۲۱ بهمن ۱۳۹۱

اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است

نظرات