۶ بهمن ۱۳۹۲

اراده کلی نمی تواند منشأ صدور یک عمل شخصی در خارج باشد

نظرات