۲۲ بهمن ۱۳۹۱

دارا بودن یک صفت لزوما داشتن همه صفات نیست

نظرات