پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16732
سیما
میهمان

فلسفه ورای همه ی آگاهیهایی که به انسان می دهد به من آموخت بدون آگاهی نمی شود جواب چرایی ها رو دانست همانگونه که میتوان مسلمان شد ولی الزاما هرمسلمانی ایمان ندارد تنها راه ایمان آوردن دانستن است بدون فلسفه زندگی تکرارطوطی وار زندگی ست.