پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16238
pm11
کاربر

آنها خود شمعی در زوال هستند که می خواهند نوری دیگری را خاموش کنند بلکه نمی دانند که خود نیز خاموش می گردند