20 آوریل 2013

قاعده ۲۶ :موجود بین دو شیئ غیر از طرفین خود است

نظرات