پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16744
رقیه
میهمان

درد را هویدا میکند، تا در مان بیابی و در این بین درمان دردی ندارد، هویدایی اش دردآور است. فلسفه نور است و نشان میدهد هر انچه که هست.