۳۰ فروردین ۱۳۹۲

قاعده ۲۵: بین کلّ حرکتین مختلفتین لابدّ من سکون

نظرات