۸ مرداد ۱۳۹۲

قاعده ۳۳: ما ثبت قدمه امتنع عدمه

نظرات