پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16796
امین
میهمان

فلسفه یعنی شناخت حقیقت،یعنی شناخت خود ، دنیای خود ، هستی خود
بدون فهم حقیقت اهداف زندگی همه پوچ و بی حاصلند یعنی ما باید اول بفهمیم که حقیقت و واقعیت ما و دنیای ما چیست و بعد برای خود هدف تعیین کنیم در غیر اینصورت یک زندگی دروغی خواهیم داشت پس ما اگر نتونیم حقیقت خود را بشناسیم تلاش ما بیهوده خواهد بود و همه ی اینها در سایه ی فلسفه امکان پذیر خواهد بود و به نظر من همه ی افراد بشر به مطالعه ی فلسفه نیاز دارند چون انسان یعنی حیوان متفکر و فلسفه راه درست تفکر را به ما یاد میدهد