختلاف تشکیکی «ما به الامتیاز» به «ما به الاشتراک» باز می گردد و مغایر با آن نمی باشد؛ اختلاف به شدت و ضعف هم نامیده می شود صفحه توضیحات
استنتاج در جایی گفته می شود که ذهن، از یک حکم کلی، یک حکم جزئی نتیجه بگیرد و به اصطلاح از کلی به جزئی پی ببرد. صفحه توضیحات
اسناد بالعرض وقتی گفته می شود :«الف» بالعرض به «ب» اسناد داده می شود، مقصود آن است که این اسناد مجازی است و «الف» محمول واقعی و حقیقی «ب» نیست. صفحه توضیحات
اشتراک معنوی و اشتراک لفظی مشترک معنوی یک لفظ است که با یک وضع برای یک معنای کلی که دارای مصادیق متعددی است، وضع شده است برخلاف مشترک لفظی که یک لفظ است که با چند وضع برای چند معنا وضع شده صفحه توضیحات
اضافه هیأتی که از نسبت یک شیئ به شیئ دیگری که منسوب به شیئ نخست است، پدید می آید صفحه توضیحات
اضافه متشابه الاطراف و اضافه مختلف الاطراف این تقسیم به اعتبار دو طرف اضافه است؛ اضافه ای است که دو طرف آن شبیه یکدیگرند و اضافه ای که دو طرف اش شبیه یکدیگر نباشد صفحه توضیحات
اضافه مقولی و اضافه اشراقی این تقسیم به اعتبار استقلال یا یکی بودن دو طرف مضاف تعریف می شود صفحه توضیحات