۱۲ خرداد ۱۳۹۲

قاعده ۳۰ : تخلف معلول از علت تامه محال است

نظرات