پاسخ به: فلسفه به چه دردی می خورد؟

#16728
بی تعلق
میهمان

شاید در مورد به درد خوردن بیشتر باید حرف زد