۱۱ فروردین ۱۳۹۴

ادراک شده، بر صورت ادراکی مقدم است

نظرات