۱۰ شهریور ۱۳۹۲

قاعده شماره ۳۶:شکل طبیعی هر جسم بسیط کروی است

نظرات