پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#18056
shpegah
کاربر

اگرباتعبیراستاددینانی (تغییر نگاه)به فلسفه نگاه کنیم فلسفه بسیار عالیست وبه زندگی انسان فرای دیدگاه سه بعدیش به تعداد انسانهای روی زمین
به نگاهش و دیدگاهش بعد میدهد
یعنی دنیا را ازاویه نگاه خود استاد تا زاویه نگاه یک بچه تازه متولد شده بنگریم و تماشا کنیم تادرک بهتری نسبت به آنچه میبینیم پیدا کنیم
ولی
ولی …..
ولی برای خودمان خط قرمز تعریف نکنیم تعصباتمان را کنار بگذاریم
اینکه فکر کنیم فقط و فقط حق داریم از دیدگاه یک مسلمان باید به دنیا نگاه کنیم باز دیدگاه خودمان راتنگ کردیم
لازم نیست قالب مسلمانی خود را تغییر دهیم تا دچار عذاب شویم بلکه فکر و نگاهمان را صرفا نگاه یک مسلمان نبینیم بلکه از نگاه مسیحی یهودی بهایی و حتی لامذهب هم به دنیا نگاه کنیم تابه علت خلق ادیان دیگه هم پی ببریم قطعا خداوند از آفرینش آنها هدفی را دنبال میکند

فلسفه با تعصب جور در نمیاید ولی متاسفانه پاسخهایی که درسوالاتی که در همین تالار فیلسوف یار دریافت کردم به وضوح تعصب موج میزند
البته باکمال احترام وتشکراین موضوع را مطرح کردم