۲۷ بهمن ۱۳۹۲

سعادت هر نیرو رسیدن به اقتضای ذات است

نظرات