۳۰ مهر ۱۳۹۲

قاعده ۴۱: رابطه لوازم ذاتی و علت وجودی شیئ

نظرات