2 ژوئن 2013

قاعده ۳۰ : تخلف معلول از علت تامه محال است

نظرات