پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#18146
ناشناس
غیرفعال

فلسفه یکی از مهمترین دستاوردهای بشری است. فلسفه روح جامعه است. مردمی که به فلسفه اهمیت ندهند قطعا تبدیل به ملتی عقب مانده خواهند شد. جامعه برای پویایی اندیشه به فلسفه نیاز دارد.

فلسفه بخوانید  هر روز مطالعه کنید حتی اگر روزی چند دقیقه باشد. اما حتما فلسفه را به صورت روزمره مطالعه کنید به عقیده من جامعه از سه چیز تشکیل شده است : جسم جامعه (جامعه شناسی) ، اندیشه جامعه (تاریخ) و روح جامعه (فلسفه) و ملتی که به این سه اصل اهمیت بدهد هرگز شکست نخواهد خورد.