پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#19879
محمدرضا اسمعیل زاده
میهمان

تاریک خاطران همه در عیش و عشرتند…
ار روشنی عقل تو بر ما بلا شده ای…