پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16742
ناشناس
غیرفعال

به نظرم فلسفه به درد فهم درد میخورد.