۲۳ بهمن ۱۳۹۲

تجلی کلی الهی از حیث عام بودن، ظهور معینی ندارد

نظرات