۱۷ فروردین ۱۳۹۳

شیء بدون تشخص یافتن هرگز موجود نمی‌شود

نظرات