پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#19891
مهدي
میهمان

چراغ راه روشن همیشه بواسطه نادانی و جهالت در حال خاموشیست