۱۱ شهریور ۱۳۹۲

قاعده شماره ۳۷: حکم الامثال فیما یجوز وفیما لایجوز واحد

نظرات