۱۳ اسفند ۱۳۹۲

شیء تا واجب نشود موجود نمی‌شود

نظرات