پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#18189
ایی . اس . اچ . شفق
میهمان

آفت اندیشه سالم، مقید کردن اندیشه در حجاب های باطل و تعصب های کور اند. دیوار های حاجب تعصب ، همان حصارهایی هستند که مانع نفوذ چشمان نافذ اندیشه به ژرفای حققت اند. برای درک حقیقت باید ابتدا این حصار ها از میان برداشت. حصارها همان مصداق های اندیشه ها ی متزلزلند.