10 آگوست 2014

هر شیء مدرک با آنچه ادراک می کند، شباهت دارد

نظرات