پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16751
دوستدار افکار و اندیشه بازِ استاد دینانی
میهمان

پروفسور هاوکینگ مدعی است معادله ای وجود دارد که همه چیز هستی
را توضیح میدهد اما معتقدم این فلسفه است که به کنه حقایق راه میابد و چون چون چراغی فرا راه بشر، راه را از چاه به ایشان می نماید.