۱۹ مرداد ۱۳۹۳

هر شیء مدرک با آنچه ادراک می کند، شباهت دارد

نظرات