۱۶ شهریور ۱۳۹۲

قاعده ۳۸: هر حادثی دارای ماده است

نظرات

  1. فروزان ۱۶ شهریور ۱۳۹۲

    آیا وجود ذره هیگز به نوعی اثبات کننده این قاعده است؟

    پاسخ