۱۰ شهریور ۱۳۹۲

شکلِ طبیعیِ هر جسمِ بسیط، کُرَوی است

نظرات