۴ دی ۱۳۹۲

قاعده ۴۳: علم به مسبب بدون علم به سبب امکان پذیر نیست

نظرات