پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#19873
Yashar556
میهمان

سلام تقابل سنت و مدرنیته ، هر دو چه شمع و چه لامپ نور میبخشن ولی هر کدام در پی منفعت خود هستند شمع میداند که اگر همان ابتدا لامپ را حذف نکند بقای خودش در خطر میوفتد و تلاش بر حذف لامپ میکند و اینجا باید لامپ توان خودش را بکار گیرد تا شمع را از مسیری که در پی نا بودی لامپ قرار دارد خارج کند . هنوز اعدام اجرا نشده و وقت هر چند اندک باقیست . امید و ایمان باید در لامپ تجلی بخشد ،،،،،،،