پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

فیلسوف یار بحث و تبادل نظر زنگ تفریح فلسفی یک عنوان برای این عکس بنویسید پاسخ به: یک عنوان برای این عکس بنویسید

#16237
پرند
میهمان

گه ملحد و گه دهری و کافر باشد، گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد،
باید بچشد عذاب تنهایی را، مردی که ز عصر خود فراتر باشد،
شفیعی کدکنی