۱۰ تیر ۱۳۹۳

اثر یک شیئ از هر جهت با خودش مشابهت کامل ندارد

نظرات