9 فوریه 2013

اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است

نظرات