۵ بهمن ۱۳۹۱

انتقال فعل طبیعی از یک فاعل طبیعی

نظرات